ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ROHELISE MUUSEUMI KONTROLLKÜSIMUSTIK
3
4
Kui küsimuse kaudu esitatud kriteerium on täidetud, märkige 'x' lahtrisse 'Jah'. Kui ei ole täidetud, märkida 'x' lahtrisse 'Ei'. Kui olete osaliselt rakendanud või rakendamine on alles pooleli (nt tegevuskava on väljatöötamisel), märkida 'x' lahtrisse 'Osaliselt'
5
Küsimused/kriteeriumid on grupeeritud kahel tasandil. Rohelise Muuseumi miinimumkriteeriumite täitmiseks peavad esimese taseme kriteeriumid olema KINDLASTI täidetud. Teise taseme kriteeriumid annavad organisatsioonile viiteid, millistele aspektidele veel tähelepanu pöörata, et oma tegevust keskkonnahoidlikumaks ja jätkusuutlikkumaks muuta.
6
NB! Kõik küsimused peavad olema vastatud.
7
Täitmise aeg:
8
Organisatsiooni nimi:
9
10
TaseKas kriteerium on täidetud?
Märkused/kommentaarid
11
JUHTIMINE JA TÖÖTAJATE KAASAMINEJahOsaliseltEi
12
VedajadKas muuseumi juhtkond on selgelt väljendanud oma toetust Rohelise Muuseumi (RM) süsteemi rakendamisele?1
13
Kas määratud/valitud on keskkonnategevuse eest vastutav koordinaator ja töörühm (soovitatavalt juhtkonna käskirjaga kinnitatud)?1
14
Keskkonna/jätkusuutlikkuse põhimõttedKas muuseum on koostanud, dokumenteerinud ja avalikkusele kättesaadavaks teinud oma tegevuse keskkonna- ja/või jätkusuutlikkuse põhimõtted/poliitika?1
15
Kas juhtkond on keskkonna/jätkusuutlikkuse põhimõtted ametlikult kinnitanud?1
16
Keskkonnategevuse planeerimineKas muuseum on püstitanud enda keskkonnaalased/jätkusuutlikkuse eesmärgid ning koostanud vastav tegevuskava (sisaldab igaaastaseid keskkonnategevusi koos ajakava ja vastutajate määramisega) või juba olemasolev / koostatud tegevuskava on regulaarselt üle vaadatud ja uuendatud?1
17
Keskkonnategevuse hindamine ja seiramineKas muuseum on välja selgitanud oma tegevustest tulenevad peamised keskkonnaaspektid ja -mõjud?1
18
Kas muuseum on kokku leppinud asjakohased mõõdikud oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse mõõtmiseks (nt energiakasutus, kliima/süsinikujalajälg, jäätmete liigiti kogumine, veekasutus, paberikasutus, keskkonnateadlikkuse suurendamisele suunatud tegevused) ja peab nende mõõdikute osas eraldi arvestust?1
19
Töötajate kaasamineKas kõik töötajad (sh uued töötajad) saavad regulaarselt teavet muuseumi keskkonnapõhimõtetest ja keskkonnahoidlikest käitumisreeglitest?1
20
Kas töötajatele suunatud keskkonnahoidliku käitumise juhend (nn keskkonnahoidliku muuseumitöötaja meelespea) on koostatud ja kättesaadav kõigile töötajatele?1
21
Kas töötajatele korraldatakse (või tööplaanis on kavandatud korraldada) keskkonnateadlikkuse suurendamiseks mõeldud koolitusi/infoüritusi? 1
22
Kas töötajaid kaasatakse eesmärkide väljatöötamisse ja muudesse keskkonnategevusega seotud otsusetegemistesse?1
23
Kas töötajaid motiveeritakse muuseumi keskkonnategevuse arendamisse panustama (nt tunnustamine, täiendkoolituse võimaldamine, ajaressursi andmine, rahaline motiveerimine sh tervist ja heaolu toetava tegevuse hüvitamine)?1
24
Kas on loodud võimalus, et kõik töötajad saavad esitada ettepanekuid ja arvamusi tegevuse (sh keskkonnategevuse) parandamiseks?1
25
Kas regulaarselt (nt kord aastas) viiakse läbi kõikidele töötajatele suunatud küsitlusi, mis muuhulgas keskenduvad ka keskkonna/jätkusuutlikuse teemade osas tagasiside saamisele?1
26
27
KOOSTÖÖ HUVI/SIHTRÜHMADEGA
28
TeavitamineKas muuseum on teinud avalikkusele kättesaadavaks (sh veebipõhiselt) oma keskkonnapõhimõtted ja -eesmärgid ning muu keskkonnaalase teabe (sh keskkonnategevuse tulemuslikkust kajastavad tulemused)?1
29
Kas muuseum omab kommunikatsiooniplaani oma keskkonnategevuse ja -tulemuste sihitatud edastamiseks (nt regulaarsed pressiteated, info veebilehel, blogi)?1
30
KaasamineKas muuseum on määratlenud oma (sh keskkonna- ja jätkusuutlikkuse seiukohast) olulisemad huvirühmad (nt kodaniku- ja noorteorganisatsionid, meedia, erivajadustega ühiskonnagrupid). 1
31
Kas muuseum kaasab oma tegevustesse sh keskkonnategevuste arendamisse olulisi huvirühmasid (eeldab kaasamistegevuste ja -vormide olemasolu nt osalustegevuste pakkumine, võrgustike loomine jms)?1
32
Kas muuseum kaasab oma huvirühmasid ka digitaalsete kanalite / e-keskkonna kaudu?2
33
Kas muuseum on loonud kohalikule kogukonnale sh eri vanuse, hariduse, kultuuritausta, vajaduste ja huvidega inimestele eraldi keskkonna, mis pakub võimalust olla kohtumispaigaks ja uute algatuste „laboratooriumiks“?2
34
TagasisideKas muuseum on loonud võimaluse külastajatelt tagasiside saamiseks ja parendusettepanekute kogumiseks?1
35
Kas muuseum viib regulaarselt läbi külastajate rahulolu uuringuid või tagasiside küsitlusi?1
36
37
NÄITUSED JA ÜRITUSED
38
Näituste keskkonnahoidKas muuseum on hinnanud ja on teadlik näitusetegevusest tulenevast peamistest keskkonnamõjudest ning koostanud keskkonnahoidliku näitusetegevuse põhimõtted/juhendi?1
39
Kas muuseum mõõdab näitustetegevusest tulenevat keskkonnajalajälge (nt näituse korraldamisest tulenevat süsiniku jalajälge)? 2
40
Keskkonnateemade lõimimine tegevustesse
Kas muuseum korraldab perioodiliselt või on kavandanud korraldada (sh lisanud oma tööplaani) keskkonnateadlikkust ja jätkusuutlikkust edendavaid projekte ja tegevusi (nt keskkonnateemasid kajastavad näitused, õppe- ja haridusprogrammid, koolitused, kampaaniad)? 1
41
Muude ürituste keskkonnahoidKas muuseum on koostanud põhimõtted/juhendi muuseumis läbiviidavate ürituste keskkonnahoidlikuks korraldamiseks, sh keskkonnahoidliku üritusteenuse sisseostmiseks?1
42
43
MUUSEUMI IGAPÄEVANE KESKKONNATEGEVUS JA HOONE HALDAMINE
44
Energia tarbimine (sh süsiniku jalajälg)Kas muuseumis kehtib heakskiidetud kord/juhend (võib olla osa keskkonnahoidliku muuseumitöötaja meelespeast) energiasäästu tagamiseks (sh on juhised avalikes ruumides energia kokkuhoiu meeldetuletuseks)? 1
45
Kas muuseumis seiratakse ja analüüsitakse elektri ja soojaenergia tarbimise kogust (vähemalt aasta põhiselt)?1
46
Kas muuseumis arvestatakse elektrit tarbivate seadmete hankimisel ühe kriteeriumina energiatõhususega (nt Energy Star märgisega IT seadmed, Ökomärgisega seadmed või A klassi seadmed)?1
47
Kas muuseumihoones kasutatakse taastuvenergiat, ostes näiteks rohelist elektrit või tootes ise taastuvenergiat (nt päikesepaneelid, tuulegeneraatorid vms)?2
48
Kas muuseumihoones kasutatakse nutikaid energiajälgimise ja -tarbimise süsteeme? 2
49
Kas muuseumis seiratakse ja analüüsitakse muuseumi energiatarbimisest tulenevat süsiniku jalajälge? 2
50
Paberi kasutamineKas muuseum hangib/kasutab teadlikult keskkonnahoidlikke pabertooteid (nt ökomärgisega kontoripaber ja pehmepaber) ?1
51
Kas töökohtadel kasutatakse erinevaid paberi kokkuhoiumeetmeid (nt kahepoolse printimise funktsioon, dokumentide käätesaadavuse võimaldamine digitaalsel kujul, ühepoolse kasutatud kontoripaberi korduskasutamine jms)?1
52
Kas muuseumis seiratakse ja analüüsitakse töötajate "paberijalajälge" (nt kontoripaberite kasutamine ühe töötaja kohta)?1
53
Kas muuseumi väljaantavad/tellitavad trükised on tellitud keskkonnahoidliku trükiteenusena (sh keskkonnahoidlikku paberit kasutades)?2
54
Kas muuseumis soetatakse kõik uus sanitaartehnika (nt segistid, WC-potid, dušid) ja vett tarbivad seadmed (nt nõudepesumasinad) lähtudes veesäästu põhimõtetest? 1
55
Vee tarbimineKas muuseumis seiratakse ja analüüsitakse regulaarselt (vähemalt kord aastas) veetarbimist?1
56
Kas muuseum kasutab vihmavett või korduskasutab nö halli vett (nt tualettides)?2
57
Keskkonnahoidlikud hankedKas muuseum ostab/hangib teadlikult keskkonnahoidlikke tooteid ja teenuseid (eeldab hankekorras/juhendis keskkonnahoidlike hangete korra kehtestamist)? 1
58
Kas muuseum ostab/hangib tooteid, mis arvestavad jätkusuutlikkuse kriteeriumitega (sotsiaalsed ja eetilised aspektid ning õiglane kaubandus)?2
59
Kas muuseum võtab hankimisel arvesse toote kasutusea jooksul tekkivaid pikaajalisi kulusid (nn olelusringi kulusid) ja kaudseid keskkonnakulusid? 2
60
Kas muuseum kaalub teatud toodete ostmise asemel nende teenusena soetamist (nt rentimine, liisimine jms)?2
61
Jäätmetekke vältimine ja vähendamineKas on tagatud jäätmete liigiti kogumine muuseumi avalikes- ja tööruumides (segaolmejäätmetel lisaks peab minimaalselt olema tagatud paberi- ja papi liigiti kogumine)?1
62
Kas külastajatele mõeldud jäätmekonteinerid on varustatud selge ja kõikidele arusaadava märgistusega (vajadusel mitmekeelne)?1
63
Kas ohtlikke jäätmeid (nt patareid, kemikaalide jäägid, päevavalgus- ja säästulambid jne) kogutakse eraldi?1
64
Kas lisaks ohtlikele jäätmetele kogutakse liigiti ka kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed? 1
65
Kas muuseumis seiratakse ja analüüsitakse jäätmeteket perioodiliselt (vähemalt aastapõhiselt)?1
66
Kas liigiti kogutakse ka pakendijäätmeid? 2
67
Kas liigiti kogutakse ka bio/toidujäätmed? 2
68
Kas muuseumis rakendatakse jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks mõnda meedet (nt välditakse ülepakendatud toodete ostmist, eelistatakse ohutumatest materjalidest tooteid, välditakse patareitoitega seadmete ostmist)?2
69
Kas toodete korduskasutuseks rakendatakse mõnda meedet (nt korduskasutatavate lauanõude ja topside kasutamine, toonerkassettide jms eelistamine ühekordsetele, täidetavate kirjutusvahendite kasutamine, pakendite korduskasutamine, kasutatud mööbli ostmine jne)? 2
70
KoristamineKas koristustegevuse või koristusteenuse sisseostmisel järgitakse vastvaid keskkonnahoidlike koristustegevuste/hankete kriteeriume (nt keskkonnahoidlike ja ohutumate puhastusvahendite kasutamine, jälgitakse kasutatavate puhastusvahendite kogust ja kasutatakse vee kokkuhoiu meetmeid)?1
71
ToitlustusKas muuseumi poolt korraldatud üritustel pakutakse värskeid ja hooajalisi toiduaineid ja jooke?1
72
Kas muuseumi poolt korraldatud üritustel pakutakse kohaliku (Eesti) päritoluga toiduaineid ja jooke?2
73
Kas muuseumi poolt korraldatud üritustel pakutakse õiglasest kaubandusest pärit toiduaineid ja jooke (Fair Trade märgis)?2
74
Kas muuseumi poolt korraldatud üritustel pakutakse mahepõllumajandusest pärit toiduaineid ja jooke?2
75
LiikuvuskorraldusKas muuseum soodustab nii töötajatele kui külastajate keskkonnahoidlikku liikuvust nt pakkudes teavet ühistranspordi kasutamse võimaluste kohta, jalgrattaparkla olemasolu jms. Töötajatele on loodud võimalus jalgrattaga tööl käia (pesemisvõimalus).1
76
Kas muuseumitöötajatele on tagatud võimalus videokonverentside/koosolekute pidamiseks, et vähendada (kaugemaid) tööreise?1
77
Kas muuseum on sisse viinud oma töötajate töölähetustest tuleneva süsiniku jalajälje mõõtmiseks ja selle kompenseerimiseks (offsetting)? 2
78
79
SOTSIAALNE VASTUTUS
80
Töötervishoid ja -ohutus Kas muuseumis on läbi viidud ajakohane riskianalüüs, selle tulemused on dokumenteeritud ning koostatud on tegevuskava riskide vähendamiseks?1
81
Kas muuseumis on määratud töötajaid esindav töökeskkonnavolinik (voliniku olemasolu eeldatakse ettevõttes, kus töötab kümme või enam töötajat)?.1
82
Kas on koostatud ja töötajatele teatavaks tehtud töötervishoiu- ja ohutuse juhend(id)? 1
83
Kas töökohtade sisekliima kvaliteet (siseõhk, sh ohtlike ainete sisaldus, niiskus, temperatuur, valgus) vastab kehtivatele normidele ja eeskirjadele ning töötajate erivajadustele?1
84
Kas kõik töötajad käivad regulaarselt tervisekontrollis (soovitatavalt iga kahe, seadusejärgselt minimaalselt iga kolme aasta järel), mille eest maksab tööandja?1
85
Kas kõik töökohad on varustatud ergonoomiliste, ohutute ja hästi hooldatud kontoriseadmetega? Kõik seadmed peavad olema õigesti reguleeritud ja paigutatud (vastavalt parimatele ergonoomilistele tavadele ning konkreetsetele vajadustele).1
86
Kas muuseum motiveerib ja toetab (vähemalt osaliselt kompenseerib) töötajate tervisesporti ja terviseedendust (nt joogatunnid, jõusaali liikmekaart jne)?2
87
Eetilised põhimõttedKas muuseum on määratlenud (sh dokumenteerinud) oma eetilised põhimõtted (toetudes ICOMI eetikakoodeksile)? 1
88
Kas muuseum on rakendanud meetmeid võrdse kohtlemise tagamisel (nt tööle võtmisel, personali juhtimisel, andmekogumisel ja töötlemisel, organisatsiooni kultuuri ja indentiteedi kujundamisel) ja diskrimineerimise vältimiseks rassi, etnilise päritolu, usu, soo, seksuaalse sättumuse, vanuse või puude alusel sh sätestanud sisereeglistikus millised on töötaja ning tööandja õigused ja kohustused seoses võrdse kohtlemisega ning teavitanud selles osas töötajaid. 1
89
Võrdne kohtlemineKas muuseumi sisereeglistikus on määratud, kes on kontaktisik võrdse kohtlemise küsimustes ning kas on paika pandud kord, mille järgi talitada, kui töötaja arvab, et teda on diskrimineeritud?1
90
Kas muuseumis on paika pandud töö ja pereelu ühitamist toetavad abinõud (nt hinnatud võimalusi ja vajadusi töökorralduse muutmiseks, töötamist paindliku tööajaga või võimalust kodus töötada)?1
91
Kas muuseumis on rakendatud abinõusid, et võimaldada puudega inimesel töökohale pääseda, töös osaleda ja saada edutatud?1
92
LigipääsetavusKas muuseum on läbi viinud ligipääsetavuse hinnangu?1
93
Kas on tagatud ligipääsetavus ning turvaline ja mugav muuseumi külastamine kõikidele inimestele sh liikumis- ja nägemispuudega inimetsele? 1
94
Kas muuseum pakub erivajadustega inimestele võimalusi kogeda ja osa saada näitustest ning muudest üritustest (nt lisatud on objektide kirjeldused, võimalus katsuda neid, punktkirjaga selgitused jms)?2
95
96
97
Vastuste 'Jah', 'Osaliselt' ja 'Ei' arv:000
98
TULEMUS (%):#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
99
TULEMUS (punktid):
100