การจัดการเรียนการสอน/สอบ ช่วงสถานการณ์ COVID -19
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รหัสวิชา
รายวิชา
กลุ่ม
อาจารย์ผู้สอน
หมายเหตุ
2
77532159การแสดง 31
อาจารย์สุมณฑา
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
3
77532159การแสดง 31
อาจารย์สุมณฑา
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
4
77534259ละครและการแสดงเคลื่อนไหว1
อาจารย์สุมณฑา
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
5
77533359การกำกับการแสดง 31
อาจารย์ปานรัตน
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
6
77125159การวิเคราะห์บทละคร1
อาจารย์ฐานชน
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
7
77535159การเขียนบทละคร 21
อาจารย์ฐานชน
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
8
77538259การออกแบบแสง 21อาจารย์นภัสพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
9
77528259การออบแบบฉาก 11อาจารย์นภัสพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
10
77518259อุปกรณ์ประกอบฉาก1
อาจารย์นภััส
พิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
11
77530559ละครไทย1
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
12
77510259นาฏศิลป์ไทย 21
อาจารย์ธีวรา
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
13
77530159รำเดี่ยว1
อาจารย์ธีวรา
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
14
77548159การออกแบบในงานบันเทิง1อ.มโน
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
15
77236259
การศึกษาเฉพาะเรื่องในศิลปะการละคร 11อ.มโน
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
16
77236159การวิจารณ์ละคร1อ.มโน
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
17
77110462สังคมดิจิทัล1อ.มโนพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
18
77110562
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิต
1อ.มโนพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
19
77545159
การเขียนบทสำหรับธุรกิจบันเทิง
1อ.มโน
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
20
77320362เทคนิคด้านภาพในสื่อ
1อ.มโน
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
21
77510259นาฏศิลป์ไทย 21อ.นพพล
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ลิงค์ https://www.mupabuu.com ภายในวันที่ 5 เม.ย. 63
22
77520259ระบำไทย1อ.นพพล
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ลิงค์ https://www.mupabuu.com ภายในวันที่ 30 มี.ค. 63
23
77432459 การแสดงสำหรับนักร้อง1
อ.ดร.พิมลพรรณ
พิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
24
77125159การวิเคราะห์บทละคร1
อ.ดร.พิิมลพรรณ
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (สอบออนไลน์แทน) ลิงค์ https://www.mupabuu.com ภายในวันที่ 26 มี.ค. 63
25
77550462
การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะการแสดง
1
อ.ดร.พิมลพรรณ
งดสอบปลายภาคในชั้นเรียน (ส่งงานออนไลน์แทน) ประสานงาน อ.ผู้สอนโดยตรง
26
77547159การออกแบบเครื่องแต่งกาย 21อ.คณพศพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
27
7721625เวทีและโรงละคร1อ.คณพศพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
28
77231459Music production and concert I1อ.ศักดิ์ชัยพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
29
77311559Wind II1อ.ศักดิ์ชัยพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
30
77321559Wind IV1อ.ศักดิ์ชัยพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
31
77317159Pop Theory I1อ.ศักดิ์ชัยพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
32
77334259
Independent study in western music
1อ.ศักดิ์ชัยพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
33
77410559
Jazz and Popular music ensemble II
1อ.ศักดิ์ชัยพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
34
77420559
Jazz and Popular music ensemble IV
1อ.ศักดิ์ชัยพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
35
77430559
Jazz and Popular music ensemble VI
1อ.ศักดิ์ชัยพิจารณาให้เกรด I นิสิตไว้ก่อน
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...