รายงานการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลา
กรอกชื่อหัวข้อรายงานกลุ่ม
กรอกรายชื่อสมาชิกในกลุ่มห้องส่งลิงค์
2
16/1/2017, 11:21:22
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
1.ด.ช.กฤตภัค มีทอง เลขที่ 1
2.ด.ญ.ชยาภรณ์ อุปาละ เลขที่ 8
3.ด.ช.ธนาดุล บุญวรณ์ เลขที่ 13
4.ด.ญ.ศศิธร แสนสิงห์ เลขที่ 30
5.ด.ช.ศิวัช สุภกิตตินันท์ เลขที่ 31
1
https://docs.google.com/presentation/d/1ZgpcQQpnZSeGo0HMO4qG551zM2X7A6S2nhziPkIqMNg/edit#slide=id.p
3
23/1/2017, 21:36:24
การก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศอาเซียน
ด.ญ.กุลธิดา ศรีวะวงค์ เลขที่ 2
ด.ช.เกียรติศักดิ์ บุญกลม เลขที่ 4
ด.ญ.ศศิธร ทำนุ เลขที่ 28
ด.ญ.อรัญติยา จำปาเกตุ เลขที่ 39
ด.ญ.อาริสา รังษี เลขที่ 44
1
https://docs.google.com/presentation/d/19i28B1w7x-_NrJosUsoXuV_ZiXHYsv1RhHpouonL2Ww/edit#slide=id.g1bff75a6b5_1_26
4
7/2/2017, 11:32:35
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
1.ด.ญ.คัทลียา ท่าหาญ เลขที่ 5

2.ด.ญ.สิริยากร คงทน เลขที่ 34

3.ด.ญ.สุทธิดา กุลสิงห์ เลขที 36

4.ด.ญ.อนัญพร เสาะแสวง เลขที่ 38

5.ด.ช.อัศวะเทพ สมบูรณ์ เลขที่ 42

1
https://docs.google.com/presentation/d/179RTyUqfnYQr-AB-0grtIxfwvfG5YiUqmk1kSKMTts0/edit#slide=id.g1c2390fbd8_0_191
5
29/1/2017, 19:00:44
สินค้าส่งออกใน 10 ประเทศอาเซียน
1.เด็กหญิง นฤมล จันทโสม เลขที่ 18 ม.1/2
2.เด็กหญิง ปนัดดา สุดวิเศษ เลขที่ 20 ม.1/2
3.เด็กหญิง ปวีณัชฌลักษม์ กะนะหาวงศ์ เลขที่ 21 ม.1/2
4.เด็กหญิง ปัญฑิตา ศรีสรรณ เลขที่ 22 ม.1/2
5.เด็กหญิง ศิรดา สารจิตต์ เลขที่ 36 ม.1/2
6.เด็กหญิง อิศยาพร ลาภา เลขที่ 44 ม.1/2
2
https://docs.google.com/presentation/d/1RV_RLwkOZNOcu7l7GKPUdORxQmF_j7vT-Hn6Gg-FYjI/edit#slide=id.p
6
1/2/2017, 11:03:35
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
ด.ญ.ชินรัตน์ คัชรินทร์ เลขที่9 ม.1/2
ด.ญ.รัตนา วงศ์สิมบุตร เลขที่31 ม.1/2
ด.ญ.วรัญญา พลแสน เลขที่34 ม.1/2
ด.ญ.ภีระพร ใจแสน เลขที่29 ม.1/2
2
https://docs.google.com/presentation/d/1Nb90Vnb7iWMwfsJWL1d3AztMJbpguswW04iKQqg43Y8/edit?usp=drivesdk
7
31/1/2017, 9:08:23
แหล่งท่องเที่ยว4ภาค
1.ด.ญ.จิราภรณ์ ขันติจิตร เลขที่4
2.ด.ญ.เจนจิราภรณ์ บุญสงค์ เลขที่5
3.ด.ญ.นภัสสร เถาว์โมลา เลขที่14
4.ด.ญ.ปานรพี บุตราช เลขที่18
5.ด.ญ.ลดาวัลย์ สารสมัคร เลขที่29
3
https://docs.google.com/document/d/1UnQgyRlq1IUvGBW_2x2eNF_InZkxam0lQbzPOFzSq6Y/edit?usp=drivesdkรายงานกลุ่ม.pdf
8
31/1/2017, 10:55:58
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวอาเซียน
เด็กชาย ธีรภัทร์ สารีรัตน์ เลขที่ 12 ม.1/3
เด็กชาย ธีรวีร์ สุขถาวร เลขที่ 13 ม.1/3
เด็กชาย ปกรณ์ ประเสริฐสังข์ เลขที่ 15 ม.1/3
เด็กชาย เมธี วัฒณะสุก เลขที่ 28 ม.1/3
เด็กชาย วัฒกะ ประทุม เลขที่ 32 ม.1/3
3
https://docs.google.com/presentation/d/1Xm_f30mFpNOB8kq-0DIjSpBOvwuXxtGnaGhDFKlVXnU/edit?usp=sharing
9
4/2/2017, 9:27:02
รายงานเรื่อง การเมืองการปกครองของกลุ่มอาเซียน
1.เด็กชายจารุกฤต แก้วมณี เลขที่ 3
2.เด็กหญิงณกมล สมบัติวงศ์ เลขที่ 6
3.เด็กหญิงปณิตา เพียรหา เลขที่ 16
4.เด็กหญิงปลายฟ้า สิงห์กันต์ เลขที่ 17
5.เด็กหญิง วรณัน อรุณใหม่ เลทที่ 30
3
docs.google.com/document/d/1J-EOSDc58bEj5doJWzZlYerF4KYj3TohdbWB2I9s8cc/edit
10
4/2/2017, 21:07:14
เรื่อง ทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1. เด็กหญิง สิริกร สมเกษม เลขที่ 41
2. เด็กหญิง ณัฐนรี วันโสภา เลขที่ 10
3. เด็กหญิง มัชฌิมา อำพร เลขที่ 33
4. เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีเจริญ เลขที่ 17
5. เด็กหญิง กัลยารัตน์ อุไรรัมย์ เลขที่ 4

