สำรวจข้อมูลที่ดินโรงเรียนสังกัด สพป.บึงกาฬ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
2
ลำดับที่
โรงเรียนตำบลอำเภอ
ประเภทของที่ดิน
จำนวนเนื้อที่ เอกสารแสดง
3
ที่ครอบครอง(แปลง/ไร่)
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
4
เช่น ที่ราชพัสดุ ,ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ,
เช่น 1 แปลง/12 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา
เช่น โฉนดที่ดิน,นสล.,ส.ค.1,นส.3,
5
ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่นิคมสร้าง
นส.3,นส.3ก,บันทึกข้อตกลงของ
6
ตนเอง,ที่ดินปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น
กรมป่าไม้ เป็นต้น
7
1บ้านคำแก้วโนนสามัคคีคำแก้วโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ๑แปลง/๑๖ไร่ ๕๖ ตารางวา  
8
2บ้านหนองโดดอนเสียดคำแก้วโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
1แปลง 25 ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวา
นค.๖๕๘
9
3บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์คำแก้วโซ่พิสัยที่ี่ราชพัสดุ
1แปลง10 ไร่ 2งาน 11 ตารางวา
บก.๒๒๙
10
4บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียมคำแก้วโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ1 แปลง/16 ไร่ 62 ตารางวา
11
5บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งคำแก้วโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ1แปลง/16ไร่93ตารางวาทบ.9
12
6บ้านคำแวงคำแก้วโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ๑แปลง/๘ไร่ ๑งาน
13
7บ้านห้วยทรายโซ่โซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
1 แปลง / 25 ไร่ 1 งาน 83.4 ตรารางวา
นค. 639
14
8บ้านท่าสวาทโซ่โซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
1 แปลง/17 ไร่ 2 งาน 56.5 ตารางวา
นค.647
15
9บ้านโคกสะอาดโซ่โซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
2แปลง/12ไร่ 1งาน 55.8ตารางวา
นค.0622,นค.0623
16
10อนุบาลโซ่พิสัยโซ่โซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
2 แปลง/ 30 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา
นค.728  และ บันทึกข้อตกลงที่ดินราชพัสดุ
17
11บ้านหนองตะไก้โนนมันปลาโซ่โซ่พิสัยที่ี่ราชพัสดุ
1 แปลง/10 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา
18
12บ้านไทรงามโนนภูดินโซ่โซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
1 แปลง/ 11 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
นสล. นค.661
19
13สังวาลย์วิทย์ 1ถ้ำเจริญโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ1 แปลง/28ไร่ 2 งานนค.638
20
14บ้านถ้ำเจริญถ้ำเจริญโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
2 แปลง/26 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา
บก 243,บก 249(นค 2126)
21
15บ้านศรีนาวาถ้ำเจริญโซ่พิสัย
ที่สาธารณประโยชน์
1 แปลง 24 ไร่นค. 653
22
16บ้านโคกกระแชถ้ำเจริญโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ1 แปลง 63 ไร่
23
17บ้านโนนสวางถ้ำเจริญโซ่พิสัยที่ี่ราชพัสดุ๑๖ ไร่ 1งาน ๕.๒ วานค.๖๓๓
24
18บ้านหนองแวงถ้ำเจริญโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ12 ไร่
นสล.นค.1672,แปลงหมายเลขทะเบียน บก.248
25
19ชุมชนบ้านตูม
บัวตูม
โซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
17 ไร่ 4 ตารางวา, 5 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา, 1 งาน 44 ตารางวา
นค642, นค643, นค644
26
20บ้านนาเหว่อโนนอุดมบัวตูมโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
2 แปลง 28 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา, 11 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา
นค. 645,
27
21บ้านท่าคำรวมบัวตูมโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ1 แปลง 12 ไร่
28
22บ้านสามหนองบัวตูมโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
2 แปลง 10 ไร่ 1.3 ตารางวา, 7 ไร่ 1.6 ตารางวา
1-บก-240 , 1-บก-242
29
23บ้านโคกกลาง สาขาสามแยกศรีชมภู
ศรีชมภู
โซ่พิสัย
ที่สาธารณะประโยชน์
๑ แปลง / ๑๒ ไร่
30
24บ้านหนองแวงประชาสรรค์ศรีชมภูโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
1 แปลง/31 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
นค 655
31
25บ้านคำไผ่ศรีชมภูโซ่พิสัยที่ี่ราชพัสดุ
๒ แปลง ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๔๖ ตารางวา
นค๖๒๘ / นค ๖๒๙
32
26บ้านโคกกลาง
ศรีชมภู
โซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
