ประจำเดือน สิงหาคม แบบรายงาน สงป. 301 302 สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
2
***ขอความกรุณาอย่าปรับแก้ไขตาราง***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนครูที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.เด็กที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้ม
เต็มความรู้
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้ม
เพิ่มสูงขึ้น
แหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มาใช้บริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดบริการ
ของ กศน.ตำบล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาชนที่ผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสามารถ
เป็นวิทยากรแกนนำได้
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ชุมชน / ประชาชน
ที่ดำเนินกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่าง ๆ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีการนำกลับไปใช้
ประโยชน์ (กก.)
จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นวิทยากร
แกนนำหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
ประชาชนที่เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ดิจิทัล
จำนวน
ร้านค้า Online
ที่จัดตั้ง
โดยผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ
Smart Farmer
ข้อเสนอแนะ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรชั้นเรียนอาชีพอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ
(ต่อยอดอาชีพเดิม)
3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน3) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ก่อนประถมศึกษา
(ใน ศศช.)
2) ระดับประถมศึกษา4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5) ระดับ ปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรที่มากกว่า 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง1 อำเภอ 1 อาชีพทวิศึกษาทวิภาคี
6
อำเภอเมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)535324140324730
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)535324140324518054830
8
จำนวนแห่ง15
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)515124140324524354830
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ5145
11
พัฒนาตนเอง238402230
12
สร้างรายได้24
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ16
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)2,03763,00024,00028,80010,9009,760
15
อำเภอป่าซางจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)000000021303420902316128600
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)0000000211124380902316128600
17
จำนวนแห่ง9
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)000000021112780090
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ000000
20
พัฒนาตนเอง00000021
21
สร้างรายได้0000000
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ0000000
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)000000010500
24
อำเภอแม่ทาจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)60154510071130182303
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)60154512071130182303
26
จำนวนแห่ง4
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)601545
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
29
พัฒนาตนเอง1020
30
สร้างรายได้15
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ510
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)1000012700
33
อำเภอบ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)85
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)87
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)87
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง75
39
สร้างรายได้9
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ3
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)23,203
42
อำเภอเวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)3030
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)3030
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)3030
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ30
47
พัฒนาตนเอง
48
สร้างรายได้
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)39153915
51
อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)15010004397188
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)18512504397188
53
จำนวนแห่ง
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
56
พัฒนาตนเอง
57
สร้างรายได้
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)0003096089240172960
60
อำเภอบ้านธิจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)18540105301200
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)185401058182860
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)18540105
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง4087
66
สร้างรายได้5
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ13
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)31,800.004,00027,800
69
อำเภอลี้จำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)1001000
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)1402300
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง
75
สร้างรายได้
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)
78
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)932562203204721410733196440777030
79
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)9325622032045211,5551,698196440777030
80
จำนวนแห่ง00
81
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)9125622032045213551,3280030
82
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ51030004500
83
พัฒนาตนเอง4024814722002130
84
สร้างรายได้022040000
85
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ062360000
86
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)58,9186,03773,00068,41528,800010,90010,50000030960892401729609,760
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu