รายชื่อผู้เข้าสอบปรีชาญาณระดับชั้น ม.5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่นั่งสอบ
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลโรงเรียน
ห้องสอบที่
อาคาร
ห้อง
2
50001นางสาวชญานิศสายถิ่น
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
487745
3
50002นางสาวณัฐชยาเมฆอากาศ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
487745
4
50003นางสาวปพิชญาภิญโญ
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
487745
5
50004นายโยธกาแนวจิตร
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
487745
6
50005นายกรกฏจิตรจง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
7
50006นายกิตติกรศรีนวล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
8
50007นายกิตติพศ
โชติธนภาคย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
9
50008นาย
กิตติพัทธ์
ช้างเนียม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
10
50009นายฉัตรชัย
เฉลิมฉัตร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
11
50010นายชัยธวัช
ศรีสมบูรณ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
12
50011นายณัฐกรงามขำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
13
50012นายณัฐชนนเชิดชู
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
14
50013นายณัฐดนัยแสงคำมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
15
50014นายณัฐภูมิเถื่อนรอด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
16
50015นายธนทัตคำประยูร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
17
50016นายธนภัทร
บรรณศักดิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
18
50017นายธีรเทพแสนอินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
19
50018นาย
ธีรศักดิ์
แก้วมณี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
20
50019นายนิติภูมิ
อุ่นอารมย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
21
50020นาย
ปกรณ์เกียรติ
หงษ์สามสิบเจ็ด
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
22
50021นายพงศธรเหรา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
23
50022นายพัชรสอนธรรม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
24
50023นายพัฒพงศ์คำแสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
25
50024นายพีรวิชญ์ยอดศรีทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
26
50025นาย
พีรานุวัฒน์
เสียงหวาน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
27
50026นาย
ภาณุวัฒน์
ฉลอม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
28
50027นายรชตะตุ้ยดา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
29
50028นายวรากรใจโฮ้ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
30
50029นายเศรษฐกิจ
สันป่าแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
31
50030นายอัครเมษวงค์แสน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
32
50031นายเอเซียทับแสง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
33
50032นายกรกชแก้วคำ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
34
50033นายชินวัตรกาศสกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
35
50034นายนพรัตน์กับปินะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
36
50035นาย
บุญญฤทธิ์
ศรีทองสุก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
487745
37
50036นายภาคิน
ปรัชญาฤทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
38
50037นายรักพงศ์บุญวิเศษ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
39
50038นางสาวจีรภายะหมื่น
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
40
50039นางสาวชลธิชาม้าวิ่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
41
50040นางสาวนุชนาถคำพิสอน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
42
50041นางสาวพรรณปพรสมรส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
43
50042นางสาวรุ่งฤดีศรีทัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
44
50043นางสาววิชสุดาพรมสากัน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
45
50044นางสาว
สลิลทิพย์
ดรกระจ่าง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
46
50045นางสาวจิตสุภาปิงใจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
47
50046นางสาวปิยะพรศิริหิรัญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
48
50047นางสาวสรัลชนา
ฉัตรอินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
49
50048นางสาว
สุทิลาวัลย์
รอดไพรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
50
50049นางสาวสุวิดา
เอี่ยมกุลบุตร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
51
50050นาย
กันตินันท์
พรมเถื่อน
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
52
50051นายกิตติภพตากลม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
53
50052นาย
เกริกเกียรติ
อุดต่อม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
54
50053นายเจษฎาปีอาทิตย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
55
50054นายชุติพนธ์สายสนองยศ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
56
50055นายธนะพัฒน์นาคหรั่ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
57
50056นายธนากรปิติจะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
58
50057นายธีรพงศ์กองรัตน์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
59
50058นายนพรัตน์เชี่ยวชาญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
60
50059นายนิรุทธ์อนุกูล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
61
50060นายพฤทธิ์มีของ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
62
50061นายพลวัต
เชี่ยวพานิชย์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
63
50062นาย
ยุทธพิชัย
สลักหล่าย
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
64
50063นายวรปรัชญ์จิตพยัค
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
65
50064นายศรุตอากาศเมฆ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
66
50065นายศุภวิชญ์
เรือนทิพย์สกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
67
50066นายสันติวะรินทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
68
50067นายอนุชา
สารเถื่อนแก้ว
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
69
50068นายชัยภัทร
จันทร์เพ็ญ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
70
50069นายณัฐชนนศรีกมล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
71
50070นาย
เดชาวัฒน์
อินทเจริญศานต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
497746
72
50071นายปริวิทย์
สระหนองจอก
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
73
50072นายวิทวัชธุระกิจ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
74
50073นายวีรชัย
อินทร์ประสิทธิ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
75
50074นายอรรถพร
บุตรศาสตร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
76
50075นางสาว
ณัฐกาญจน์
กุณาตรี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
77
50076นางสาวบุศยานุชม้ายอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
78
50077นางสาว
ประกายทิพย์
สมจิตต์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
79
50078นางสาวปิยะฉัตรเกตุทองมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
80
50079นางสาว
ปัญญลักษณ์
หมื่นโฮ้ง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
81
50080นางสาวแพรววลี
ร่องอังจันทร์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
82
50081นางสาวภัทรวดีสะปู
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
83
50082นางสาวลักขิกาใจกุม
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
84
50083นางสาววราภรณ์
เอี่ยมครอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
85
50084นางสาวศิลาวรรณสารทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
86
50085นางสาวสาธิตาอาสาหม้อ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
87
50086นางสาว
สุภาลักษณ์
รอดทุกข์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
88
50087นางสาวอมรรัตน์เทียนทอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
89
50088นางสาวจิราภรณ์ยาสุปิ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
90
50089นางสาวณัฐนิชา
แสงลาพิงค์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
91
50090นางสาวณัฐมลศิริเพชร
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
92
50091นางสาวนวรัตน์รัตตนะ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
93
50092นางสาว
บุศยานิตย์
ม้ายอง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
94
50093นางสาวพัชรีมหาวี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
95
50094นางสาวภาคินีสุกใส
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
96
50095นายกฤตเมธ
กัลย์ธนสรณ์
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
97
50096นายกฤษณ์ใจวรรณ
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
98
50097นายเกื้อกูลอ้ายมา
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
99
50098นายจิรัฏฐ์สมร่าง
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
100
50099นาย
ชุติมันต์
เวียงวี
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
507747
Loading...
 
 
 
ม.5
 
 
Main menu