งานศิลปหัตถกรรม อำเภอสะเดา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
2
ระดับเครือข่ายอำเภอสะเดา สพป.สงขลา เขต 3
3
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
ที่กิจกรรมระดับชั้นโรงเรียนชื่อ - สกุล นักเรียนชื่อ - สกุล ครูผู้ฝึกสอนคะแนนระดับเหรียญลำดับที่หมายเหตุ
5
1กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
6
1.1 การผูกเงื่อน
ป.1-31 ชุมชนบ้านปาดัง1 เด็กชายพงษ์เดช จู่เซ่งเจริญนายสำรวย โสตโยม67ทองแดง4
7
เดินทรงตัว
ทีม2 เด็กชายบรรณวิทย์ ชะลูดนางนุชนาถ โสตโยม
8
และโยนบอล6 คน3 เด็กชายสราวุฒิ ชอบงามนางกัลยา บุญธรรม
9
4 เด็กชายพระนาย รอเพชร
10
5 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี เจะหนิ
11
6 เด็กชายสาธวี ศิริกรรท์
12
2 วัดสองพี่น้อง1 เด็กชายภาคภูมิ เพ็ชรเล็กนายสำเริง สุวรรณชาตรี---ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
13
2 เด็กชายวีรภัทร จูมโฮมนายเอกพจน์ ภักษร
14
3 เด็กชายสิรังโรจน์ พรมรัตน์
15
4 เด็กชายจารุวิทย์ พรหมจรรย์
16
5 เด็กชายอัครพล ศรีบุญเรือง
17
6 เด็กชายพาณิพย์ แก้วหัสบงค์
18
3 สมาคมไทยผลิตยา 21 เด็กชายศิวัช หมาดโสะนายมูหำหมัด แหละหล๊ะ39-10
19
2 เด็กชายอดิเรก เหมหมัด
20
3 เด็กชายชาติชาย จำปากลาย
21
4 เด็กชายอับบาส หวันปรัตน์
22
5 เด็กชายพีรพัฒน์ อูนดำ
23
6 เด็กชายอับดุลเลาะห์มาน กูนิง
24
4 บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑1 เด็กชายราเชล จันทร์กุบนายสุไหลหมาน หมู่ห่ำหมัด38.5-10
25
2 เด็กชายอนุชิต แก้วพิบูลย์นายก้อเส็ม เด็นหมัด
26
3 เด็กชายอันวา บินเด็นนายไพรินทร์ หวังเบญหมูด
27
4 เด็กชายอับดลเล๊าะ มามะ
28
5 เด็กชายรอฟิก อินทนู
29
6 เด็กชายภูธเนศ แก้วพิบูลย์
30
5 บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)1 เด็กชายรัฐภูมิ ทองนวลนายจรัญ จันทรเนตร61ทองแดง5
31
2 เด็กชายรอฟีน ดีดีนางอารมณ์ พรหมอ่อน
32
3 เด็กชายซอแล๊ะ หมีโดด
33
4 เด็กหญิงนาฏนภา โนนทิง
34
5 เด็กชายปิยวัฒน์ ชาแช
35
6 เด็กชายอัศวิน ศรีทอง
36
6 วัดศรีวิเทศสังฆาราม1 เด็กชายทีปกร ทองราชนายจิระพันธ์ เพ็ชรสวัสดิ์61ทองแดง5
37
2 เด็กชายภานุวัฒน์ วงศ์แสนศรีนางสาวบิลันธนา เพ็ชเต็ม
38
3 เด็กชายเตชินท์ ทิศอุ่น
39
4 เด็กชายสรวิชญ์ วิจิตรสงวน
40
5 เด็กชายอัสรี หกราโชติ
41
6 เด็กชายวรินทร อัครเมธากิจ
42
7 บ้านม่วง1 เด็กชายศุภกิจ เจ๊ะเหมนางละออง อินทมะโน60ทองแดง6
43
2 เด็กชายอนัส เจ๊ะอาหลีนายอับดลเล๊าะ ปะหง๊ะโส๊ะ
44
3 เด็กชายกรวิทย์ เกบหมีน
45
4 เด็กชายบาซิล เหล็มสา
46
5 เด็กชายธาดา กะเส็ม
47
6 เด็กชายอดิศักดิ์ หมัดหมิด
48
8 บ้านท่าโพธิ์1 เด็กชายอับดุลเลาห์ ไทรทองนางระรวย อิสโร---ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
49
2 เด็กชายมุหัมหมัด อะนวลนางสุจินต์ สุริยันยงค์
50
3 เด็กชายอามีน เส็นบูหงา
51
4 เด็กชายธเนตร เพ็ชร์สังข์
