ม.3_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสุดารัตน์ พัฒชู นางสาวทอฝัน โพธิ์เอก
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายจิตรภานุ เนตรคำ
ม.3/3
0.00FALSE
9
2
เด็กชายณัฐพนธ์ บัวแดง
ม.3/3
0.00FALSE
10
3
นายณัฐวุฒิ เจริญสุข
ม.3/3
0.00FALSE
11
4
นายธนวัฒน์ หอมหวล
ม.3/3
0.00FALSE
12
5
นายธนศักดิ์ วีระกุล
ม.3/3
0.00FALSE
13
6
เด็กชายธนาธิป ศรีสมุทร
ม.3/3
0.00FALSE
14
7
เด็กชายปนุวัฒน์ พรหมรักษา
ม.3/3
0.00FALSE
15
8
เด็กชายปริชญ์ อุตทอง
ม.3/3
0.00FALSE
16
9
นายภูตะวัน เชิดชู
ม.3/3
0.00FALSE
17
10
นายวราวัฒน์ ทองใบ
ม.3/3
0.00FALSE
18
11
เด็กชายวิศรุต สุภสร
ม.3/3
0.00FALSE
19
12
เด็กชายวุฒิชัย จันทพัฒน์
ม.3/3
0.00FALSE
20
13
นายศุภพล สารจันทร์
ม.3/3
0.00FALSE
21
14
นายองอาจณรงค์ อรอินทร์
ม.3/3
0.00FALSE
22
15
นายอนุกูล ดายังยุธ
ม.3/3
0.00FALSE
23
16
เด็กชายนที จันพวง
ม.3/3
0.00FALSE
24
17
เด็กชายรวีโรจน์ บุญศรัทธา
ม.3/3
0.00FALSE
25
18
นายธีระเดช รักษาพล
ม.3/3
0.00FALSE
26
19
เด็กชายจิรวัฒน์ ดีบุบผา
ม.3/3
0.00FALSE
27
20
นางสาวชวัญชนก มิ่งขวัญ
ม.3/3
0.00FALSE
28
21
เด็กหญิงจันทร์จิรา วงค์ใหญ่
ม.3/3
0.00FALSE
29
22
นางสาวชนัญญา เงาศรี
ม.3/3
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงชุติมา สิตวัน
ม.3/3
0.00FALSE
31
24
นางสาวณัฎฐณิชา จันทป
ม.3/3
0.00FALSE
32
25
นางสาวปภาวีร์ ชูรัตน์
ม.3/3
0.00FALSE
33
26
นางสาวปริชาติ เชิดพันธ์
ม.3/3
0.00FALSE
34
27
นางสาวปรียาภัทร ยอดมาลี
ม.3/3
0.00FALSE
35
28
นางสาวปฏิญญาพร พันนา
ม.3/3
0.00FALSE
36
29
นางสาวพิชญาภา คำประวัติ
ม.3/3
0.00FALSE
37
30
นางสาวภัทรกันย์ บุญชัย
ม.3/3
0.00FALSE
38
31
นางสาวมรุลี ผดาศรี
ม.3/3
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงวรรณษา คลั่งพิบูลย์
ม.3/3
0.00FALSE
40
33
นางสาวสุชานาถ ว่องไว
ม.3/3
0.00FALSE
41
34
นางสาวอนัญญา จันดาวงศ์
ม.3/3
0.00FALSE
42
35
นางสาวอรทัย พิมพ์ทอง
ม.3/3
0.00FALSE
43
36
เด็กหญิงณัฐพร ศรีสุข
ม.3/3
0.00FALSE
44
37
นางสาวธิตินุช รินรุด
ม.3/3
0.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu