ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
ประทับเวลา
ปีการศึกษา ของเเผนฯ
รหัสโรงเรียน 3901....
ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษา (ตอบชื่อศูนย์ฯ เช่น เมือง 1)จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ปัจจุบัน)ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนครู(ข้าราชการ) จำนวนครู ระบุแบบเเยกประเภท(พนักงานราชการ/ลุกจ้างชั่วคราว/ครูพี่เลี้ยง)จำนวน นักการภารโรงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมตำบลอำเภอโรงเรียนหลักอยู่ในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษา (ตอบชื่อศูนย์ฯ เช่น เมือง 1)จำนวนครูของโรงเรียนหลักระยะทาง จากโรงเรียนท่านไปโรงเรียนหลัก (เที่ยวเดียว ระบุเป็น กิโลเมตร เช่น 3.5 กม.)ชั้น อนุบาล2 จำนวนนักเรียนที่นำไปเรียนชั้น อนุบาล3 จำนวนนักเรียนที่นำไปเรียนชั้น ป.1 จำนวนนักเรียนที่นำไปเรียนชั้น ป.2 จำนวนนักเรียนที่นำไปเรียนชั้น ป.3 จำนวนนักเรียนที่นำไปเรียนชั้น ป.4 จำนวนนักเรียนที่นำไปเรียนชั้น ป.5 จำนวนนักเรียนที่นำไปเรียนชั้น ป.6 จำนวนนักเรียนที่นำไปเรียนค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ชื่อ-สกุล ครู ที่ติดตามไปดูแลนักเรียนไปเรียนรวมหมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงานโเรียนขนาดเล็กเหตุผลสำหรับโรงเรียนที่ไม่นำนักเรียนไปเรียนรวมตามเเผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561
2
29/3/2018, 10:16:04256139010119บ้านกุดฉิมบ้านค้อโนนสังโนนสัง 681มี411นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักบ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสังโนนสัง 652 กม.00000696
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายกรองจิต แผ้วชำนาญ
081-9747588,081-8712393
-
3
29/3/2018, 10:31:52256139010045บ้านห้วยหามต่างป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมือง 1037มี2ครูอัตราจ้าง 1 คน1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
00โรงเรียนสอนเองได้โดยจัดการเรียนการสอนตามระบบDLTV
4
29/3/2018, 10:43:56256139010117บ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสังโนนสัง 679มี501นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักบ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสังบ้านหนองทุ่ม50000001179
ไม่ขอค่าพาหนะ
นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ
062-6581633-
5
29/3/2018, 11:25:14256139010132นิคมสงเคราะห์ 3ปางกู่โนนสังโนนสัง 750มี401จัดการเรียนการสอนเอง--------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
--สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้
6
29/3/2018, 11:46:32256139010185บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง3110
มี รักษาการในตำแหน่ง
5
(พนักงานราชการ1//ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1)
1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0934269945โรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนได้
7
29/3/2018, 13:13:37256339010077บ้านโนนม่วงหัวนาเมืองเมือง531มี2ลูกจ้างชั่วคราว 10จัดการเรียนการสอนเอง--------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
--1.นักเรียนลำบากในการเดินทางไกล 2.นักเรียนไม่มีความสุขในการเรียน
8
29/3/2018, 13:18:30256139010034บ้านโคกม่วยบ้านพร้าวเมืองเมือง353มี4
ครูพี่เลี้ยง 1 ลูกจ้างชั่วคราว 1
1จัดการเรียนการสอนเอง---------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
--ชุมชนมีความประสงค์ไม่เรียนร่วม
9
29/3/2018, 15:00:26256139010217บ้านโปร่งแจ้งหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง120
มี รักษาการในตำแหน่ง
2ลูกจ้างชั่วคราว 10นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง134300000023
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางมะลิวรรณ ชัยโยธา
098-5829698-
10
29/3/2018, 15:03:11256139010218บ้านห้วยกวางทองหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง118
มี รักษาการในตำแหน่ง
300นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง134600000135
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายจรูญ คำมูล910624940-
11
29/3/2018, 15:15:52256139010151บ้านห้วยบ่อทองนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 642มี2ข้าราชการครู 21จัดการเรียนการสอนเอง000
ศรีบุญเรือง 6
15200000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0813207680โรงเรียนและชุมชนยังสามารถจัดการเรียนการสอนได้
12
29/3/2018, 16:34:40256139010088บ้านข่าน้อยโตกม่วงโนนสังโนนสัง 395มี331จัดการเรียนการสอนเอง00000400000000
โรงเรียนดำเนินการเอง
0943921854โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงไม่มีคุรภาพ
13
29/3/2018, 16:39:04256139010088บ้านข่าน้อยโคกม่วงโนนสังโนนสัง 392มี331จัดการเรียนการสอนเอง
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ลำภูเมืองเมือง 2ไม่ทราบ4000000000
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
0943921854โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงมีผลโอเน็ตที่ต่ำมาก
14
29/3/2018, 19:51:23256139010193โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 279มี4
พนักงานราชการ 1/เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
1จัดการเรียนแบบคละชั้น00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0933280111ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองยังไม่มีความพร้อมที่จะนำนักเรียนไปเรียนรวม
15
29/3/2018, 20:43:29256139010172บ้านโต่งโต้นโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 82มี511จัดการเรียนการสอนเอง------ไม่มีไม่มีไ่ม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่ขอค่าพาหนะ
-895734925สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้และมีคุณภาพ
16
29/3/2018, 21:34:45256139010176หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 560
มี รักษาการในตำแหน่ง
201สลับเรียนเป้นรายชั้น
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา
โนนสะอาดศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง 5
195 กม.000000710
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
08927405390
17
30/3/2018, 10:15:05256139010144บ้านโนนเสถียรกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง8112มี6
พนักงานราชการ1/ลูกจ้างชั่วคราว2/ครูพี่เลี้ยง 1
1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
09566599470
18
30/3/2018, 10:45:09256139010062ไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)หนองภัยศูนย์เมืองเมือง ๖100มี10
พนักงานฯ1/ลูกจ้าง1/ครูพี่เลี้ยง1
1จัดการเรียนการสอนเอง000
เมือง 6 (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์) เป็นโรงเรียนหลัก
15000000000
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
06322491530
19
30/3/2018, 11:21:45256139010029บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวายบ้านขามเมืองเมือง 915ไม่มี2ข้าราชครู 2 คน0นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนบ้านข้องโป้
บ้านขามเมืองเมือง 98243212012
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางอริยา พิลาศรี นางเบญจมาศ หันชะนา
8118363430
20
30/3/2018, 11:30:53256139010027บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อบ้านขามเมืองเมือง 922ไม่มี2ข้าราชการครู 2 คน0นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักบ้านข้องโป้บ้านขามเมืองเมือง 98500000424
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
09305236480
21
30/3/2018, 11:43:26256139010085บ้านกุดคอเมยกุดดู่โนนสังโนนสัง 455มี2/0/0/01นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
กุดดู่โนนสังโนนสัง4122000006154
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
ไม่มี933957373ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงาาก
22
30/3/2018, 11:57:44256139010082บ้านโสกช้างกุดดู่โนนสังโนนสัง445มี301จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
00เนื่องจากครูของโรงเรียนนิคมฯ2ขาดบุคลากรจึงไม่สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโสกช้างได้
23
30/3/2018, 11:58:47256139010174บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 540
มี รักษาการในตำแหน่ง
221นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
โนนสะอาดศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง 5
18500000043
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางสาวนวพร ยศธสาร
988791488ลำบากต่อการบริหารจัดการ
24
30/3/2018, 12:02:58256139010120บ้านหนองเล้าข้าวบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง547มี3ลูกจ้างชั่วคราว 11จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0956719801โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเองได้และจัดการเรียนการสอนโดยใช้โทรทัศน์ DLTV
25
30/3/2018, 12:15:00256139010021บ้านห้วยไร่โนนขมิ้นเมืองเมือง 464มี3พนักงานราชการ1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
โรงเรียนดำเนินการเอง
00จัดการเรียนการสอนเอง
26
30/3/2018, 12:19:34256139010031บ้านข้องโป้บ้านขามเมืองเมือง9104มี711จัดการเรียนการสอนเองไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่ขอค่าพาหนะ
ไม่มี810599959เป็นโรงเรียนหลัก
27
30/3/2018, 12:25:30256139010029บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวายบ้านขามเมืองเมือง919มี200นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักบ้านข้องโป้บ้านขามเมืองเมือง971 กม.83212012
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางเบญจมาศ หันชะนา นางอริยา พิลาศรี
811836343ไม่มี
28
30/3/2018, 12:38:04256139010026บ้านหินคูณบ้านขามเมืองเมือง915มี210จัดการเรียนการสอนเอง0บ้านขามเมือง00000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0862296715นักเรียนปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้และไม่มีความสุข
29
30/3/2018, 12:44:25256139010066บ้านหนองบัวโซมหนองสวรรค์เมืองเมือง 698มี5ครู 5 1จัดการเรียนการสอนเอง--------------
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
-899417509
ผ่านการประเมิน สมศ.รอบ 3 ในระดับดี และ มีผลสัมฤทธิ์การสอบโอเน็ตผ่านเกณฑ์ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
30
30/3/2018, 13:19:56256139010195บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 297มี611จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0862239818โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองได้
31
30/3/2018, 13:29:12256139010129นิคมวัฒนา 6ปางกู่โนนสังโนนสัง 7100มี4ครู 4 1จัดการเรียนการสอนเอง--------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
--ผลการทดสอบระดับชาติ O - net สูงกว่าระดับชาติ
32
30/3/2018, 13:43:47256139010184บ้านโนนสว่างเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง162มี501นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักบ้านดินทรายอ่อนหัวนา
เมืองหนองบัวลำภู
เมือง5131.75000001176
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
09730966180
33
30/3/2018, 14:00:15256139010103บ้านโนนตาลโนนเมืองโนนสังโนนสัง377มี
รวมผู้บริหาร 4คน
ครู3 คน พนักงานราชการ1คน พี่เลี้ยงเด็กฯ1 คน
1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
โรงเรียนดำเนินการเอง
00สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้เอง
34
30/3/2018, 14:05:17256139010187บ้านป่าคายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3118มี51/1/01จัดการเรียนการสอนเอง0ยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 356111111921111115
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายกิตตินันท์ แก้วอุดร
810547755รร.บ้านวังโปร่ง มาเรียน 18 คน
35
30/3/2018, 14:10:41256139010143บ้านนาชุมแสงกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 815มี1ลูกจ้างชั่วคราว1นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนบ้านกุดแท่น
กุดสะเทียนศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง 8
5500022201
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายวุฒินันท์ สาครขัน
854590891โรงเรียนได้นำนักเรียนไปเรียนรวม
36
30/3/2018, 14:16:00256139010049บ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมืองเมือง 447มี211สลับเรียนเป้นรายชั้นบ้านตำแยโพธิ์ชัยเมืองเมือง 441000000450
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางสกาวเดือน คำวันดี
088 7844510-
37
30/3/2018, 14:27:05256139010157บ้านโคกสนั่นนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 653มี2 คนครูอัตรจ้าง 11จัดการเรียนแบบคละชั้น--------------
โรงเรียนดำเนินการเอง
นางศิลามณี ศรีบุญเรือง
879533418โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนเอง
38
30/3/2018, 14:45:18256138010127โสกแคนหนองหญ้าปล้องปางกู่โนนสังโนนสัง791มี1011จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0833684568
โรงเรียนเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) มีครูครบชั้น ,สามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง
39
30/3/2018, 14:52:10256139010071บ้านหนองผำโคกสวรรค์หนองหว้าเมืองเมือง 482มี4พนักงานราชการ 11จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0898431118-
40
30/3/2018, 14:52:43256139010122บ้านหินสิ่วบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง584มี4
พนักงานราชการ0 /ลูกจ้างชั่วคราว0/ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1
1จัดการเรียนการสอนเองบ้านถิ่นบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง513ุ6 กิโลเมตร00000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
ไม่มี930868280สามารถบริหารจัดการได้
41
30/3/2018, 14:54:43256139010012บ้านทรายงามนามะเฟืองเมืองเมือง 277มี3
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน 1) ธุรการโรงเรียน 2) ครูงบวิกฤต
1จัดการเรียนการสอนเอง
ไม่ได้นำนักเรียนไปเรียนร่วม
-------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
--มีผลคะแนน O-Net พัฒนาขึ้นตามลำดับ
42
30/3/2018, 14:58:48256139010064บ้านกองแป่มหนองสววรค์หนองสวรรค์เมืองเมือง679มี331สลับเรียนเป้นรายชั้นโคกกลางโนนงามหนองสวรรค์เมืองไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี9138
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางสาวภาวนา ขุนจ่าเมือง
913951871ไม่มี
43
30/3/2018, 15:39:26256139010131บ้านหนองแวงป่งสังปางกู่โนนสังโนนสัง 767มี311จัดการเรียนการสอนเองไม่มีปางกู่โนนสังโนนสัง 70000000000
โรงเรียนดำเนินการเอง
ไม่มี879511949สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนเองได้
44
30/3/2018, 16:38:48256139010192บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรี 268
มี รักษาการในตำแหน่ง
4ข้ารราชการครู 4 พนักงาน 11จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
000
45
30/3/2018, 21:26:58256139010153โคกม่วงทองวิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 691มี511จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
โรงเรียนดำเนินการเอง
นางวราภรณื คุณฝ่าย
928522818มีจำนวนนักเรียนเกิน 40 คน
46
31/3/2018, 7:18:58256139010006[บ้านกุดจิกกุดจิกเมืองเมือง854มี411จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0872145799โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ประกอบกับผู้ปกครองให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี
47
31/3/2018, 7:46:58256139010152ร.ร.ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6112มี5
พนักงายราชการ 1ลูกจ้างชั่วคราว 1 ครูพี่เลี้ยง 1
1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0847875198ครูครบชั้น...ปีการศึกษา 3562 เป็นโรงเรียนหลัก
48
31/3/2018, 7:48:53256139010196บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 262มี311นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักเมืองใหม่วิทยาเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2484 กม.00000998
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางเอื้อมอรุณ บุญครอง
086-223-09100
49
31/3/2018, 7:53:05256139010152ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6112มี5
พนักงานราชการ1ลูกจ้างชัาวคราว1 ครูพี่เลี้ยง1
1จัดการเรียนการสอนเอง0นากอกศรีบุญเรือง00000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0847875198ครูครบชั้นดำเนินการสอนเองได้
50
31/3/2018, 8:35:05256139010152ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรือง
ศูนย์เครือข่ายศรีบุญเรือง6
112มี5
พนักงานราชการ1/ลูกจ้างชั่วคราว1/ครูพี่เลี้ยง1
1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0847875198
เพราะมีการจัดการเรียนการสอนครบชั้นเรียน ปีการศึกษา2562โรงเรียนหลักอยู่ในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
51
31/3/2018, 8:45:58256139010152ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรับุญเรืองศรีบุญเรือง6112มี51/1/11จัดการเรียนการสอนเอง0นากอกศรีบุญเรือง00000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
00ครูครบห้องครบชั่น
52
31/3/2018, 11:43:35256139010110บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 178มี411จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
โรงเรียนดำเนินการเอง
00สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนเองได้
53
31/3/2018, 15:54:03256139010104บ้านโนนสว่างโนนเมืองโนนสังโนนสัง3105มี701จัดการเรียนการสอนเอง---โนนสัง 30000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
00สามารถจัดการเรียนการสอนเองได้
54
31/3/2018, 15:57:11256139010024บ้านอ่างบูรพาโนนทันเมืองเมือง 753มี3ครูประจำการ 31จัดการเรียนการสอนเอง--------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
-818713918เรียนรวมแล้ว มีปัญหาทะเลาะวิวาท แล้วจะลุกลามเป็นปัญหาระหว่างหมู่บ้าน
55
31/3/2018, 16:10:45256139010068บ้านหนองปลาขาวหนองสวรรค์เมืองเมือง 685มี551จัดการเรียนการสอนเอง--------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
--โรงเรียนทำการจัดการเรียนการสอนเอง
56
31/3/2018, 17:47:39256139010114บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสังโนนสัง 644มี3ลูกจ้างชั่วตราว 11นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
บ้านค้อโนนสังโนนสัง 651100000477
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายพูนสิทธิ์. บุตรเสน
878658656นำไปเรียนรวม
57
1/4/2018, 14:40:34256139010130บ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสังโนนสัง 259มี321จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
00โรงเรียนมีห้องเรียนและบุคลากรที่เพียงพอ
58
2/4/2018, 8:21:13256139010142บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 824
มี รักษาการในตำแหน่ง
1พนักงานราชการ0นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนบ้านกุดแท่น
กุดสะเทียน
อำเภอศรีบุญเรือง
ศูนย์เครือข่ายศรีบุญเรือง 8
5300000000
โรงเรียนดำเนินการเอง
นายเสกสรร สุวรรณพรหม
6153178992โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเอง
59
2/4/2018, 8:50:04256139010213บ้านหนองโนหอนงบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 447มี211จัดการเรียนแบบคละชั้น
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ป่าไม้งามเมืองดอนปอวิทยา213.500000008
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางอภิญญา แทนสมบัติ
935096051ความพร้อมของผู้ปกครอง
60
2/4/2018, 9:50:56256139010015บ้านกุดเต่านามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมือง 284มี521นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลักหนองศาลาโนนสว่างนามะเฟือง
เมืองหนองบัวลำภู
เมือง2104.3 กม.510156151176
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางสาววราภรณ์ เจริญชัย
883346833ไม่มีรถรับส่งนักเรียน
61
2/4/2018, 12:44:02256139010040บ้านบุ่งบกป่าไม้งามเมืองเมือง 1069มี411จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0832866823
นักเรียนและผู้ปกครองไม่อยากไปเรียนรวม จากปีการศึกษา2560 พบว่ามีปัญหาหลายอย่าง และผลการประเมินระดับชาติ o-net ลดลง
62
2/4/2018, 13:23:45256139010125บ้านกุดกวางสร้อยบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 556มี22/11จัดการเรียนการสอนเองบ้านถิ่นบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5132.500000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
นางสุพิศ พลบูรณ์
986619275สามารถบริหารจัดการเองได้
63
2/4/2018, 16:06:48256139010076บ้านดอนหันหัวนาเมืองเมือง545มี2
ลูกจ้างประจำ 1 ลูกจ้างชั่วคราว 2
0จัดการเรียนการสอนเอง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
หัวนาเมืองเมือง 513500000155
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายสุรสิทธิ์ สุนสุข
885613385-
64
2/4/2018, 16:48:41256139010180บ้านห้วยไผ่เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรี 136มี2ไม่มี1
นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
หนองม่วงชมพูทองเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรี 1113.7 กม.00002973
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
ไม่มี081 2608830นำไปเรียนรวมตามแผน
65
2/4/2018, 17:03:41256139010200บ้านผาสุกหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 776มี8พนักงานราชการ 11
นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
ร.ร.บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์ และ ร.ร.บ้านผาเสด็จ
หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 74
ร.ร.ผาสุกสาขาผาสวรรค์ 4 ก.ม ร.ร บ้านผาเสด็จ 6.5
ผาสุกสาขาผาสวรรค์ 2 ผาเสด็จ 4
ผาสวรรค์ 1 ผาเสด็จ 3
ผาสวรรค์ 1 ผาเสด็จ 2
ผาสวรรค์ 3 ผาเสด็จ 3
ผาสวรรค์ 2 ผาเสด็จ 2
ผาสวรรค์ 3 ผาเสด็จ 3
ผาสวรรค์ 6 ผาเสด็จ 1
ผาสวรรค์ 1 ผาเสด็จ 1
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายวิมล ระวิพันธ์
093-95330530
66
2/4/2018, 18:22:52256139010155้บ้านโคกล่ามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง622มี0
ครูอัตราจ้าง1 ครูพี่เลี้ยง1 ครูผู้ทรงคุณค่า1
0สลับเรียน 50 วัน
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง64500003546
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางกุลปรียา กุลวงศ์ นายอาทร มนตรี
909052792ในชั้นเรียนที่ไม่ได้นำนักเรียนไปเรียนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเอง
67
2/4/2018, 20:47:32256139010025บ้านภูพานคำโนนทันเมืองเมือง 796มี521จัดการเรียนการสอนเอง--------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
--
เคยดำเนินการแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ คือ 1.ผู้ปกครองนักเรียน/นักเรียนไม่มีความพึงพอใจ 2.นักเรียนที่ไปเรียนร่วมทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
68
2/4/2018, 22:49:46256139010092บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสังโนนสัง285มี6คนลูกจ้างชั่วคราว21จัดการเรียนการสอนเองไม่ได้เรียนรวม-------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
---
69
2/4/2018, 22:50:01256139010092บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสังโนนสัง285มี6คนลูกจ้างชั่วคราว21จัดการเรียนการสอนเองไม่ได้เรียนรวม-------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
---
70
2/4/2018, 22:53:47256139010095บ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสังโนนสัง280มี3พนักงานราชการ1/ครูพี่เลี้ยง11จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
000
71
2/4/2018, 23:02:15256139010095บ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสังโนนสัง253มี3พนักงานราชการ11
นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
บ้านโนนปอแดงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง231.5กม00050050
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางสาวธนาภรณ์. สาครขันธ์
9954295750
72
2/4/2018, 23:02:20256139010095บ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสังโนนสัง280มี3พนักงานราชการ1/ครูพี่เลี้ยง11จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
000
73
3/4/2018, 7:57:10256239010023โรงเรียนบ้านโนนทันโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมือง 7111มี711
นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
ร่มเกล้าโนนทัน
เมืองหนองบัวลำภู
เมือง 7253 กม.000000016
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางนิตยา กุสลจีรัง
899423568มีครูครบชั้นเรียน
74
3/4/2018, 8:25:48256139010107บ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสังโนนสัง365
มี รักษาการในตำแหน่ง
5 ลูกจ้างชั่วคราว 11จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0061-4435004
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เองอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชนทุกด้านเป็นอย่างดี และชุมชนมีความประสงค์ให้นักเรียนทุกคนเรียนที่โรงเรียน
75
3/4/2018, 9:36:52256139010140บ้านกุดแท่นกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 8117มี51/1/11จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0885634512เป็นโรงเรียนหลัก
76
3/4/2018, 9:50:25256139010057บ้านสุขเกษมหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมือง 148มี211จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
โรงเรียนดำเนินการเอง
00โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เอง
77
3/4/2018, 11:06:30256139010017บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้นเมืองเมือง467มี5
ข้าราชการ 5คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1คน
1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0966702056
เดิมที มีความประสงค์ จะนำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านโนนคูณ แบบสลับช่วงชั้น แต่เมื่อประสานไปแล้วโรงเรียนบ้านโนนคูณไม่ได้ตอบรับมา
78
3/4/2018, 11:26:25256139010026บ้านหินคูณบ้านขามเมืองเมือง915มี210จัดการเรียนการสอนเอง0บ้านขามเมือง00000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
นายนพดล ทองตระกูล
984135292โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเองได้
79
3/4/2018, 12:34:20256139010149
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างามสาขากุดหัวแฮด
ทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง411
มี รักษาการในตำแหน่ง
110
นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนบ้านดอนข่า
ทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง42531021022
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
871267761-
80
3/4/2018, 12:41:03256139010150บ้านหนองอุสาขาเหล่านาดีทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง426
มี รักษาการในตำแหน่ง
220
นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนบ้านดอนข่า
ทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง42515023357
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางสาวแก้วใจ อินทรเพชร
956528966-
81
3/4/2018, 12:54:06256139010181บ้านมอใต้เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง125
มี รักษาการในตำแหน่ง
210
นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
โรงเรียนเมืองใหม่
เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง143500000921
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายสนาน สิงห์โคตร
800115713-
82
3/4/2018, 13:00:15256139010037บ้านศรีสุขนาล้อมบ้านพร้าวเมืองเมือง 369มี611จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
โรงเรียนดำเนินการเอง
00จัดการเรียนการสอนเองได้
83
3/4/2018, 13:25:52256139010189โนนสมบูรณ์วิทยายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3120มี1121จัดการเรียนการสอนเองไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
ไม่ขอค่าพาหนะ
ไม่มีไม่มีโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เอง
84
3/4/2018, 18:00:31256139010026บ้านหินคูณบ้านขามเมืองเมือง915มี2ลูกจ้างชั่วคราว 10จัดการเรียนการสอนเอง0บ้านขามเมือง00000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
นายนพดล ทองตระกูล
984135292โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเองได้
85
3/4/2018, 18:40:36256139010061บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมือง 6103มี5
พนักงานราชการ 1 คน ครูคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน
1จัดการเรียนการสอนเอง--------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
-956688836ครูครบชั้น
86
3/4/2018, 19:04:55256139010049บ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมืองเมือง 447มี211สลับเรียนเป้นรายชั้นบ้านตำแยโพธิ์ชัยเมืองเมือง 441000000340
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางสกาวเดือน คำวันดี
088 7844510-
87
3/4/2018, 19:22:53256139010141บ้านวังคูณกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง864มี4ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 11จัดการเรียนการสอนเองไม่เรียนรวม-------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
--สามารถจัดการเรียนการสอนได้เอง
88
3/4/2018, 19:34:53256139010142บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 824
มี รักษาการในตำแหน่ง
1พนักงานราชการ 10จัดการเรียนการสอนเองไม่เรียนรวม-------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
--สามารถจัดการเรียนการสอนได้เอง
89
3/4/2018, 20:40:52256139010162บ้านโนนข่า(พอง)นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6จำนวน 77 คน
มี รักษาการในตำแหน่ง
จำนวน 4 คน
ครู 4 คน พนักงานราชการ 1 คนลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0091-8635166
ผลสอบ o-net อยู่ใเกณฑ์ดีและโรงเรียนผ่าน สมศ.รอบที่3แล้วโรงเรียนใช้dltv ช่วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
90
3/4/2018, 21:07:51256139010199บ้านคอกวัวหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง733มี400สลับเรียนเป้นรายชั้นบ้านหนองคังคาหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง71500700406
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายสัญญา ชนะบุญ
810518295ไปเรียนรวม
91
3/4/2018, 21:17:18256139010201บ้านหนองคังคาหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง737
มี รักษาการในตำแหน่ง
1
พนักงานราชการ 1คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
1สลับเรียนเป้นรายชั้นบ้านคอกวัวหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 745000280100
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้ว
860397411ไปเรียนรวม
92
3/4/2018, 22:12:45256139010139บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 857มี510จัดการเรียนการสอนเอง--------------
ไม่ขอค่าพาหนะ
-811489919สามารถจัดการเรียนการสอนเองใด้
93
4/4/2018, 7:48:13256139010188บ้านสันป่าพลวงยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 345มี2ลูกจ้างชั่วคราว 11
จัดการเรียนแบบคละชั้น
บ้านดอนเกล็ดยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3136 กม.00000148
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นางจินตนา ทิพย์โพธิ์สิงห์
887383479
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนไม่อยากไปเรียนรวม จากการไปเรียนรวมปีการศึกษา 2560 พบปัญหาหลายอย่างและผล o-net ลดลง
94
4/4/2018, 10:42:38256139010194บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 279มี4บุคลากรคณิตศาสตร์ 11จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
000
95
4/4/2018, 11:04:01256139010019บ้านโนนคูณโนนขมิ้นเมืองเมือง 428มี210สลับเรียนเป้นรายชั้น
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
โนนขมิ้นเมืองเมือง 44308500000
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายคงฤทธิ์ นันทะแสง
934366354-
96
4/4/2018, 11:04:28256139010178บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19)โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 569 คนมี3 คน
ข้าราชการครู 3 คน พนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) 2 คน
1จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0091-8678389
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 เทียบเท่าระดับประเทศ
97
4/4/2018, 11:20:51256139010084นิคมสงเคราะห์ 2กุดดู่โนนสังโนนสัง472มี411จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
000
98
4/4/2018, 11:55:23256139010030บ้านดอนนาดีบ้านขามเมืองเมือง 964มี401จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0818724025ใช้วิธีการจัดการเรียนผ่านดาวเทียม
99
4/4/2018, 15:47:18256139010048บ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัยเมืองเมือง 650มี2
พนักงานราชการ 1 คน / ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน / ครูพี่เลี้ยง 1 คน
1
นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
ไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)
หนองภัยศูนย์เมืองเมือง 6123.5000001050
ขอค่าพาหนะจาก สพป.
นายสุรัตน์ โพธิ์คำ
092-912-8915-
100
4/4/2018, 19:47:15256139010050บ้านลำภูลำภู เมืองเมือง731มี111จัดการเรียนการสอนเอง00000000000000
ไม่ขอค่าพาหนะ
0878616371จัดการเรียนการสอนโดยใช้ dltv