3. อ่าน PISA.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบส่งรายชื่อการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
3
เครือข่ายธารบังอี่
4
กิจกรรม อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ป. 1- 3 ประเภทบุคคล
5
ลำดับโรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
หมายเหตุ
6
เมือง๕หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กหญิงธัญชนก ศิริวงศ์พิกุล
นางสาวบุษบา คำขวา ๐๙๕-๙๓๑๒๕๖๕
7
โนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่
เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมสะอาด
นางสาวกาญจนา ภิญโญทรัพย์/ 087-2192336
นางสาวนันทพร ภานุวเศ / 0879479124
8
โนนสัง1บ้านโนนสงเปลือย
เด็กชายวิทวัส แก้วมาตร์
นางอุไรวรรณ คล้ายจินดา / 0813800051
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ / 0910544940
9
เมือง 9
ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
เด็กหญิงนารีรัตน์ ดาบกลาง
นางประนอม พลบูรณ์
10
โนนสัง 6บ้้านกุดฉิม
เด็กหญิงศศิสปรีย์ยา ศาสนสุพิน
นางวรรณี เหล่าบ้านค้อนางสาวมิวดี ศรีราช
11
เมือง 10
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เด็กหญิงมนัชนันท์ ชำนาญนางภัณฑิลา ชัยศรี 081-9742186
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล 063-9140031
12
เมือง4บ้านโนนคูณ
เด็กหญิงธิดา พิชัยช่วง
นางสาวเมทินี ทิพสอน 0872298088
นายสุบิน พาลี 0872151544
13
เมือง 8 ยางหลวงพิทยาคม
เด็กหญิงณัฐริกา กลางประพันธ์
นางจุไรรัตน์ ชมภูเขียว
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
14
โนนสัง3
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
เด็กหญิงปาริฉัตร ตะแก้ว
นายพิชิตศึก สมปักษ์ / 0887405001
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า 0892197782
15
ศรีบุญเรือง2
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ด.ญ.ภาสินี มหาวงศ์
นางสุรีย์พร สวัสดิ์ศรี/087-8592294
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
16
ศรีบุญเรือง4
บ้านกุดหัวแฮด
เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์สำราญ
นางวิลัย ตุมอญ
นายจงกล พลโยธา 0872320961
17
โนนสัง 2บ้านโคกใหญ่
เด็กหญิงประภาวรินทร์ ศิริวงษ์ขันธ์
นายสำราญ หีบแก้ว/0862317528
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
18
ศรีบุญเรือง7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงปิยะทัสกร ชนะบุญ
นางวงเดือน ชิตบุญศรี
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
19
ศรีบุญเรือง3
ฝายหินประชารักษ์
เด็กชายกฤษดา สนสังข์
นางสาวนิสากร เฉลิมชัยกุล
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา / 093 -4269945
20
โนนสัง 5บ้านหนองเล้าข้าวเด็กชายธนกร อ่อนแคนายสวาท คำหอม
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
21
ศรีบุญเรือง 8
หนองแกสระแก้ววิทยา
เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วดินเหนียว
นางสงกรานต์ ศรีหาบัว
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
22
ศรีบุญเรือง5
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19)
เด็กหญิงศิริรวรรณวิษา คำมะวันนางเพ็ญนภา ปุริโส
นายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
23
เมือง6บ้านหินลับศิลามงคลด.ญ.พรณัฐชา บุญอุ้มนางวิยะดา แสงส่อง
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/0893940997
24
โนนสัง7ปรางค์กู่
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภักดีวุฒิ
นางบังอร ดรครชุม
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
25
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
เด็กหญิงจิตานันท์ ใจกว้าง
นางฉวีวรรณ เพียสังกะ
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0887301630
26
เมือง1หนองบัววิทยายน
เด็กหญิงสรัลชนา ผิวโพธิ์
นางดวงจันทร์ ประภาวิชา
นายสมพงษ์ พุกหน้า0887465296
27
ศรีบุญเรือง 6
ชุมชนบ้านนากอก
เด็กหญิงณัฐสุดา อากานิต
นางสาวปรัชญาพร โจมศรี 0856489688