4
https://docs.google.com/document/d/1Pl2R3bfkMonitFwYcl-kxYSWXTz5rF_CggHO3nYkzU0/edit
11
9/2/2017, 8:40:14ราชวงศ์จักรี
เด็กหญิงจิราพร ไพจิตร เลขที่ ๗
เด็กหญิงณิตินันท์ ปูคะธรรม เลขที่ ๑๒
เด็กชายทรงพล ทองนาเหนือ เลขที่๑๓
เด็กหญิงนภัสสร โฮงโสภา เลขที่๑๘
เด็กหญิงลดารัตน์ โพธิ์ศรีคุณ เลขที่ ๓๖
4
https://docs.google.com/document/d/1fRJZhuVq5eAPwmUnZH6vm_OrOWiXGc9EU-2XO-Awyqs/edit
12
9/2/2017, 8:47:02
สินค้าส่งออกที่สำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน
1.ด.ญ.เปรมศินีย์ จันทรภูมี
2.ด.ญ.เพ็ญนภา นะดาบุตร
3.ด.ญ.วรรณรัฐ นนทบุตร
4.ด.ญ.ศิริญญา แพงจ่าย
5.ด.ช.อัมรินทร์ ป้องนู
4
https://docs.google.com/document/d/1YjCJa8YuYV0pcRC7W6z4CEf1Or2i7sfrHFDWlXmT04M/edit
13
17/1/2017, 21:39:40
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
1.ด.ญ พิมพิรดา พรหมรัตน์ เลขที่ 28
2.ด.ญ วริยา รัตนพิทักษ์สุข เลขที่ 35
3.ด.ญ สิริ์ลดา กล้าทุกวัน เลขที่ 39
4.ด.ญ สุธารินทร์ แก้วดี เลขที่ 40
5.ด.ญ อทิตติยา เจริญอ้น เลขที่42

5
https://docs.google.com/document/d/1TA237Iw2ZvAHZMzXz8aCJJMs8UgMZK9cSC_fmjNq6AI/edit?usp=sharing
14
8/2/2017, 9:05:13
ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
.ช.อนันต์ โคตรสิน เลขที่43 ชั้นม.1/5
ด.ช.พิรภพ คนหาญ เลขที่29 ชั้นม.1/5
ด.ช.กิตติพศ แก้วมงคล เลยที่4 ชั้นม.1/5
ด.ช.คงกะพัน โหมดม่วง เลขที่7 ชั้นม.1/5
ด.ช.สิทธิโชค ธรรมโรจน์ เลขที่38 ชั้นม.1/5 ด.ช.พลกฤต อุปริมาตร เลขที่27 ชั้นม.1/5
5
https://docs.google.com/presentation/d/1A8qd9aCPi4ogdYJGYPhud-ac8tW4yvTncSjxSvMsRBs/edit?ts=589a7b25#slide=id.g1c4
15
8/2/2017, 9:10:57ประวัติอาเซียน
รายงานเรื่อง ประวัติอาเซียน

จัดทำโดย
1.) ด.ญ.กัลยารัตน์ อาจชัยพร เลขที่ 3
2.) ด.ญ.จิราภา ปานุเวช เลขที่ 8
3.) ด.ญ.จีรนันท์ ระภาเพศ เลขที่ 9
4.) ด.ญ.จุฑามาศ บุญสงค์ เลขที่ 10
5.) ด.ช.ณัฐวุฒิ เข็มพันธ์ เลขที่ 18
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5
เสนอ
คุณครู กรรณิกา วงศ์พิมพ์
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ง21242)
โรงเรียนอำนาจเจริญ5
https://docs.google.com/document/d/1P8MU-qE7ZfIeTqS-tubnxOoYFdd1Bpaeb7cvICT-CfM/edit
16
8/2/2017, 9:22:08รัชกาลที่10
ด.ญ.กรองกาญจน์ นีระเนตร เลขที่2
ด.ญ.ชฎาภรณ์ ไชชยศ เลขที่12
ด.ญ.นริศรา ศรีสง่า เลขที่23
ด.ญ.นฤมล สินชู เลขที่ 24
ด.ญ.สุธาสินี สืบศรี เลขที่41
5
https://docs.google.com/presentation/d/1AtOE1G5VsnRJ2xTVDAv-SCHXlRZ1hRWCKYn3xwOFjzg/edit#slide=id.p15
17
8/2/2017, 9:26:56
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
1.ด.ญ.พิมพิรดา พรหมรัตน์ เลขที่ 28
2.ด.ญ วริยา รัตน์พิทักษ์สุข เลขที่ 35
3.ด.ญ.สิริ์ลดา กล้าทุกวัน เลขที่ 39
4.ด.ญ.สุธารินทร์ แก้วดี เลขที่ 40
5.ด.ญ.อทิตติยา เจริญอ้น เลขที่ 42
5
https://docs.google.com/presentation/d/1ik8yPGgedpKBr27ICsjHBZHkudlFz3y-7LN5Q3Hc1c0/edit#slide=id.g1c4ce0eab4_0_191
18
22/1/2017, 18:14:24ราชวงศ์จักรี
1.ด็กหญิงจรรยพร คชเสน เลขที่ 7
2.เด็กหญิงนันท์ชพร คำผาลา เลขที่ 22
3.เด็กหญิงพรรณภรณ์ โพธิ์งาม เลขที่ 26
4.เด็กหญิงวรางคณา ไชยกุล เลขที่ 36
5.เด็กชายหลีลีฟ่ง สังคะสี เลขที่ 42

7
https://docs.google.com/document/d/1-cx2PvyopG3S2aYyX5J65z54uw7mYrWYaI3wRJJmoJw/edit
19
25/1/2017, 14:35:05
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
1.ด.ญ.จิรัชญา สังขะฤกษ์ เลขที่ 8
2.ด.ญ.ชนิดา นะวะคำ เลขที่ 13
3.ด.ญ.ชลิตา โคตรหลักคำ เลขที่ 14
4.ด.ญ.ปุณณมาส ผิวคำ เลขที่ 25
5.ด.ญ.มัลลิกา พันนารัตน์ เลขที่ 31
7
https://docs.google.com/document/d/1PCUiv642t6LgXKZgttj46ncMmEB1RaPXVBqponqJNNA/edit
20
1/2/2017, 14:30:56
ด.ช.เจตพล ศิลาฤกษ์

1ด.ช.เจตพล ศิลาฤกษ์ เลขที่11 ม.1/7

2ด.ช.ชนาธิป พันธศรี เลขที่12 ม1/7


3ด.ช.ณัฐพงศ์ คำบุญ เลขที่18 ม1/7


4ด.ช.นัทวัฒน์ แสนหวัง เลขที่23 ม1/7


5ด.ช.วทัญญู ขานเพราะ เลขที่34 ม1/7

7
https://docs.google.com/presentation/d/14uwIUmOkUsArT4KeNxU0neCjxxNnFzjM8crZvvqp5O0/edit#slide=id.p
21
1/2/2017, 14:33:14
การเมืองการปกครองของอาเซียน
เด็กหญิง จณิสตา สีนอร์ เลขที่6
เด็กหญิงณัชชา บุญประสพ เลขที่17
เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พันธ์เจริญ เลขที่20
เด็กชาย ธีรเทพ ถามมะพันธ์ เลขที่ 21
เด็กหญิง เมทินี ถูระบุตร เลขที่32
7
https://docs.google.com/presentation/d/1gwkgg33yVuYfiO97WiLcfARS9T4NbmuiRJaBaldO-WA/edit#slide=id.g1bd6fcd8e2_0_365
22
1/2/2017, 14:33:55
การเมืองการปกครองของอาเซียน
1ด.ญ จณิสตา สีนอร์
2ด.ญ ณัชชา บุญประสพ
3ด.ช ณัฐวัฒน์ พันธ์เจริญ
4ด.ช ธีรเทพ ถามะพันธ์
5ด.ญ เมทินี ถูระบุตร
7
https://docs.google.com/document/d/1b3qSFLfw4CZ3vZWcc70bD_pBQUIxBtc7PGVPKlSxfws/edit?ts=58885802
23
1/2/2017, 14:34:51
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
ด.ช.เกียรติพงษ์ โชติกาล เลขที่ 4
ด.ช.โกสน มาศพันธ์ เลขที่ 5
ด.ช.วงศธร วันโสภา เลขที่ 33
ด.ช.สิทธิศักดิ์ ธนภากุล เลขที่ 40
ดช. ยศภัทร ดวงทิม เลขที่ 43
7
https://docs.google.com/document/d/1LdrE89lIoBYEi8rO8S4NDaYEPdfD69YehveYPDaigtE/edit
24
12/1/2017, 16:31:45
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
ด.ญ กิตติสุข จันดาวรรณ์ เลขที่ 4
ด.ช ฐิตตินันท์ บุญราช เลขที่10
ด.ช ธนสิทธิ์ บุญวิทย์ชัยกุล เลขที่13
ด.ญ พรนภา จุลฬา เลขที่ 21
ด.ช อันดา สุโพธิ์ภาค เลขที่45
8
https://docs.google.com/document/d/1yjNzyQZ6yLxtIgX6VEI21M9uFNJuo8kq4XE_zdbR8hw/edit
25
ส่งลิงค์ผิด
การเมือง การปกครองของประเทศในกลุ่มอาเซียน

1.เด็กหญิงรัศญาภรณ์ ลำแพน เลขที่29
2.เด็กหญิงวิลัยลักษ์ นามทอง เลขที่33
3.เด็กชายสิทธิกร วงษ์ทอง เลขที่38
4.เด็กหญิงสุจิตา อ่อนชาติ เลขที่40
5.เด็กหญิงสุชญา สุพรม เลขที่41
8
https://docs.google.com/presentation/d/1zSPzDINYfRkhv4dZBOvn0M3WOItHOPc8hGWUz-7U2gk/edit#slide=id.g1bdc06d097_0_137
26
ไม่แชร์สิทธิ์ครู
รายงาน เรื่องการเมือง การปกครองของประเทศในกลุ่มอาเซียน

1.เด็กหญิงรัศญาภรณ์ ลำแพน เลขที่29
2.เด็กหญิงวิลัยลักษ์ นามทอง เลขที่33
3.เด็กชายสิทธิกร วงษ์ทอง เลขที่38
4.เด็กหญิงสุจิตรา อ่อนชาติ เลขที่40
5.เด็กหญิงสุชญา สุพรม เลขที่41
8
https://docs.google.com/document/d/16XZL26ci4fypbuLXUxUIf_x5YAgvUnS7lt7P4oyDUWY/edit
27
12/1/2017, 21:56:13
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
ด.ญ.ฐนิตา ไกรสำโรง เลขที่9

ด.ญ.นิราวรรณ แสงรุ่ง เลขที่16

ด.ญ.ฟาริดา สมควร เลขที่24

ด.ช.ภาณุพงศ์ กุลสุข เลขที่26

ด.ช.วัชระ ภัทราวิวัฒน์ เลขที่31
8
https://docs.google.com/document/d/16iFcXydG8FKB0SB0I6DZJAzuzICUhqDUKQN8H3-R20w/edit
28
ส่งลิงค์ผิด
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

1 ด.ญ.กีรติกานต์ โนนสูง เลขที่5

2 ด.ญ.ณัฐนันท์ ธรรมสาร เลขที่11

3 ด.ญ.ฟ้ารุ่ง นิละภา เลขที่25

4 ด.ญ.สรินยา จันทริมา เลขที่37

5 ด.ญ.อลิศา บุญเรือง เลขที่44

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/8

8
https://docs.google.com/presentation/d/1fyUMmrH26iAECd2qmPHwHjYg79ptXG-gwkBW3ZzjUEg/edit#slide=id.g1bcfe5d1bd_0_99
29
ส่งลิงค์ผิดราชวงศ์จักรี
1.ด.ญ.กรณิศ จันทร์แดง
2.ด.ญ. ปภาวรินท์ สายลุน
3.ด.ญ.ประวีณา แพงเนตร
4.ด.ญ.เย็นธิวา พรมชาติ
5.ด.ญ.ษิตาพร ดวงศรี
8
https://docs.google.com/presentation/d/1u8m141APMJTunX5b9c93pFEc0WuOIl_UWgrqVE-PR2w/edit?usp=drive_web
30
13/1/2017, 8:55:46
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

