3_2 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายชนภัทร กรัดกระยาง
1 3 2 2547 30 5 2561 54 172
15
2
เด็กชายณัฎฐ์ แป้นขำ
1 30 9 2547 30 5 2561 42 165
16
3
เด็กชายณัฐเศรษฐ ยังถิน
1 16 3 2547 30 5 2561 73 166
17
4
เด็กชายถิระ จันทร์กระจ่าง
1 23 3 2547 30 5 2561 78 175
18
5
เด็กชายธนกฤต แสงหงษ์
1 28 7 2546 30 5 2561 63 174
19
6
เด็กชายธนวิชญ์ เพ็งน้อย
1 2 9 2546 30 5 2561 71 180
20
7
เด็กชายธรรมรัฐ ศรีทอง
1 20 5 2546 30 5 2561 50 182
21
8
เด็กชายธารา กิจพฤกษ์
1 19 8 2546 30 5 2561 88 176
22
9
เด็กชายธีรวัฒน์ มณฑา
1 12 6 2546 30 5 2561 70 155
23
10
เด็กชายปรมัตถ์ พรหมสาขา
1 23 9 2546 30 5 2561 42 160
24
11
เด็กชายพศิน เผือกคง
1 21 2 2547 30 5 2561 66 174
25
12
เด็กชายพัสกร มงคลสินธุ์
1 29 12 2546 30 5 2561 59 168
26
13
เด็กชายภัทรพจน์ ด้วงนคร
1 29 9 2546 30 5 2561 49 167
27
14
เด็กชายภูธเนศ รอดสถิตย์
1 11 6 2546 30 5 2561 59 175
28
15
เด็กชายรัชชานนท์ บุญเนียม
1 17 1 2547 30 5 2561 60 173
29
16
เด็กชายวรเมธ พลอยใหม่
1 11 10 2546 30 5 2561 45 165
30
17
เด็กชายวรรธนัย พูชิน
1 10 1 2547 30 5 2561 63 170
31
18
เด็กชายวีรรัชพล แป้นพัด
1 6 9 2546 30 5 2561 50 168
32
19
เด็กชายอภิวัฒน์ เลิศวิราม
1 11 12 2546 30 5 2561 45 164
33
20
เด็กชายอรรณพ นุ่มพันธ์
1 10 11 2546 30 5 2561 48 158
34
21
เด็กหญิงกนกพรรณ กาหริบ
2 16 7 2546 30 5 2561 64 167
35
22
เด็กหญิงกรกฎ ทิมอุบล
2 21 8 2546 30 5 2561 52 163
36
23
เด็กหญิงกัญญาภัทร ล้อมไล้
2 18 1 2547 30 5 2561 48 168
37
24
เด็กหญิงกันติชา ปานดำ
2 14 4 2547 30 5 2561 53 167
38
25
เด็กหญิงจิราภา นิลโชติ
2 20 12 2546 30 5 2561 60 148
39
26
เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีชัย
2 29 8 2546 30 5 2561 41 158
40
27
เด็กหญิงชลันดา สิริบำเพ็ญทาน
2 10 12 2546 30 5 2561 45 151
41
28
เด็กหญิงฐิติกานต์ น้อยเจริญ
2 17 9 2546 30 5 2561 51 156
42
29
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สามารถกุล
2 22 6 2546 30 5 2561 52 158
43
30
เด็กหญิงณภัทร พึ่งโพธิ์ทอง
2 2 4 2547 30 5 2561 51 158
44
31
เด็กหญิงณัฐวรา อ่อนหวาน
2 16 6 2547 30 5 2561 56 150
45
32
เด็กหญิงณัฐวิภา คงแจ๋ว
2 25 4 2547 30 5 2561 53 153
46
33
เด็กหญิงธนวรรณ ม่วงพูล
2 11 8 2547 30 5 2561 66 153
47
34
เด็กหญิงนันท์นภัส ดีนาน
2 17 12 2546 30 5 2561 49 169
48
35
เด็กหญิงนันท์นภัส ภูมิโคก
2 14 11 2546 30 5 2561 45 158
49
36
เด็กหญิงปภาดา แปลพิมพา
2 4 1 2547 30 5 2561 88 156
50
37
เด็กหญิงพรจันทร์ ทดแทน
2 18 8 2546 30 5 2561 51 166
51
38
เด็กหญิงพลอยวรินทร์ พงค์รัตน์
2 1 6 2547 30 5 2561 46 156
52
39
เด็กหญิงพานิภัค สุพบ
2 29 4 2547 30 5 2561 47 161
53
40
เด็กหญิงพิชญาภา ชัยพานิช
2 3 10 2546 30 5 2561 53 156
54
41
เด็กหญิงพิชญาภา พิพัฒจิตตระกูล
2 2 4 2547 30 5 2561 65 156
55
42
เด็กหญิงพิชยดา โพธิ์ตุ่น
2 13 4 2547 30 5 2561 41 158
56
43
เด็กหญิงภัทราพร ศรีสุ่ม
2 1 2 2547 30 5 2561 75 153
57
44
เด็กหญิงภูษิตา ศรีรัตน์
2 25 6 2546 30 5 2561 45 161
58
45
เด็กหญิงเมทิกา โชติวัชรมัย
2 28 1 2547 30 5 2561 46 157
59
46
เด็กหญิงลลิตภัทร สุขใย
2 10 6 2546 30 5 2561 60 153
60
47
เด็กหญิงอาจารี รอดเหลือ
2 3 7 2546 30 5 2561 41 157
61
48
เด็กหญิงอารียา ปรีชาจารย์
2 20 3 2547 30 5 2561 38 163
62
49
เด็กหญิงอินทิรา บุญเสริม
2 13 10 2546 30 5 2561 53 177
63
50
เด็กหญิงนันท์นภัส เปี่ยมแก้ว
2 23 2 2547 30 5 2561 64 179
64
51
เด็กชายอานุภาพ พวงวลัยสิน
1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu