ABCD
1
2
Word listConverted to REGEXAdding A and Ω (copy these values)Include Spaces between letters (takes up more characters, but gives higher granularity)
3
4
Tide pods[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[IiíÍÎÏ1|!]{1,25}[-.]{0,25}[DdÐ]{1,25}[-.]{0,25}[EeéÉ3]{1,25}[-.]{0,25}[-\s]{1,25}[-.]{0,25}[PpΡρРр₱Ⓟⓟ℗ÞþǷƿ]{1,25}[-.]{0,25}[OoØøÖöÒòÓóÔô0ΟοОоՕօØø∅⌀☮°º]{1,25}[-.]{0,25}[DdÐ]{1,25}[-.]{0,25}[Ss$S̈s̈ʃ∫ЅѕƧƨ§]{1,25}[-.]{0,25}(\W|^)[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[IiíÍÎÏ1|!]{1,25}[-.]{0,25}[DdÐ]{1,25}[-.]{0,25}[EeéÉ3]{1,25}[-.]{0,25}[-\s]{1,25}[-.]{0,25}[PpΡρРр₱Ⓟⓟ℗ÞþǷƿ]{1,25}[-.]{0,25}[OoØøÖöÒòÓóÔô0ΟοОоՕօØø∅⌀☮°º]{1,25}[-.]{0,25}[DdÐ]{1,25}[-.]{0,25}[Ss$S̈s̈ʃ∫ЅѕƧƨ§]{1,25}[-.]{0,25}(\W|$)(\W|^)[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[\s-.]{0,25}[IiíÍÎÏ1|!]{1,25}[\s-.]{0,25}[DdÐ]{1,25}[\s-.]{0,25}[EeéÉ3]{1,25}[\s-.]{0,25}[\s-\s]{1,25}[\s-.]{0,25}[PpΡρРр₱Ⓟⓟ℗ÞþǷƿ]{1,25}[\s-.]{0,25}[OoØøÖöÒòÓóÔô0ΟοОоՕօØø∅⌀☮°º]{1,25}[\s-.]{0,25}[DdÐ]{1,25}[\s-.]{0,25}[Ss$S̈s̈ʃ∫ЅѕƧƨ§]{1,25}[\s-.]{0,25}(\W|$)
5
lets fight[Ll|£iI1ŁłĽľ]{1,25}[-.]{0,25}[EeéÉ3]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[Ss$S̈s̈ʃ∫ЅѕƧƨ§]{1,25}[-.]{0,25}[-\s]{1,25}[-.]{0,25}[Ffƒ]{1,25}[-.]{0,25}[IiíÍÎÏ1|!]{1,25}[-.]{0,25}[Gg6ɡĜĝĞğ9]{1,25}[-.]{0,25}[HhНнΗҺһĤĥĦħhℏʰẖḤḥ]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}(\W|^)[Ll|£iI1ŁłĽľ]{1,25}[-.]{0,25}[EeéÉ3]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[Ss$S̈s̈ʃ∫ЅѕƧƨ§]{1,25}[-.]{0,25}[-\s]{1,25}[-.]{0,25}[Ffƒ]{1,25}[-.]{0,25}[IiíÍÎÏ1|!]{1,25}[-.]{0,25}[Gg6ɡĜĝĞğ9]{1,25}[-.]{0,25}[HhНнΗҺһĤĥĦħhℏʰẖḤḥ]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}(\W|$)(\W|^)[Ll|£iI1ŁłĽľ]{1,25}[\s-.]{0,25}[EeéÉ3]{1,25}[\s-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[\s-.]{0,25}[Ss$S̈s̈ʃ∫ЅѕƧƨ§]{1,25}[\s-.]{0,25}[\s-\s]{1,25}[\s-.]{0,25}[Ffƒ]{1,25}[\s-.]{0,25}[IiíÍÎÏ1|!]{1,25}[\s-.]{0,25}[Gg6ɡĜĝĞğ9]{1,25}[\s-.]{0,25}[HhНнΗҺһĤĥĦħhℏʰẖḤḥ]{1,25}[\s-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[\s-.]{0,25}(\W|$)
6
cutting[Cc(]{1,25}[-.]{0,25}[ÜüЦцυŬŭɄʉUuúÚµ]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[IiíÍÎÏ1|!]{1,25}[-.]{0,25}[NnИиηΝИиŃńÑñŇňŊŋЛл]{1,25}[-.]{0,25}[Gg6ɡĜĝĞğ9]{1,25}[-.]{0,25}(\W|^)[Cc(]{1,25}[-.]{0,25}[ÜüЦцυŬŭɄʉUuúÚµ]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[IiíÍÎÏ1|!]{1,25}[-.]{0,25}[NnИиηΝИиŃńÑñŇňŊŋЛл]{1,25}[-.]{0,25}[Gg6ɡĜĝĞğ9]{1,25}[-.]{0,25}(\W|$)(\W|^)[Cc(]{1,25}[\s-.]{0,25}[ÜüЦцυŬŭɄʉUuúÚµ]{1,25}[\s-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[\s-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[\s-.]{0,25}[IiíÍÎÏ1|!]{1,25}[\s-.]{0,25}[NnИиηΝИиŃńÑñŇňŊŋЛл]{1,25}[\s-.]{0,25}[Gg6ɡĜĝĞğ9]{1,25}[\s-.]{0,25}(\W|$)
7
hate[HhНнΗҺһĤĥĦħhℏʰẖḤḥ]{1,25}[-.]{0,25}[AaåéÅÁÂ@4]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[EeéÉ3]{1,25}[-.]{0,25}(\W|^)[HhНнΗҺһĤĥĦħhℏʰẖḤḥ]{1,25}[-.]{0,25}[AaåéÅÁÂ@4]{1,25}[-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[-.]{0,25}[EeéÉ3]{1,25}[-.]{0,25}(\W|$)(\W|^)[HhНнΗҺһĤĥĦħhℏʰẖḤḥ]{1,25}[\s-.]{0,25}[AaåéÅÁÂ@4]{1,25}[\s-.]{0,25}[Tt†+ΤτТт7]{1,25}[\s-.]{0,25}[EeéÉ3]{1,25}[\s-.]{0,25}(\W|$)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26