ม.3/2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ผู้ประเมิน 1. นายพนัส เกษมพร 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายกฤษฎา ขัมภรัตน์
4444444443433.83ดีมาก
8
2
เด็กชายกิตติ เจริญชัย
4344444443433.75ดีมาก
9
3
นายคุณานนท์ สายเบาะ
4343444444433.75ดีมาก
10
4
นายจิรทีปต์ ธามธนัตต์รัตน์
4443444444433.83ดีมาก
11
5นายเจษฎา ดวงใจ4344444444433.83ดีมาก
12
6นายชวิน การกล้า4444444443433.83ดีมาก
13
7
นายณรงค์ชัย เพชรวารี
4343444444433.75ดีมาก
14
8
เด็กชายณัฐกานต์ โสภาพ
4344444444433.83ดีมาก
15
9
นายธรณี สุพัฒนวรางกูร
4344444444433.83ดีมาก
16
10
นายธีรภัทร์ แก้วพระอบ
4344444443443.83ดีมาก
17
11
นายธีระภัทร สิตะวัน
4444444444444.00ดีมาก
18
12
นายปวีณ์กร สอนอาจ
4343444444443.83ดีมาก
19
13
นายรัฐธรรมนูญ กอจันทร์
4343444444433.75ดีมาก
20
14
นายวีรภัทร พิศคำ
4344444444433.83ดีมาก
21
15
นายวุฒิชัย สายบุญ
4343444443443.75ดีมาก
22
16นายศราวุธ สีบัว4444444444433.92ดีมาก
23
17
นายศิวกร สมรักษ์
4444444444444.00ดีมาก
24
18
เด็กชายอนุทรัพย์ เสมอภักดิ์
4344444444443.92ดีมาก
25
19
นายวีระศวัส นันทิเดชาพันธ์
4444444444433.92ดีมาก
26
20
เด็กชายปัณณทัต อรจันทร์
4343444443433.67ดีมาก
27
21
นางสาววริศรา ท้าวมา
4444444444433.92ดีมาก
28
22
เด็กหญิงญาณิชา แก่นจันทร์
4444444444444.00ดีมาก
29
23
นางสาวณัฐวิชา สุนาคราช
4444444444444.00ดีมาก
30
24
นางสาวดรุณี สายสุพรรณ
4444444444433.92ดีมาก
31
25
นางสาวนลินี วรรณา
4444444444433.92ดีมาก
32
26
นางสาวพรประภา พันธ์กว้าง
4344444444443.92ดีมาก
33
27
นางสาวพรรพษา ทาเงิน
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาวภัทรลดา ธรรมสัตย์
4444444444444.00ดีมาก
35
29
นางสาวภัทรินทร์ บุญประชุม
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงวนิดา ธรรมสัตย์
4344444444433.83ดีมาก
37
31
นางสาวศศิประภา คำเวบูลย์
4444444444444.00ดีมาก
38
32
นางสาวสกาวใจ พิมพ์ทอง
4444444444433.92ดีมาก
39
33
เด็กหญิงสุธิตา ทางาม
4344444444443.92ดีมาก
40
34
นางสาวอรุณี ดีเลิศ
4444444444444.00ดีมาก
41
35
นางสาวอินทุอร ปัทมะ
4444444444444.00ดีมาก
42
36
นางสาวเพชรชมพู ร้อยพิลา
4444444444444.00ดีมาก
43
37
นางสาวชญาภรน์ รุ่งเรือง
4444444444433.92ดีมาก
44
38
นางสาวพรชิตา จูมคำ
4444444444444.00ดีมาก
45
39147.923.89254386
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1