52
5 เด็กชายทัตพงษ์ หมัดอี
53
6 เด็กชายอิรวัฒน์ ทองเหง้า
54
9 บ้านหัวถนน1 เด็กชายฉลองเกียรติ เสาสำราญนายสุชาติ ชโลธรทักษิณ80ทอง2เป็นตััวแทนอำเภอสะเดา
55
2 เด็กชายณัฐวุฒิ คุระจอก
56
3 เด็กชายธันวา แซ่หลี
57
4 เด็กชายอ๋อง -
58
5 เด็กชายศักรินทร์ หาระสาร
59
6 เด็กชายดารุตน์ ศรียศ
60
10 วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)1 เด็กชายณัฐพล อนุวัฒน์นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮก85ทอง1เป็นตััวแทนอำเภอสะเดา
61
2 เด็กชายนิกร สะอะนางอนงค์ จันทร์เขียว
62
3 เด็กชายสุกริช คูละสุวรรณ์นางขนิษฐา มู่สา
63
4 เด็กชายณัฐวัฒน์ แก้วอัมพร
64
5 เด็กชายพานุ พุทธา
65
6 เด็กชายวิทวัส เจียมพรรัตน์
66
11 บ้านตะเคียนเภา1 เด็กชายอศลย์ แนะเหน๊าะนายนิวน สิทธิศักดิ์50-9
67
2 เด็กชายยศพัทธ์ มุเส็มสะเดานางนาตยา แก้วฉิมพลี
68
3 เด็กชายฐิติศักดิ์ วงแหวน
69
4 เด็กชายอดุลย์ ฝาหล๊ะ
70
5 เด็กชายอิศรา มุเส็มสะเดา
71
6 เด็กชายมูฮัมหมัด กำเบ็ญส๊ะ
72
12 แก้วบุตร-คูสกุล1 เด็กชายอาริฟ เหมือนภาคนายอาหมัด ก็เด็ม49-8
73
2 เด็กชายฐิติภัทร แกมนิลนายปิยนนท์ แก้วบุตร
74
3 เด็กชายภานุพงศ์ หานิพัฒน์
75
4 เด็กชายมนัสศักดิ์ ประยงค์หอม
76
5 เด็กชายวีรกร รัตนพันธ์
77
6 เด็กชายภูวณัฐ์ รักชาติ
78
13 บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)1 เด็กชายณัฐกรณ์ บิลโส๊ะนายไกรรินทร์ ตะจิโรจน์73เงิน3เป็นตััวแทนอำเภอสะเดา
79
2 เด็กชายพงศกร ฤทธิ์แก้ว
80
3 เด็กชายธนกร สุขโข
81
4 เด็กชายพิเชษฐ์ หมัดขุน
82
5 เด็กชายนาอัม มีเจ๊ะ
83
6 เด็กชายกัณฑ์เอนก ภักดี
84
14 บ้านหน่ำฮั้ว1 เด็กชายนรินร์ แสงเดชนายสุธรรม เขียวหอม67ทองแดง4
85
2 เด็กชายมฆวัน พุทสาเดชนางสาวศิริลักษณ์ ราชสุวรรณ์
86
3 เด็กชายนที จรัลศิริคงนายเกียรติยศ สุวรรณชาตรี
87
4 เด็กชายพีรพัฒน์ สวางเพ็ชร
88
5 เด็กชายวรากร บินหวัง
89
6 เด็กชายปัญณธร ชำนาญเวช
90
91
1กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
92
1.2 การใช้เข็มทิศป.4-61 ชุมชนบ้านปาดัง1 เด็กชายอดิศร คงเพชรนายสุรินทร์ ทองบุญ85ทอง1ตัวแทนอำเภอสะเดา
93
และการคาดคะเนทีม2 เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศรีจำปานางกัลยา บุญธรรม
94
และสะกดรอย6 คน3 เด็กชายวิษณุ ศรีวับนายชิบ คำมณี
95
4 เด็กชายสิงหา พรหมจรรย์
96
5 เด็กชายศิวาพัชญ์ คุนาสินเตชากิตติ์
97
6 เด็กชายสิทธิกร มิตรรัตน์
98
2 ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ1 เด็กชายอนัน ไดด้วงไซร้ด.ต.วิรัช ศรีสุวรรณชนะ70เงิน5
99
2 เด็กชายกัปตัน แก้วชูศรี
100
3 เด็กหญิงสติมา นันตะบุตร
Loading...
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทย์
สังคมฯ
นักบินน้อย
สุขศึกษาฯ
ทัศนศิลป์
ดนตรี
นาฏศิลป์
การงานอาชีพฯ
หุ่นยนต์
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
เรียนร่วม