๑ แปลง / ๗๘ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา
นค.๗๓๐
33
27บ้านแสงอรุณศรีชมภูโซ่พิสัย
ที่ราชพััสดุ /บริจาค
๑ แปลง/๒๔ไร่ -งาน ๓๖ ตารางวา / ๖ ไร่
นค๑๗๙๒/ภ.บ.ท.๕
34
28บ้านศรีชมภูศรีชมภูโซ่พิสัยที่ราชพัสดุุ2 แปลง/6 ไร่ 1 งาน,25 ไร่
ส.ค.1 นค.841,ที่สาธารณะประโยชน์
35
29บ้านนาขามศรีชมภูโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ36 ไร่นค 627
36
30บ้านโนนประเสริฐศรีชมภูโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
1 เเปลง 10 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา
37
31บ้านห้วยลึกหนองพันทาโซ่พิสัย
38
32บ้านโนนแก้วโพนทองหนองพันทาโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
1 แปลง 22 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
นค 651
39
33บ้านป่าไร่โนนม่วงหนองพันทาโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
1 แปลง 11 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา
นค 219
40
34บ้านหนองพันทาหนองพันทาโซ่พิสัยที่ี่ราชพัสดุ
1 แปลง 31 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
บก.206
41
35บ้านเหล่าทองหลางเหล่าทองโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ1 แปลง/ 26 ไร่ 3 งาน
42
36บ้านคลองทิพย์เหล่าทองโซ่พิสัยที่ราชพัสดุ
1 แปลง 16 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา
43
37บ้านซำบอนเหล่าทองโซ่พิสัยที่ราชพััสดุ1แปลง 10ไร่ 3งาน
44
38บ้านต้ายนากั้งปากคาดที่ราชพัสดุ
2 แปลง / 14 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
45
39บ้านนากั้งนากั้งปากคาดที่ี่ราชพัสดุ
นส.3 ก เลขที่ 263 แปลงหมายเลขที่ นค.393
46
40บ้านหนองบัวนากั้งปากคาดที่ราชพัสดุ
2 แปลง 5 ไร่ 41 ตารางวา , 1 ไร่ 91 ตารางวา
นค.1252 ,นค.1253
47
41บ้านนาดงนาดงปากคาดที่ราชพัสดุุ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวานค.๔๐๕
48
42บ้านโสกบงนาดงปากคาดที่ราชพัสดุ
๑ แปลง / ๑๑ ไร่ ๕๕.๖ ตารางวา
น.ส.ล นค.๐๖๑๗
49
43บ้านไร่โนนสำราญนาดงปากคาดที่ราชพัสคุ
1 แปลง/10ไร่ 2งาน 12ตารางวา
นสล. 0618
50
44บ้านดาลบังบดนาดงปากคาดที่ราชพัสดุ
๓๑ ไร่ 2 งาน ๒0 ตารางวา
นค.39๗
51
45บ้านโนนเสถียรโนนศิลาปากคาดที่ราชพัสดุ
1 แปลง / 8 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
นค.398
52
46บ้านพรสวรรค์โนนศิลาปากคาดที่ราชพัสดุ10 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวานสล.1801
53
47บ้านห้วยก้านเหลืองปากคาดปากคาดที่ราชพัสดุ6 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา-
54
48อนุบาลปากคาดปากคาดปากคาดที่ราชพัสดุ16 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวานค.404
55
49บ้านห้วยไม้ซอดปากคาดปากคาดที่ราชพัสดุ
๑ แปลง / ๑๔  ไร่  -   งาน   ๓๔  ตารางวา
นค. ๓๙๕
56
50สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราสมสนุกปากคาดที่ราชพัสดุ
1 แปลง 25 ไร่ 3 งาน 53.7 ตารางวา
บก.360
57
51ชุมชนสมสนุกสมสนุกปากคาดที่ราชพัสดุ๑ แปลง/๑๔ ไร่ ๑ งาน
58
52บ้านศรีสว่างพัฒนาสมสนุกปากคาดที่ราชพัสดุ1 แปลง/16 ไร่นค.942
59
53บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์หนองยองปากคาดที่ราชพัสดุ16 ไร่บก.345 (นค.409)
60
54สิริภัทรวิทยาหนองยองปากคาดที่ราชพัสดุ8 ไร่ 31.90 ตารางวานค.407
61
55ชุมชนบ้านหนองยองวิทยาหนองยองปากคาดที่ราชพัสดุ19 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
นส3ก เลขท่ี 31 5645 ไอวี
62
56เลิดสิน
คำนาดี
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ1แปลง 23 ไร่ 28 ตารางวานค.544
63
57บ้านชุมภูทอง
คำนาดี
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ25 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวานค.608
64
58บ้านนาเจริญวิทยา
คำนาดี
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ1 แปลง 19 ไร่ 1 งานสร.3
65
59บ้านดอนแก้ว
คำนาดี
เมืองบึงกาฬที่ี่ราชพัสดุ12ไร่ 3งาน 82ตร.วา
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ นค.1518(นค.613) หนังสือสำหรับที่ดิน นสล.15,18 รายละเอียดที่ดิน หมายเลขทะเบียน 1-บก-100
66
60บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
โคกก่อง
เมืองบึงกาฬ2 แปล 15 ไร่
294 เล่ม 3ข หน้า 44
67
61บ้านโนนสา
โคกก่อง
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ18 ไร่ 93 ตารางวานค.549
68
62บ้านนาคำ
โคกก่อง
เมืองบึงกาฬ
ที่ี่สาธารณะประโยชน์
16 ไร่
69
63บ้านห้วยดอกไม้
โคกก่อง
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ1 แปลง 9 ไร่
นส.3 ก เลขที่ 423
70
64บ้านท่าอินทร์แปลง
โคกก่อง