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
28
เมือง 2บ้านกุดเต่า
เด็กหญิงสิริวรรณ ชุดชุมแพ
นางนัชชาศิริ ลินทา/0891573571
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
29
เมือง7
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
ด.ญ. พรนัชชา ภูสมนึกนางรุจิรา ทองเปราะ
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
30
เมืง 3บ้านบกโนนเรียงด.ญ.ศรัญญา ตระการเดชาน.ส.ธนากร แสงไกร
นายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
31
11
32
กิจกรรม อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ป. 4-6 ประเภทบุคคล
33
ลำดับโรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
หมายเหตุ
34
เมือง๕หัวนาศึกษาวิทย์
เด็กหญิงวริศรา ผาแดง
นางภาวนา ประโคถานัง / ๐๘๙๘๖๒๕๑๒๓
35
โนนสัง 4บ้านหนองเม็ก
เด็กหญิงเกศริน ดาน้อย
นางวัณณิตา สุริวงศ์
36
โนนสัง1โนนสังวิทยาสรรค์
เด็กหญิงทักษิณีย์ ศรีภูธร
นายสมโภชน์ อรศักดิ์ / 0808104145
นางสาวณฐมน สงวนศิลป์ / 0910544940
37
เมือง 9
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาโนนหวาย
เด็กหญิงอรปรียา อุ่นสมบูรณ์
นางสรัญญา ชัยนอก
38
โนนสัง 6บ้้านท่าศิลา
เด็กหญิงฐานะรัตน์ ฐานะ
นางสาวพวงทอง คงเจริญนางสาวมิวดี ศรีราช
39
เมือง 10
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เด็กหญิงนริศราพร ศรีไพรนางสาวรัตนา โสดา
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล 063-9140031
40
เมือง4บ้านโนนขมิ้น
เด็กหญิงกุลณัฐ บุราณศรี
นางสาวหัทกานต์ บุญละคร 0924286689
นายสุบิน พาลี 0872151544
41
เมือง 8
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เด็กหญิงสุชาดา บุตรหึง
นางนิตยา ศรีเมืองบุญ
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
42
โนนสัง3บ้านวังมน
เด็กหญิงวลีรัตน์ มีสุข
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า 0892197782
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า 0892197782
43
ศรีบุญเรือง2
บ้านห้วยหว้าวังทอง
ด.ญ.ปนัดดา ระลึกชาติ
นางชนันญา ราชพรหม/086-2239818
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
44
ศรีบุญเรือง4
บ้านนาทับควาย
เด็กหญิงธิมาพร รัตน์รองใต้
นายเสริมศักดิ์ พจนสิทธิ์
นายจงกล พลโยธา 0872320961
45
โนนสัง 2บ้านหนองลุมพุกเด็กหญิงกชกร อ่ำนาดินนายชาญยุทธ ทาน้อย/0890134476
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
46
ศรีบุญเรือง7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงจีระนันท์ ชัยวิเศษ
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
47
ศรีบุญเรือง3
บ้านมอเหนือ
เด็กหญิงปิญารัตน์ ธวิชัย
นายสุระวิทย์ ฉลาดคิด
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา 093 -4269945
48
ศรีบุญเรือง 8
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
เด็กหญิงพุทธพร สุทธิแสง
1
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
49
โนนสัง 5
บ้านโสกก้านเหลือง
เด็กชายวัชรพล ปาจรียานน์
นางธนพร จงอางจิตร
นางวชิราภรณ์ ประไกร/0807412302
50
ศรีบุญเรือง5
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19)
เด็กหญิงปิยะดา ลมสูงเนินนางสาวรัตติกาล ชัยมา
นายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
51
โนนสัง7บ้านหนองบัวเงิน
เด็กหญิงธาราพร วรรณเวช
นางสาวอัมพร ชาวไทย
นางสาวกฤษณา โพธิสิทธิ์/083-3431059
52
เมือง6บ้านหนองบัวโซมด.ช.ปรมินทร์ มุขอาษานายสายธาร ศักดา
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/0893940997
53
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงศิริกัญญา เทียมทอง
นางสุมาลัย จำเริญพานิช
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0887301630
54
เมือง1หนองบัววิทยายน
เด็กหญิงแอนลิต้า เอเดรียนส์
นางสาวนงเยาว์ สามารถ
นายสมพงษ์ พุกหน้า0887465296
55
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนสำราญสมสนุก
เด็กหญิงปาณิสรา อุ่นอ่อน
นายประพันธ์ แสงไกร 0801997945
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
56
เมือง 2บ้านทรายงาม
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ อัมพระ
นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์/0801952023
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
57
เมือง7โรงเรียนบ้านอ่างบูรพาด.ช.นำชัย พุฒพรมนางสาวขวัญใจ โฆสิต
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
58
เมือง 3บ้านพร้าวด.ช.นิพนธ์ พรมสุวรรณนางพรรณรายณ์ สิริธนพงษ์
นายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
59
11
60
กิจกรรม อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ม. 1- 3 ประเภทบุคคล
61
ลำดับโรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
หมายเหตุ
62
เมือง๕บ้านดินทรายอ่อน
เด็กหญิงโยธินี ศรีชัย
นางไพลิน ลิชผล /๐๙๕๗๒๓๖๕๑๐
63
โนนสัง 4
นิคมสงเคราะห์วิทยา
นางสาววรรณพร ดูหฤคำนายวิศิษฐ์ ผิวสะอาด
64
โนนสััง 6บ้้านค้อ
เด็็กหญิงวรัญญา สิงห์อาจ
นางสาวสุคนธมาศ มูลทานางสาวมิวดี ศรีราช
65
เมือง 10โคกน้ำเกี้ยงเด็กหญิงปนัดดา คำมูลนางเกวลี พรมเทศ
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูมงคล 063-9140031
66
เมือง4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงหทัยวรรณ ขันธรี
นางวรณี แสงมุกดา 0872308747
นายสุบิน พาลี 0872151544
67
เมือง 8
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
นางสาวนภาพร ไตรชูนางนิตยา ศรีเมืองบุญ
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
68
โนนสัง 3
หนองปิงบุ่งบกวิทยา
เด็กหญิงสุจิตรา สว่างชุม
นางวันวิสา ภูแพง 0896248149
นางสาวรุ่งอรุณ วงศรีเฮ้า 0892197782
69
ศรีบุญเรือง2
บ้านศรีบุญเรือง
ด.ช.ศิริชัย ผ่องลุนหิต
นายอัครเดช หลวงน้อย/088-5723418
นางปราริชาติ เสนามนตรี/081-9642387
70
ศรีบุญเรือง4
ดอนปอวิทยานางสาวพัทชรี สีตานางสาวรัชนี สินธุวาปี
นายจงกล พลโยธา 0872320961
71
โนนสัง 2บ้านโคกป่ากุงเด็กหญิงปฏิพร บรรพรม
นางสาวพิกุล มณีมงคล/0833461138
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์/0961064463
72
ศรีบุญเรือง5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใสส่อง
นางนงนุช บัวงาม / 0872342182
นางรัชนก คำพระธิก 0848960131
73
ศรีบุญเรือง7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงชุรีนันท์ สอนสุภาพ
นางสาวจิราภรณ์ เที่ยงตรง
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
74
ศรีบุญเรือง3
ฝายหินประชารักษ์นายเพชรกล้า สนสังข์
นางสาวดวงฤทัย ประดับศรี
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา 093 - 4269945
75
ศรีบุญเรือง 8
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
เด็กหญิงพนิดา นุ่นงาม
1
นางสาวภาวินี อาสาชะนา/0956639151
76
ศรีบุญเรือง5
หินตลาดศรีสง่าวิทยาเด็กหญิงกัญญารัตน์ ใสส่องนางนงนุช บัวงามนายทีฆายุ แสวงเพชร
77
เมือง 6บ้านหินลับศิลามงคลด.ญ.วรรินทร์ ประชุมชัยนางศุภาวดี กุลวงศ์
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา/0893940997
78
ศรีบุญเรือง5 6
บ้านโนนงาม
เด็กหญิงปนัดดา ตุ้มทอง
นางนิภาภรณ์ บุญกว้าง 089-2756658
ณัญธภัสน์กมล อินทร์เพชร 0956563039
79
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กชายธนชัย ราชบัณฑิตย์
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
80
เมือง1
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
เด็กหญิงนิรดา ภักดีโต
นางสมบัติ วงคำใหญ่
นายสมพงษ์ พุกหน้า 0887465296
81
เมือง7โรงเรียนร่มเกล้าด.ญ.สุดาภา อินทรพานิชนางจรัส วาปีโส
นายสุทัศน์ ภูมิภาค /0910460448
82
เมือง 3บ้านพร้าวด.ญ.กชพร ฤทธิ์จันทร์นางนิภาลัย ทองชาติ
นายจิตยุทธ สีหะ 0862224783
83
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
ด.ญ.ชนิภรณ์ ศิริจันทร์
นางณัฐติยา เพ็ชรฟู 0935434053
น.ส.กรรณิกา ศรีบุญขาม 0981027686
84
11
85
11
86
11
87
11
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
อ่าน PISA
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu