BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
KoolTartu Karlova Kool 1.-3. kooliaste
2
Kava nimetusÜldkava ettevõtlikkuse edendamiseks põhikoolis
3
Eesmärk ja lähteülesanneSeostada õppeaineid, üld- ning valdkonnapädevusi praktiliste tegevustega (kasutades TOY metoodika tööriistu), et õppijas tekiks motivatsioon/oskus leida ideid, lahendada probleeme, luua praktilisi lahendusi. Arendab lastes iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut ning ärgitab tegutsemishimu.
4
TUNDI PLANEERIDES MÕTLE LÄBI MÕNED JÄRGMISED KÜSIMUSED• Kuidas ma saan jagada vastutust õppetöö eest tunnis, lubades õpilastel rohkem otsustada ja akti ivsemalt õppeprotsessis osaleda?
• Kuidas ma saan õpetada, pakkudes kuulajaskonda ja andes põhjuse/eesmärgi õppimiseks?
• Kuidas ma saan läbi viia meeskonnatööd, et õpilased saaksid õppida üksteiselt ja täita grupis erinevaid rolle?
• Kuidas ma saan teha koostööd teiste täiskasvanutega väljaspool kooli, luues nendega sidemeid, ning näidata õpilastele, et nende panus on oluline ka väljaspool kooli?
• Kuidas ma saan panna õpilasi nägema oma õppetöö tulemust ja mõistma seda, kuidas nad õpivad?
5
• Kuidas saame meie kõik koos panustada kooli arengusse?
• Millised on meie ühised võimalused ainekavade ja teemade lõimimiseks?
• Kuidas me saame koos innustada ettevõtlikkust oma õpilastes?
• Kuidas kaasata partnereid koostööle?
6
Kui ma olen ettevõtlik õpetaja, siis ma:• Pakun valikuvõimalusi ja lasen igal õpilasel valida ülesande, millega kaasneb vastutus;
• planeerin tunnid huvitavateks ja päris elus vajalikeks;
• kaasan õppeprotsessi partnereid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, KOV jne);
• õpitulemuste omandamise teadasaamiseks kasutan lisaks numbrilisele hindamisele ka protsessi kirjeldavat tagasisidet – kujundavat hindamist.
7
Selleks et minu õpilased oleks ettevõtlikumad:Toetan neid, andes õpilastele koolis ülesandeid ja kohustusi.
Olen positiivne, muutes ebaõnnestumised ja vead õppimiskogemusteks.
Küsin nende arvamust ja kaasan neid otsuste tegemisse.
Julgustan neid kogema uusi asju.
Annan neile tõelist abi, et arendada nende ideid, mis on seotud nende huvide, annete ja võimetega.
8
See on minu õpilastele vajalik, sest nii arenevad nende:Enesekindlus ja enesehinnang, positiivsed väärtused ja hoiakud, oskus teha hästi tööd koos teistega, iseseisvus ja vastutustunne, enese ja teiste mõistmine, loovad oskused,
suhtlusoskused, uute väljakutsete leidmine ja nende saavutamine, oskus hinnata ja võtta mõistlikke riske, paindlikkus ning oskus muutustega toime tulla,
arusaamine tööelust ja kogukonnast.
9
Näitlikustav sündmus/projekt/ettevõtmine või meetodVõimalikud tegevused
10
TUNNEME ROLLE JA KOOSTÖÖD ettevõtlikus õppeprotsessis on igal protsessis osalejal täita
kokkulepitud ja aktsepteeritud roll. Rollide täitmisel toetatakse teineteist aktiivselt ning tehakse
selleks koostööd.
Kaupluse mäng – seonduvad ained nt geograafia (eksootilised kaubad erinevatelt mandritelt ja erinevatest maadest), matemaati ka (toodetele hinna määramine, maksude arvestamine), ajalugu (erineva ajastu tooted, kombed) vm; rollideks müüja, ostjad, kauba tarnijad, kontrollametnikud, maksunõudjad, turvamehed, juhataja jne. Mänguasjade tegemine – seonduvad ained nt kunsti õpetus (erinevad materjalid, kujundus, disain), käsitöö (töövahendid, töömeetodid), loodusteadused (materjalid, liikuvad osad) vm; rollideks materjali varujad, disainerid, lõikajad, koostajad, kujundajad jne. Retsepti raamatu koostamine, kokkamine – seonduvad ained nt matemaati ka (kogused, mahud, geomeetria vm), loodusteadused (taimed, viljad, põlluviljelus, loomad vm), käsitöö (kokandus) vm; rollideks teemalehtede koostajad, koosti sainete varujad, küljendajad, lamineerijad, trükkijad jne. Tööd Aias – seonduvad ained nt matemaati ka (geomeetria, nurgad, mõõtmine vm), loodusteadused (taimed, muld, toitained, aastaajad vm); rollideks mõõdistaja, planeerija, mullatööline, seemnete soetaja, istutaja, kastja jne. Õppekäik külastus – seonduvad ained nt muusika (erinevad pillid, erinevad hääled, erinevad esinejatüübid), majandusõpetus või matemaati ka (kontserdi kulu-tulu analüüs) vm; rollideks pileti te ostja, uurimistööde ett evalmistaja jne.• Rühmatööde puhul on otstarbekas täita rollide tabelid: kuulaja, ekspert, tehniline tugi, suuline esitaja jne.
• Ainete integratsioon planeeritakse õpetajatevahelises koostöös nt töö planeerimise lehe baasil (teema, kuidas teemat lahendada, milliste ainetega teema seostub, õpetajate rollid ja vastutused, ajagraafi k).
• Tööleht ettevõtlikkuse arendamiseks klassiruumis.
• Tegevuste plaan seinale: tegevus, aeg, staatus (tegemata, töös, tehtud), vastutaja
11
12
13
USALDAME VASTUTUST õppijal on reaalne vastutus õppeprotsessis ning ta mõistab, et valikud toovad
kaasa tagajärgi.
Vastutus tähendab oma tegevuste ja nende tulemuste mõtestamist ja tunnetamist. Oluline on õppija võimekus enesele oma tegude tagajärgesid teadvustada ning nendeks valmis olla. • Arvuti õpetuses riistvara õppimine – õppijate vahel on ära jagatud, millise osa õppimise eest keegi vastutab; õpilane peab ise õppima ning teistele selgitama; teadmiste kontroll näitab, kas kõik on töösse tõsiselt suhtunud; kui mõni pole piisavalt panustanud, kannatab kogu grupi tulemus. • Kokaraamatu koostamine – kokkulepitult teeb igaüks ühe lehekülje; kui mõni ei täida oma kohustust, siis ei minda projektiga edasi, vaid tehakse asendustegevusi (õpiku lugemine nt) kuni olukorra lahenemiseni. • Lillepeenra rajamine – kui pinnas on halvasti ette valmistatud või planeering on vale, siis pole võimalik külvata.Tegevuste plaan seinale: tegevus, aeg, staatus (tegemata, töös, tehtud), vastutaja
14
15
16
LÕIMUME ELUGA kaasame õppetöösse kooliväliseid partnereid, et saaksime teada, mida õpituga
päriselt peale hakata.
Tähtsündmuse (emadepäev, isadepäev, iseseisvuspäev vm) kontsert – seonduvad ained nt majandusõpe (eelarve, ressursside planeerimine, turundus, projekti juhti mine vm), ajalugu (kui pühenduda konkreetsele ajastule) vm. Kooliväline partner on nt teater direktor, kes selgitab ühe kontserdi korraldamist, selle erinevaid etappe ning sellega seotud tegevusi; kohtumine kutseliste muusikutega või teiste esinejatega; seejärel saavad lapsed/ noored ise kontserdi kavandada ja läbi viia.Interneti otsing – seonduvad ained arvuti õpe (otsingumootorite kasutamine, otsingute koostamine), võõrkeel (interneti s pileti te otsimine, võistlevate pakkumiste leidmine, turismimarsruuti de koostamine sihtriigis), ajalugu (konkreetse ajastu mälesti sed, eksperimentaalajaloo üritused vm), matemaati ka (maatriksarvutused pakkumiste võrdlemiseks, eelarvete koostamine vm), geograafi a (erinevad maad ja kliimavöötmed, ilmasti k, loodusobjekti d vm) jne. Koolivälised partnerid on turismibüroo ja reisikorraldaja esindaja, kes selgitab reiside korraldamist ja planeerimist, olulisi etappe ja aspekte. Pärast võib soovi korral nt kasutada huvipakkuvaid reisipakett e (õppijate koostatud).• Huvitavamate ettevõtete kaardistamine, partnerite ja potentsiaalsete partnerite andmebaasi koostamine.
• Ettevõtete külastamise puhul on otstarbekas täita töölehed.
• Õppekäikude/ekskursioonide/matkade töölehed. Enne retke teha eeltöö ootuste
kaardistamiseks. Retkejärgselt kokkuvõtete tegemine (nt nähtud taimede kirjeldamine,
kogetud enesetunde hindamine, vaatamisväärsuste kirjeldamine jm).
• Külaliste kaasamisel õppeprotsessi samuti töölehtede täitmine.
17
18
19
EVIME KOGEMUST õppijal on õpitu praktilise rakendamise kogemused, nii positiivsed kui ka negatiivsed. Teeme päris asju kogukonna heaks.Isikliku kogemuse saamine ja omamine on olulised õpitavat kinnistavad tegurid. Kogemuse saamisel tuleb anda õppijatele võimalus nii õnnestumiseks kui ka ebaõnnestumiseks. Samuti on oluline kogemuse saamine koostöös kogukonnaga. • Kooli ürituste korraldamine – alates kontserdi planeerimisest, ressursside tagamisest kuni ürituse elluviimiseni õppijate initsiatiivil. Annab projektijuhtimise ja meeskonnatöö kogemuse ning isikliku initsiatiivi korral ka otsustamise kogemuse. • Kooli loomaaed, kooli taimla – praktiline kogemus loomade või taimede eest hoolitsemisel. Konkreetsed oskused, konkreetne tulemus. • Kingituste tegemine vanematele, sotsiaalpartneritele (nt hooldekodu, haigla vms), sponsoritele jt.• Piparkookide küpsetamine ja kaunistamine – praktiline kogemus materjali ja selle kulu arvestamisest, tegemisest.• Linna lillepeenarde kavandamine ja tegemine.Oluline on tegevuste eakohasus ja reaalse, käegakatsutava tulemuse olemasolu. Hea tulemus on selline, mida saab katsuda, maitsta, näha.• Töö etappide ja eelarve planeerimise leht, vajalike ressursside loetelu (materjal, tehnika, tööriistad, tööle kuluv aeg, rahalised vahendid vms).
• Leiame koos õppijatega uusi lahendusi, proovime neid julgelt ja saame seeläbi kogemuste
võrra rikkamaks.
20
21
22
MÕÕDAME MÕJU õppeprotsessis toimib pidev tagasiside õppeprotsessi osaliste vahel nii õppijalt
õpetajale kui ka vastupidi.
• Ühine analüüs – enese ja kaaslaste tegevuste hindamine, teostatud tegevuste positiivsete ja negati ivsete külgede väljatoomine. • Enesehinnangu lehe täitmine – õppijad hindavad ise oma tegevusi. • Juhendaja hinnang – hinnanguvestluse läbiviimine ja veendumine, et õppija on tagasidest õigesti aru saanud. • Valmis tööde eksponeerimine ja praktikas kasutamine (näitus, laat, kontsert, töö tulemuste kasutamine ettevõttes). • Õppijate esitlused õpitust, teostatust. • Õppijad rakendavad teadmisi praktiliselt, edastavad õpitut teistele.• Töölehtede täitmine, päeva lõpus enesehinnangu andmine oma töö kohta.
• Planeeritud eesmärgi ja saavutatud tulemuse suhe.
• Enesehinnanguleht õppijatele.
• Enesehinnangulehed pärast meeskonnatööd.
• Õpetaja hinnanguleht õpilase kohta.
• Õpetaja enesehinnanguleht.
• Tagasiside lastevanematele koostöö planeerimiseks ja hindamiseks.
• Arenguvestlused.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100