ใบลงทะเบียน หลักสูตร " Transform the way of teaching – Educator" (สำหรับบุคลากร) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล (กรุณาระบุคำนำหน้า : นาย/นาง/นางสาว/ตำแหน่งทางวิชาการ)
คณะ / หน่วยงาน
โทรศัพท์ภายใน
e-Mail (ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
โทรศัพท์มือถือ
มือถือ (แยกเลข)ตรวจสอบ e-Mail
2
31/10/2018, 10:02:06สิริกาญจน์ ยอดบุรีมนุษยศาสตร์0824104105sirikarny@nu.ac.th0824104105TRUE
3
31/10/2018, 10:42:22นายเติมพงษ์ ทองทุมCITCOMS1557toempongt@nu.ac.thTRUE
4
31/10/2018, 10:44:29จุฑามาศ คัมภีพรงษ์เภสัชศาสตร์3601juthamask@nu.ac.thTRUE
5
31/10/2018, 10:46:34โชษิตา ต่อทรัพย์คณะเภสัชศาสตร์3614chositat@nu.ac.thTRUE
6
31/10/2018, 10:47:30พิไลวรรณ จันทร์เจริญเภสัชศาสตร์3704pilaiwanc@nu.ac.thTRUE
7
31/10/2018, 14:45:46นางสาวกาญจนา สุกรคณะมนุษยศาสตร์2011kanchanasu@nu.ac.th864311268(086)4311-268TRUE
8
1/11/2018, 8:23:45นายจิรวัฒน์ ทองคำCITCOMS1553chirawatt@nu.ac.th866797651(086)6797-651TRUE
9
1/11/2018, 15:41:47นายเอกชัย เหล็กสิงห์CITCOMS1527ekachail@nu.ac.th932565453(093)2565-453TRUE
10
1/11/2018, 15:54:09
นายตระกูลศิลป์ ตั้งรัตนประเสริฐ
วิทยาศาสตร์3131trakoonsint@nu.ac.th818869728(081)8869-728TRUE
11
1/11/2018, 17:44:00นายภาสวีร์ อ่องรักสาธารณสุขศาสตร์7337phatsaveeo@nu.ac.th814142225(081)4142-225TRUE
12
1/11/2018, 17:54:06นายเศรษฐพงษ์ ดีอุดคณะสาธารณสุขศาสตร์7336settapongd@nu.ac.th840499981(084)0499-981TRUE
13
5/11/2018, 14:33:34นายกำพล กิ้กสันเทียสังคมศาสตร์1920kampholk@nu.ac.th858785582(085)8785-582TRUE
14
7/11/2018, 13:00:00นางพจณิชา คำบรรลือคณะสาธารณสุขศาสตร์7340sudaratk@nu.ac.th953060486(095)3060-486TRUE
15
7/11/2018, 13:01:39นางศศินันท์ เรืองพิพัฒน์คณะสาธารณสุขศาสตร์7340chatchadaporns@nu.ac.th948299595(094)8299-595TRUE
16
8/11/2018, 9:53:28กิตติพจน์ เอี่ยมวชิรากุลCITCOMS1557kittiphoti@nu.ac.th865170764(086)5170-764TRUE
17
9/11/2018, 16:21:27ว่าที่ร.ต.พิเชษฐ์ สิงหเดชกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม1204pichets@nu.ac.th819625923(081)9625-923TRUE
18
10/11/2018, 6:10:58นายสมภพ อังศุเกษตรคณะสหเวชศาสตร์6530somphopa@nu.ac.th842346675(084)2346-675TRUE
19
12/11/2018, 10:47:58เกรียง น้อยมั่นกองอาคารสถานที่8006keangn@nu.ac.th971924197(097)1924-197TRUE
20
12/11/2018, 14:35:05นางปัทมา จันทราคีรีเภสัชศาสตร์3647pattamat@nu.ac.th815332626(081)5332-626TRUE
21
13/11/2018, 10:29:04นางสาวรุ่งนภา ท่วมไธสงวิศวกรรมศาสตร์4007rungnaphat@nu.ac.th840499370(084)0499-370TRUE
22
13/11/2018, 10:58:18ปราณี คำแหงสำนักหอสมุด2669praneek@nu.ac.th992685456(099)2685-456TRUE
23
13/11/2018, 11:30:08ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทํนา
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
2025sudsuangy@nu.ac.th832166800(083)2166-800TRUE
24
13/11/2018, 11:53:39น.ส.ธนัฏฐา จันทร์เต็ม
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2149thanatthaj@nu.ac.th892777668(089)2777-668TRUE
25
13/11/2018, 12:59:04นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ์คณะแพทยศาสตร์7974sukanyap@nu.ac.th956259955(095)6259-955TRUE
26
13/11/2018, 13:50:00นางสาวอัจฉราภรณ์ ยิ้มฉิมวิศวกรรมศาสตร์ 4018aucharaporny@nu.ac.th823988424(082)3988-424TRUE
27
13/11/2018, 13:50:45นางสาวนันทวัน ดีอินทร์วิศวกรรมศาสตร์4017nantawand@nu.ac.th869334680(086)9334-680TRUE
28
13/11/2018, 14:09:38นางสาวธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม1143tunyaluxk@nu.ac.th873030177(087)3030-177TRUE
29
14/11/2018, 11:28:55นางวิลาวัณย์ มั่นคงวิทยาศาสตร์3410wilawanm@nu.ac.th819536839(081)9536-839TRUE
30
14/11/2018, 13:06:56สมร หิรัญประดิษฐกุลวิศวกรรมศาสตร์4198samornh@hotmail.com894867895(089)4867-895TRUE
31
14/11/2018, 13:09:16สุธนิตย์ พุทธพนมวิศวกรรมศาสตร์4198sutanitp@nu.ac.th896705819(089)6705-819TRUE
32
15/11/2018, 8:50:42นายชินวัฒน์ สิงหะกองกฎหมาย2386chinawats@nu.ac.th0813792038(008)1379-038TRUE
33
20/11/2018, 10:47:29วิสุทธิ์ แก้วป้องปกวิศวกรรมศาสตร์4124wisutk@nu.ac.th0869321664
34
20/11/2018, 10:53:03นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์3964sriratt@nu.ac.th0894616296
35
20/11/2018, 14:09:48เอกประวัติ พงศ์อาจารย์Citcoms1531ekkprawathp@nu.ac.th0956245195
36
20/11/2018, 14:18:01สรพงค์ สุขเกษมCITCOMS1531sorapongs@nu.ac.th0813837744
37
20/11/2018, 14:20:16วริศรา เลิศล้ำ
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1546warissaral@nu.ac.th0819297362
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu