ม.1/2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ผู้ประเมิน 1. นางสาวฉัตรสุดา มนัส 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายจิตรภานุ เนตรคำ
4333333322332.92ดี
8
2
เด็กชายณัฐพนธ์ บัวแดง
4332333322332.83ดี
9
3
เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญสุข
4333333322332.92ดี
10
4
เด็กชายธนวัฒน์ หอมหวล
4333333322332.92ดี
11
5
เด็กชายธนศักดิ์ วีระกุล
4333333322332.92ดี
12
6
เด็กชายธนากร แข่งขัน
4332333322332.83ดี
13
7
เด็กชายธนาธิป ศรีสมุทร
4333333322332.92ดี
14
8
เด็กชายปนุวัฒน์ พรหมรักษา
4333333322332.92ดี
15
9
เด็กชายปริชญ์ อุตทอง
4333333322332.92ดี
16
10
เด็กชายภูตะวัน เชิดชู
4333333322332.92ดี
17
11
เด็กชายวราวัฒน์ ทองใบ
4333333322332.92ดี
18
12
เด็กชายวิศรุต สุภสร
4333333322332.92ดี
19
13
เด็กชายวุฒิชัย จันทพัฒน์
4333333322332.92ดี
20
14
เด็กชายศรายุทธ กัลปดี
4333333322332.92ดี
21
15
เด็กชายศุภพล สารจันทร์
4333333322332.92ดี
22
16
เด็กชายสิทธิโชค กระทุ่มนอก
4333333322332.92ดี
23
17
เด็กชายองอาจณรงค์ อรอินทร์
4333333322332.92ดี
24
18
เด็กชายอนุกูล ดายังยุธ
4333333322332.92ดี
25
19
เด็กหญิงกมลทิพย์ ยอดเพชร
4332333322332.83ดี
26
20
เด็กหญิงขวัญชนก มิ่งขวัญ
4332333322332.83ดี
27
21
เด็กหญิงจันทร์จิรา วงค์ใหญ่
4332333322332.83ดี
28
22
เด็กหญิงชนัญญา เงาศรี
4333333322332.92ดี
29
23
เด็กหญิงชุติมา สิตวัน
4333333322332.92ดี
30
24
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทป
4333333322332.92ดี
31
25
เด็กหญิงปภาวีร์ ชูรัตน์
4333333322332.92ดี
32
26
เด็กหญิงปริชาติ เชิดพันธ์
4333333322332.92ดี
33
27
เด็กหญิงปรียาภัทร ยอดมาลี
4333333322332.92ดี
34
28
เด็กหญิงพัชรี พันนา
4332333322332.83ดี
35
29
เด็กหญิงพิชญาภา คำประวัติ
4333333322332.92ดี
36
30
เด็กหญิงภัทรกันย์ บุญชัย
4333333322332.92ดี
37
31
เด็กหญิงมรุลี ผดาศรี
4332333322332.83ดี
38
32
เด็กหญิงมาริษาชนมน ศิริศรีหมอก
4332333322332.83ดี
39
33
เด็กหญิงวรรณษา คลั่งพิบูลย์
4333333322332.92ดี
40
34
เด็กหญิงสุชาดา เสือทอง
4333333322332.92ดี
41
35
เด็กหญิงสุชานาถ ว่องไว
4333333322332.92ดี
42
36
เด็กหญิงสุพรรณษา นิตะอินทร์
4332333322332.83ดี
43
37
เด็กหญิงอนัญญา จันดาวงศ์
4332333322332.83ดี
44
38
เด็กหญิงอรทัย พิมพ์ทอง
4332333322332.83ดี
45
46
109.922.89254386
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1