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ20 ไร่
71
65บ้านไร่สุขสันต์
โคกก่อง
เมืองบึงกาฬ
ที่สาธารณะประโยชน์
22 ไร่ 2 งาน 6 วา
ประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 186/2536 ลว.1 มิ.ย.2536
72
66บ้านโนนวังเยี่ยม
โคกก่อง
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ12 ไร่บก. 83
73
67บ้านห้วยเซือมเหนือไคสีเมืองบึงกาฬ
ที่สาธารณะประโยชน์
15 ไร่
74
68บ้านไคสีไคสีเมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ30 ไร่ 3 งาน
นส. 3 ก เลขที่ 1128
75
69บ้านคำหมื่นต.ช.ด.อนุสรณ์ไคสีเมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ24 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
นสล. เลขที่ นค 1724
76
70แก่งอาฮงไคสีเมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ6 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา
ส.ค.1 เลขที่ 108 น.ค.583 ลว.12 พ.ค.2498
77
71บ้านนาต้องชัยพรเมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ11 ไร่ 3 งาน 98.10 ตารางวานค.579
78
72ประสานมิตรวิทยาชัยพรเมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ16 ไร่ 2 งานนค 1505
79
73บ้านคำภูชัยพรเมืองบึงกาฬที่ราชพััสดุ๑๐ ไร่ ๓๒ ตารางวานค ๑๕๐๓
80
74บ้านหนองยาวชัยพรเมืองบึงกาฬ
การบริจาคของประชาชน
๑แปลง 9 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ นค. 1506 ระวาง 5745 ข – 19 (บ้านน้ำจัน)
81
75บ้านห้วยเชือมใต้ชัยพรเมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ1 แปลง 9 ไร่ 2 งานนค 1504
82
76บ้านหนองตอ
นาสวรรค์
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ
1 แปลง 27 ไร่ 0 งาน 28 ตารางวา
นค.580
83
77บ้านนาสวรรค์
นาสวรรค์
เมืองบึงกาฬที่ี่ราชพัสดุ
1 แปลง / 33 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา
นค.584
84
78บ้านโคกสวาง
นาสวรรค์
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ
3 แปลง ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา
ไม่มี
85
79บ้านโนนจำปา
โนนสมบูรณ์
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ26 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวานค.545
86
80ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
โนนสมบูรณ์
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุุ12 ไร่นค.581
87
81บ้านทองสาย
โนนสมบูรณ์
เมืองบึงกาฬที่ี่ราชพัสดุ11 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวานค.159
88
82บ้านกำแพงเพชร
โนนสมบูรณ์
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ
1 แปลง 13ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา
89
83บ้านบึงกาฬ
บึงกาฬ
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ1 แปลง 6 ไร่ 13 ตารางวานค.603
90
84บ้านท่าไคร้
บึงกาฬ
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ
2 แปลง / 18 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา, 2 งาน 73 ตารางวา
นค.606, นค.607
91
85บ้านท่าโพธิ์
บึงกาฬ
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ
1 แปลง 16 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา
นค.551
92
86บ้านแสนสำราญ
บึงกาฬ
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ
1 แปลง 15 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา
นค 1520
93
87บ้านโป่งเปือย
โป่งเปือย
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ
2 แปลง / 28 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา, 3 ไร่ 40 ตารางวา
1-บก-59 , 1-บก-64
94
88บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
โป่งเปือย
เมืองบึงกาฬ
95
89บ้านเหล่าถาวร
วิศิษฐ์
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ1 แปลง 20 ไร่
96
90บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ
วิศิษฐ์
เมืองบึงกาฬที่ี่ราชพัสดุ
1 แปลง 66 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา
นสล. เลขที่ นค 1512
97
91อนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
วิศิษฐ์
เมืองบึงกาฬ
ที่ี่ราชพัสดุ,และ โฉนด
2 แปลง38ไร่ ุ3งาน 08 ตร.วา ,และ1งาน 89 ตารางวา
น.ค.600,และน.ส.๔ จ. เลขที่ ๓๒
98
92บ้านนาป่าน
วิศิษฐ์
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ1 แปลง 18 ไร่ 60 ตารางวา
99
93บ้านพันลำเจริญวิทยา
วิศิษฐ์
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ
3 แปลง 21 ไร่ 1 งาน , 48 ตารางวา , 1 ไร่ 18 ตารางวา
สค.1
100
94บ้านโนนสว่าง
โนนสว่าง
เมืองบึงกาฬที่ราชพัสดุ2 แปลง 47 ไร่ 1 งาน
Loading...
Main menu