แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม มฐ.9 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาชื่อกิจกรรมประจำปีงบประมาณชื่อแผนงานสนองกลยุทธ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงานตามกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินการสรุปกิจกรรม
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ขั้นการเตรียมและวางแผน (Plan)
ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do)
ขั้นติดตามและตรวจสอบ (Check)
ขั้นประเมินและรายงานผล (Act)
ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
แหล่งที่มาของงบประมาณ
จำนวนเงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนรายหัว
จำนวนงบประมาณ จากงบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
จำนวนงบประมาณ จากงบอื่น ๆ
จำนวนงบประมาณ จากงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
การประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2
26/10/2016, 13:06:59ธนาคารโรงเรียน2560
พัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการวางแผนดำเนินงานภายในโรงเรียน
เร่งรัดพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และเครือข่ายการศึกษา, พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญ, ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด, 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย, 9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
โครงการต่อเนื่องนางสาวเพชร  โตเมศร์1 ตุลาคม 255930 กันยายน 2560
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 26 และระเบียบอื่นๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 และมาตรา 26 ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 และมาตรา 26 ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เขียนกิจกรรมเสนอผู้บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อวางแผนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรม ล่วงหน้า 1 สัปดาห์, ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม, ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง กับงานแผนงาน ก่อนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห์, ดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนการดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม ขณะที่ดำเนินกิจกรรม, ติดตามตรวจสอบระหว่างที่ดำเนินกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินกิจกรรม สร้างแบบประเมินกิจกรรมที่ตรงตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการนำแบบประเมินดังกล่าวไปประเมินการจัดกิจกรรม, คณะกรรมการประเมิน รวบรวมข้อมูล / สรุปข้อมูล / และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม หลังจากจัดกิจกรรมแล้ว 1 สัปดาห์
9.3.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมของสถานศึกษา, 9.3.5 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น, 9.3.7 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
83งบอุดหนุนรายหัว2,500
1. Flash Drive 8 GB. "Apacer" ราคา 99 จำนวน 2 อัน รวม 198
2. Toner Original BROTHER TN-2060 ราคา 790 จำนวน 2 โทนเนอร์ รวม 1580
3. กระดาษ a4 ราคา 110 จำนวน 3 รีม รวม 330
4. แฟ้มดำ สัน 3 นิ้ว 3 แฟ้ม แฟ้มละ 75 รวม 225
5. น้ำยาลบคำผิด 1 อัน อันละ 55 รวม 55
6. ปากกาน้ำเงิน ราคา 5 บาท จำนวน 24 แท่ง รวม 120
จำนวนบัญชีธนาคารโรงเรียน
1. คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 และมาตรา 26 ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา กำกับ ดูแล ติดตามกระบวนการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ผู้ปกครองและชุมชนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพสถานศึกษา

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu