ม.5_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสุพรรณ๊ ขันเงิน นางสาวภัสรา อาจสุโพธิ์
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1นายศิวกร บัวภา
ม.5/3
0.00FALSE
9
2นายธันวา สมหวัง
ม.5/3
0.00FALSE
10
3
นายธีรภัทร พรมเกตุ
ม.5/3
0.00FALSE
11
4
นายศิวกร มะณีสาย
ม.5/3
0.00FALSE
12
5นายวรากร อุดบุญ
ม.5/3
0.00FALSE
13
6
นายพูนศักดิ์ โคตรตัสสา
ม.5/3
0.00FALSE
14
7
นายเกียรติยศ บุญเลิศ
ม.5/3
0.00FALSE
15
8
นายครรชิต เทพอ่ำ
ม.5/3
0.00FALSE
16
9
นายวัชระ ศุภเสถียร
ม.5/3
0.00FALSE
17
10
นายสุรศักดิ์ โสรสจินดา
ม.5/3
0.00FALSE
18
11
นายอดิชัย ทองเรือง
ม.5/3
0.00FALSE
19
12
นางสาวชบาภรณ์ ศรีหล้า
ม.5/3
0.00FALSE
20
13
นางสาวอินทุอร ปัทมะ
ม.5/3
0.00FALSE
21
14
นางสาวกรกนก มาตรโสภา
ม.5/3
0.00FALSE
22
15
นางสาวมัชฌิมา แก่นจันทร์
ม.5/3
0.00FALSE
23
16
นางสาวศตพร ทองนัยต์
ม.5/3
0.00FALSE
24
17
นางสาวปริยากร คำวงศ์ษา
ม.5/3
0.00FALSE
25
18
นางสาวสุพิชา จารุแพทย์
ม.5/3
0.00FALSE
26
19
นางสาวชุติมา บัวกอ
ม.5/3
0.00FALSE
27
20
นางสาวศิริพาภรณ์ อุสินธ์
ม.5/3
0.00FALSE
28
21
นางสาวภัทรสุดา รจนัย
ม.5/3
0.00FALSE
29
22
นางสาวศิริพร พลหาญ
ม.5/3
0.00FALSE
30
23
นางสาวจิราวรรณ ขันตรีเรือง
ม.5/3
0.00FALSE
31
24
นางสาวชนาพัฒน์ คำศรี
ม.5/3
0.00FALSE
32
25
นางสาวพานิดา ยะพา
ม.5/3
0.00FALSE
33
26
นางสาวพิฐสุดา มหุนี
ม.5/3
0.00FALSE
34
27
นางสาวเยาวมาลย์ ขาววงศ์
ม.5/3
0.00FALSE
35
28
นางสาววัชรินทร์ สำเภา
ม.5/3
0.00FALSE
36
29
นางสาววิภาวดี พิมพ์หล่อ
ม.5/3
0.00FALSE
37
30
นางสาวศิริญาพร ดวงใจ
ม.5/3
0.00FALSE
38
31
นางสาวศุภานัน หลาบหลบ
ม.5/3
0.00FALSE
39
32
นางสาวนพมาศ ดลประสิทธิ์
ม.5/3
0.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu