3_4 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายก้องภพ เจตนะจิตร
1 20 12 2546 30 5 2561 69 166
15
2
เด็กชายกิตติศักดิ์ หนูไทย
1 15 9 2546 30 5 2561 58 170
16
3
เด็กชายจิรทีปต์ นุ่นละออง
1 16 9 2546 30 5 2561 45 158
17
4
เด็กชายจิรัฏฐ์ สุขสบาย
1 16 5 2547 30 5 2561 58 173
18
5
เด็กชายจิรายุ ชะเอม
1 24 3 2547 30 5 2561 70 171
19
6
เด็กชายฐิติเกษม กันจนะ
1 3 1 2546 30 5 2561 42 174
20
7
เด็กชายณัฐนันท์ ปาปี
1 26 3 2547 30 5 2561 38 158
21
8
เด็กชายณัฐภัทร งามภักดิ์
1 9 9 2546 30 5 2561 47 168
22
9
เด็กชายภัทร์ธนพงษ์ เหม็งพูล
1 20 1 2546 30 5 2561 50 169
23
10
เด็กชายเดโชชัย อินทร์นุ่ม
1 27 5 2546 30 5 2561 50 167
24
11
เด็กชายธีรพงศ์ ภู่ด่าง
1 10 10 2546 30 5 2561 70 176
25
12
เด็กชายนฤฉัตร สุวรรณพุ่ม
1 4 5 2547 30 5 2561 40 169
26
13
เด็กชายนิธิศ โทนสิงห์
1 1 7 2546 30 5 2561 85 181
27
14
เด็กชายบรรณสรณ์ ทวีธนาพัฒน์
1 9 10 2546 30 5 2561 50 165
28
15
เด็กชายภวัต พรมหล่อ
1 10 6 2546 30 5 2561 85 166
29
16
เด็กชายภูริศ นันทวัฒน์
1 18 12 2546 30 5 2561 45 165
30
17
เด็กชายมณฑล เชื้อเนียม
1 9 10 2546 30 5 2561 85 182
31
18
เด็กชายมนัสวิน แรงมาก
1 8 6 2546 30 5 2561 70 178
32
19
เด็กชายยศกร รอดโพธิ์
1 9 9 2546 30 5 2561 57 168
33
20
เด็กชายรณชัย กองคูณ
1 11 3 2547 30 5 2561 55 170
34
21
เด็กชายวิศวะ บุญเมือง
1 11 4 2546 30 5 2561 63 166
35
22
เด็กชายอธิศักดิ์ บุญมี
1 8 6 2546 30 5 2561 38 167
36
23
เด็กหญิงกรภศุ ศิริพงษ์
2 25 12 2546 30 5 2561 38 157
37
24
เด็กหญิงจิระดา กลิ่นเทียน
2 24 7 2546 30 5 2561 46 159
38
25
เด็กหญิงชมพูนุช ผันเสือ
2 29 2 2547 30 5 2561 50 163
39
26
เด็กหญิงชลญา อุดมศิลป์
2 9 9 2546 30 5 2561 48 163
40
27
เด็กหญิงญาณเทพ เมืองช้าง
2 8 8 2547 30 5 2561 46 160
41
28
เด็กหญิงณัฐชยา ฝูงที
2 21 9 2546 30 5 2561 45 158
42
29
เด็กหญิงณัฐฐิตา ใจแสน
2 11 7 2546 30 5 2561 53 160
43
30
เด็กหญิงดลพร สังข์อ่วม
2 26 4 2547 30 5 2561 51 157
44
31
เด็กหญิงธนัชพร พันธ์คล้า
2 11 11 2546 30 5 2561 59 165
45
32
เด็กหญิงธิดารัตน์ มีมาก
2 11 1 2547 30 5 2561 43 153
46
33
เด็กหญิงธิตินันท์ บุญแพ
2 3 10 2546 30 5 2561 60 163
47
34
เด็กหญิงนัฐภาพร สุวรรณคีรี
2 20 12 2546 30 5 2561 52 168
48
35
เด็กหญิงนันธิตยา เมืองนิล
2 12 9 2547 30 5 2561 42 157
49
36
เด็กหญิงปุณญิษา ช้างพาลี
2 14 8 2546 30 5 2561 73 163
50
37
เด็กหญิงปุณยนุช เป้ป้อม
2 16 9 2546 30 5 2561 55 161
51
38
เด็กหญิงพชรพรรณ การะกูล
2 11 11 2546 30 5 2561 53 163
52
39
เด็กหญิงพรวนัช คชสีห์
2 29 2 2547 30 5 2561 47 160
53
40
เด็กหญิงภัคจิรา วัฒนศิริไพศาลกุล
2 4 9 2546 30 5 2561 51 159
54
41
เด็กหญิงภัทรพร จิตรเอื้อตระกูล
2 8 4 2547 30 5 2561 60 162
55
42
เด็กหญิงมัลลิกา คงสาม
2 20 11 2546 30 5 2561 44 157
56
43
เด็กหญิงวรรณพร ช้างทอง
2 22 9 2546 30 5 2561 54 160
57
44
เด็กหญิงวริยา จิตตยานุรักษ์
2 11 2 2547 30 5 2561 51 153
58
45
เด็กหญิงวิภาดา ผลพัฒน์
2 28 3 2547 30 5 2561 43 156
59
46
เด็กหญิงศิริพักตร์ พูลสวัสดิ์
2 9 8 2546 30 5 2561 67 158
60
47
เด็กหญิงสิญจนา เนียมใย
2 13 6 2546 30 5 2561 85 168
61
48
เด็กหญิงหทัยชนก อยู่เย็น
2 28 10 2547 30 5 2561 49 157
62
49
เด็กหญิงอภิชญา สนิท
2 28 8 2546 30 5 2561 83 173
63
50
เด็กหญิงอาทิตยา เอี่ยมพันธ์
2 14 3 2547 30 5 2561 50 161
64
51
เด็กหญิงกมลพรรณ สิ่งที่สุข
30 5 2561 36 155
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu