ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
โรงเรียนดีประจำตำบล สพม. ที่ผ่านการประเมินต้นแบบ ปี 2560
3
ผ่าน
ผ่านการประเมิน
4
ที่
สังกัด
เขต
ชื่อร.ร.ตำบล
จังหวัด
12
วดป.ที่ผ่าน
ประธาน
ผู้แจ้ง
5
1สพม.7ซับม่วงวิทยา โคคลานจ.สระแก้ว11 กรกฎาคม 2559นายธนัญชัย สายสุดนายถาวร บุบผาวงษ์
6
2สพม.7ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงลาดตะเคียนปราจีนบุรี18-ก.ค.-59นายธนัญชัย สายสุดนายถาวร บุบผาวงษ์
7
1สพม.25พลพัฒนศึกษาหนองแวงนางเบ้าขอนแก่น125 กรกฎาคม 2560นายพีระพงศ์ พิมทานางสุชีรา สาฆ้อง
8
1สพม.31สุรนารีวิทยา2หนองกระทุ่มนครราชสีมา17กรกฎาคม2560นายกิตติ บุญเชิดนายบัณฑิต ชนะชัย
9
2สพม.31นิคมพิมายศึกษานิคมสร้างตนเองนครราชสีมา129 มิถุนายน 2560นายกิตติ บุญเชิดนายบัณฑิต ชนะชัย
10
3สพม.31พิมายดำรงวิทยาคมรังกาใหญ่นครราชสีมา16 มีนาคม2556นายชัยมงคล ศรีอารยะตระกูลนายบัณฑิต ชนะชัย
11
4สพม.31มิตรภาพวิทยาดอนยาวใหญ่นครราชสีมา1๙ สิงหาคม ๑๕๖๐นายกิตติ บุญเชิดนายบัณฑิต ชนะชัย
12
5สพม.31โนนสมบูรณ์วิทยาโนนสมบ๔รณ์นครราชสีมา1๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐นายกิตติ บุญเชิดนายบัณฑิต ชนะชัย
13
1สพม.32สามัคคีพิทยาคมทุ่งจังหันบุรีรัมย์128 มิถุนายน 2560นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์นางดาวดี คีรี
14
1สพม.33เทพอุดมวิทยาดมสุรินทร์19 ตุลาคม 2559นายจำลอง ผู้สมเก่านายเกียรติภูมิ ทองลาง
15
1สพม.35เวียงตาลพิทยาคมเวียงตาลลำปาง1๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙นายไพโรจน์ วิเศษนายประสิทธิ์ ภูมาศ
16
2สพม.35อุโมงค์วิทยาคมอุโมงค์ลำพูน1๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙นายไพโรจน์ วิเศษนายประสิทธิ์ ภูมาศ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100