สำเนาของ ม.1/4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ผู้ประเมิน 1.นางสาวประยงค์ แสงสีดา 2. นางสาววัชราภรณ์ พุ่มทอง
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายฐากูร อาสาสู้
0.00FALSE
8
2
เด็กชายขวัญอุบล ลาพ้น
2222222222222.00พอใช้
9
3
เด็กชายชูเกียรติ ปัจฉาพร
2222222222222.00พอใช้
10
4
เด็กชายณัฐเศรษฐ วงศ์ก่อ
2222222222222.00พอใช้
11
5
เด็กชายณัทพงษ์ ฉัตรวิริยาวงศ์
3333333333333.00ดี
12
6
เด็กชายธนโชติ ศรีสุระ
3333333333333.00ดี
13
7
เด็กชายธวัช หล่อบุญเสริม
4444444444444.00ดีมาก
14
8
เด็กชายปรภัทร นนทการ
0.00FALSE
15
9
เด็กชายพงศธร มาลี
2222222222222.00พอใช้
16
10
เด็กชายพาณุพงษ์ ไชยแพทย์
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
17
11
เด็กชายรชต รักไทย
4444444444444.00ดีมาก
18
12
เด็กชายรพีพัฒน์ กุลแก้ว
3333333333333.00ดี
19
13
เด็กชายรัฐภูมิ เกศบุรัมย์
2222222222222.00พอใช้
20
14
เด็กชายวีรภัทร เป็นสุข
2222222222222.00พอใช้
21
15
เด็กชายสกลวรรธน์ ศรีทาพักตร์
2222222222222.00พอใช้
22
16
เด็กชายสวัชชัย กาญบรรจง
2222222222222.00พอใช้
23
17
เด็กชายอดิศักดิ์ อุทานุเคราะห์
2222222222222.00พอใช้
24
18
เด็กชายอภิธารณ์ ชลกาญจน์
2222222222222.00พอใช้
25
19
เด็กชายอิสระ สวัสดิ์ศรี
2222222222222.00พอใช้
26
20
เด็กชายอุทิศ พุดชา
2222222222222.00พอใช้
27
21
เด็กหญิงกมลพร เทพารักษ์
4444444444444.00ดีมาก
28
22
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วรักษา
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ชาญสูงเนิน
3333333333333.00ดี
30
24
เด็กหญิงคีตภัทร สิงหาวงค์
3333333333333.00ดี
31
25
เด็กหญิงถุงเงิน โสภะถา
3333333333333.00ดี
32
26
เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรบุตดี
3333333333333.00ดี
33
27
เด็กหญิงนริศรา ธานี
2222222222222.00พอใช้
34
28
เด็กหญิงนฤษรา เสือโฮก
3333333333333.00ดี
35
29
เด็กหญิงนิลประกายเพชร ธงไชย
3333333333333.00ดี
36
30
เด็กหญิงปริมรดา ธรรมสัตย์
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงปาณิสรา สายหลง
2222222222222.00พอใช้
38
32
เด็กหญิงปานประดับ บุญเย็น
2222222222222.00พอใช้
39
33
เด็กหญิงเพชรา มีสติ
2222222222222.00พอใช้
40
34
เด็กหญิงภัทรบุญ จันทร์งาม
2222222222222.00พอใช้
41
35
เด็กหญิงศิโรรัตน์ พันโสภาพ
4444444444444.00ดีมาก
42
36
เด็กหญิงสิริรัตน์ นิระพัฒน์
4444444444444.00ดีมาก
43
37
เด็กหญิงสุธาสินี มูลสาร
3333333333333.00ดี
44
38
เด็กหญิงอัจฉริยาภร ตระทอง
3333333333333.00ดี
45
39
เด็กหญิงอาคิรา มังกรรัตน์
3333333333333.00ดี
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น2
 
 
Main menu