1 ด.ญ.กีรติกานต์ โนนสูง เลขที่5

2 ด.ญ.ณัฐนันท์ ธรรมสาร เลขที่11

3 ด.ญ.ฟ้ารุ่ง นิละภา เลขที่25

4 ด.ญ.สรินยา จันทริมา เลขที่37

5 ด.ญ.อลิศา บุญเรือง เลขที่44

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/8
8
https://docs.google.com/document/d/1HFu5LUvZcIQBPVwWQM2iIfWXRwCevhkDqx6vcYIi1XE/edit
31
13/1/2017, 8:59:08ประวัติรัชกาลที่ 10
1.ด.ญ. กัญญารัตน์ พางกะสา เลขที่2
2 ด.ญ. จันทร์ทิมา ทองไชย เลขที่ 7
3 ด.ญ.ธัญลักษณ์ กุลพรม เลขที่ 14
4 ด.ญ. นฤมล รินทอง เลขที่ 15
5 ด.ญ.สุจิตรา ถูระวัน เลขที่ 39
8
https://docs.google.com/document/d/1-CaScQ-7eVd6KwdJki4JkHwAVvYuhPI1MgdWMhvCxlk/edit
32
13/1/2017, 9:06:25
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
ด.ญ กิตติสุข จันดาวรรณ์ เลขที่ 4
ด.ช ฐิตตินันท์ บุญราช เลขที่ 10
ด.ช ธนสิทธิ์ บุญวิทย์ชัยกุล เลขที่ 13
ด.ญ พรนภา จุลฬา เลขที่ 21
ด.ช อันดา สุโพธิ์ภาค เลขที่ 45
8
https://drive.google.com/drive/folders/0B-ZCTUh6ywLpeFhZSlo5cG9EeWM
33
ไม่แชร์สิทธิ์ครู
ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
1.เด็กหญิง ชื่นชีวัน พวงพันธ์ ม.1/8 เลขที่ 8
2. เด็กชาย พงศ์ดนัย ขันธุปัทม์ ม.1/8 เลขที่ 19
3. เด็กชาย พลวัฒน์ จันทะหงษ์ ม.1/8 เลขที่ 22 4.เด็กชาย ถริ โพธิสาร ม.1/8 เลขที่ 12
5. เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ยอดสวย ม.1/8 เลขที่ 35
8
https://docs.google.com/presentation/d/1-13r0ETHtwYovyT8tNFfyxJsBEVCfSuA1QLuAJ5MI2A/edit#slide=id.g67ca1eb841e599df_40
34
13/1/2017, 9:26:53
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศอาเซียน
ด.ญ.กัลยาณี พระสุนิน เลขที่ 3
ด.ญ.พณิชนาภรณ์ ใจรัตน์ เลขที่ 20
ด.ญ.แพรวา แสงจันทร์ เลขที่ 23
ด.ญ.วิชิตา ไชยมงคล เลขที่ 32
ด.ญ.ศศิกานต์ พันธวัตร เลขที่ 34
8
https://docs.google.com/document/d/1SN1kEPOK4dGQ1BRmBabT__AzY97_Xcr5FENuCt_cj08/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1mWJ2_AP6TbDkXdLx1pPpcQWsoM3K7v2EjSN8Ul2USG0/edit#slide=id.p
35
14/1/2017, 23:29:44
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
ด.ญ กิตติสุข จันดาวรรณ์ เลขที่4
ด.ช ฐิตตินันท์ บุญราช เลขที่10
ด.ชธนสิทธิ์ บุญวิทย์ชัยกุล เลขที่13
ด.ญ พรนภา จุลฬา เลขที่21
ด.ช อันดา สุโพธิ์ภาค เลขที่45
8
https://docs.google.com/document/d/1yjNzyQZ6yLxtIgX6VEI21M9uFNJuo8kq4XE_zdbR8hw
36
15/1/2017, 21:51:06
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
1.ด.ญ.ฐนิตา ไกรสำโรง เลขที่ 9
2.ด.ญ.นิราวรรณ แสงรุ่ง เลขที่16
3.ด.ญ.ฟาริดา สมควร เลขที่24
4.ด.ช.ภาณุพงศ์ กุลสุข เลขที่26
5.ด.ช.วัชระ ภัทราวิวัฒน์ เลขที่31
8
https://docs.google.com/document/d/16iFcXydG8FKB0SB0I6DZJAzuzICUhqDUKQN8H3-R20w/edit

https://docs.google.com/presentation/d/1-bfGC6nSIe0QjLjIwNKrXgM5Kb_8_FgPuCChPLXU-tA/edit#slide=id.g1bd7861343_6_5
37
15/1/2017, 21:53:10
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
1.ด.ญ.ฐนิตา ไกรสำโรง เลขที่ 9
2.ด.ญ.นิราวรรณ แสงรุ่ง เลขที่16
3.ด.ญ.ฟาริดา สมควร เลขที่24
4.ด.ช.ภาณุพงศ์ กุลสุข เลขที่26
5.ด.ช.วัชระ ภัทราวิวัฒน์ เลขที่31
8
https://drive.google.com/drive/folders/0B2j6Q4FF9V4FeXRram1XZG8xcGM
38
19/1/2017, 17:28:01
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
ด.ญ กิตติสุข จันดาวรรณ์ เลขที่4
ด.ช ฐิตตินันท์ บุญราช เลขที่ 10
ด.ช ธนสิทธิ์ บุญวิทย์ชัยกุล เลขที่13
ด.ญ พรนภา จุลฬา เลขที่ 21
ด.ช อันดา สุโพธิ์ภาค เลขที่ 45
8
https://drive.google.com/drive/folders/0B-ZCTUh6ywLpZV9zejdrbUowTlk
39
3/2/2017, 8:52:48เศรษฐกิจพอเพียง

สมาชิกในกลุ่ม

1 ด.ญ.กีรติกานต์ โนนสูง เลขที่5

2 ด.ญ.ณัฐนันท์ ธรรมสาร เลขที่11

3 ด.ญ.ฟ้ารุ่ง นิละภา เลขที่25

4 ด.ญ.สรินยา จันทริมา เลขที่37

5 ด.ญ.อลิศา บุญเรือง เลขที่44

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/8

8
https://docs.google.com/document/d/1HFu5LUvZcIQBPVwWQM2iIfWXRwCevhkDqx6vcYIi1XE/edit
40
3/2/2017, 8:53:50ประวัติราชกาลที่10
ด.ญ กัญญารัตน์ พางกะสา เลขที่2
ด.ญ จันทร์ทิมา ทองไชย เลขที่7
ด.ญ ธัญลักษณ์ กุนพรม เลขที่14
ด.ญ นฤมล รินทอง เลขที่ 15
ด.ญ สุจิตรา ถูระวัน เลขที่39
8
https://docs.google.com/document/d/1-CaScQ-7eVd6KwdJki4JkHwAVvYuhPI1MgdWMhvCxlk/edit
41
3/2/2017, 9:01:17
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
1.ด.ญ.ฐนิตา ไกรสำโรง เลขที่่9
2.ด.ญ.นิราวรรณ แสงรุ่ง เลขที่16
3.ด.ญ.ฟาริดา สมควร เลขที่14
4.ด.ช.ภาณุพงศ์ กุลสุข เลขที่26
5.ด.ช.วัชระ ภัทราวิวัฒน์ เลขที่31
8
https://docs.google.com/document/d/16iFcXydG8FKB0SB0I6DZJAzuzICUhqDUKQN8H3-R20w/edit
42
3/2/2017, 9:04:21
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
1.ด.ญ.ฐนิตา ไกรสำโรง เลขที่่9
2.ด.ญ.นิราวรรณ แสงรุ่ง เลขที่16
3.ด.ญ.ฟาริดา สมควร เลขที่14
4.ด.ช.ภาณุพงศ์ กุลสุข เลขที่26
5.ด.ช.วัชระ ภัทราวิวัฒน์ เลขที่31
8
https://docs.google.com/presentation/d/1P8vr6RuOaOx1m5bL8P8VLxP2jWGuWrsQxQDl8n7VBUo/edit#slide=id.p4
43
23/1/2017, 9:18:28
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน

ด.ช.เจษฎาภรณ์ โสภากันต์ เลขที่4
ด.ช.ศิริศักดิ์ พันธ์พิบูลย์ เลขที่23
ด.ช.อัครพล ภูโอบ เลขที่25
11
https://docs.google.com/document/d/1hdc1of4fOKx7n_MamieQbkL5FQHEWLcMV0yTd0ucLr0/edit#
44
23/1/2017, 9:23:18
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในอาเซียน
ด.ช. จุฑาธิวัฒน์ หมายสิน เลขที่ 1
ด.ช. เจษฎา อดทน เลขที่ 2
ด.ช. เจษฎาภรณ์ น้อยยาโน เลขที่ 3
11
https://docs.google.com/document/d/12k8noXoDXqp0g0TDMXOAzbDB3MwpjPGGwX4a3SURomw/edit#
45
29/1/2017, 21:10:19
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
1 ด.ช. พิตตินันท์ บัวจูม เลขที่14 ม1/1 2 ด.ช. ภูวนาฏ เจตเขตกรณ์ เลขที่16 ม.1/11 3 ด.ช วุฒิชัย ชัยน้อย เลขที่ 22ม1/11
11
https://docs.google.com/document/d/13vB2AfuY5UsZxPz6oVpAMG3J4GX757-XV895o4d6PqE/edit
46
6/2/2017, 8:51:04
แหล่งท่องเที่ยว4ภาค
1.ด.ช ชญาน์นนท์ สมนึก เลขที่ 5
2.ด.ช ณัฐวีร์ รักธง เลขที่ 6
3.ด.ช ต้นตะวัน ถินมา เลขที่ 7
11
https://docs.google.com/presentation/d/1Ttd71YGG6nrBCWKYEbGazOgoKNW21OebZTiAQa0J8Dc/edit?usp=drive_web
47
6/2/2017, 8:56:57
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
1 ด.ช.พิตตินันท์ บัวจูม เลขที่14 ม.1/11
2 ด.ช.ภูวนาฏ เจตเขตกรณ์ เลขที่16ม.1/11
3 ด.ช.วุฒิชัย ชัยน้อย เลขที่22ม.1/11
11
https://docs.google.com/presentation/d/1hYXxTwd5R8x7OT55SR1BUJSd7J8z-nL-BEPjaJ9ASqo/edit#slide=id.g1c1f733349_0_0
48
2/2/2017, 21:35:36ราชวงศ์จักรรี
ด.ญ กชพร พุ่มโพธิ์ 2
ด.ญ ฐิรดา ทัศบุตร 5
ด.ญ สิริวรรณ บุตรจันทร์ 23
12
https://docs.google.com/document/d/1Xto0MkVut_pCsLvT_ANHWWp-Kei-NK89CTyRnJytPcs/edit
49
6/2/2017, 9:40:58
แหล่งท่องเที่ยว4ภาค
ด.ญ.พิมกมล เสมอภักดิ์ เลขที่ 15
ด.ญ. สุชาวดี ปั้นทอง เลขที่ 24
ด.ญ. ไอโกะ อิชิทซึโบ เลขที่27
12
https://docs.google.com/presentation/d/13QUkFnUwT8zUM0B8dHRsziPOWFjYZSXpjmwA1V69dkI/edit#slide=id.p
50
6/2/2017, 9:50:46
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของกลุ่มอาเซียน
ด.ญ.ป่าณแก้ว จูมดอก เลขที่ 11
ด.ญ.ปุณณภา พรมรักษ์ เลขที่ 12
ด.ญ.ภานุมาศ พันธ์อ่อน เลขที่ 17
12
https://docs.google.com/document/d/10YzsPDlkg6TlNnpvLdoG6CtDi4_vuyocQp88e4GnoEo/edit
51
8/2/2017, 9:43:16
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของกลุ่มประเทศอาเซียน

1 เด็กชาย ชนาธิป บุดดาวงศ์ เลขที่ 8 ม.1/13


2 เด็กชาย ณพงศ์ จรูญภาค เลขที่ 10 ม.1/13


3 เด็กหญิง เนตรนภา สมหวัง เลขที่ 17 ม.1/13


4 เด็กหญิง จุฑามาศ เชื้อเงิน เลขที่ 6 ม. 1/13


5 เด็กหญิง ปาณิสรา เสนิทัย เลขที่ 21 ม.1/13

13
https://docs.google.com/document/d/1BQ9wWWnfrDRsoxAf8Aoax3vDRd2jpGtJpja78LmYDIY/edit
52
7/2/2017, 17:32:39
ทฤษฏีหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด.ญ พชรวรรณ พรมรัตน์ เลขที 20
ด.ญ สาธินี คูณคล่อง เลขที่ 39
ด.ญ เพ็ญศรี วีระพันธ์ เลขที่ 25
ด.ญ ภุมรินทร์ แสนทองอินทร์ เลขที 29
ด.ช บดินทร์ ยุวะพรม เลขที่18
15
https://docs.google.com/presentation/d/1upTtlkgV0WmImwdjKo0e2c40GbzyQD2xmGynTOtcJ8k/edit#slide=id.p4
53
10/2/2017, 9:04:17ราชวงค์จักรี
เด็กหญิงกรณิศ จันทร์แดง เลขที่1 ม.⅛
เด็กหญิงปภาวรินท์ สายลุน เลขที่17 ม.⅛
เด็กหญิงประวีณา แพงเนตร เลขที่18 ม.⅛
เด็กหญิงเย็นธิวา พรมชาติ เลขที่28 ม.⅛
เด็กหญิงษิตาพร ดวงศรี เลขที่36 ม.⅛
8
https://docs.google.com/presentation/d/1u8m141APMJTunX5b9c93pFEc0WuOIl_UWgrqVE-PR2w/edit#slide=id.g1bdc1acd06_0_843
54
13/2/2017, 17:42:29
สินค้าส่งออกที่สำคัญในประเทศอาเซียน
เด็กหญิง เปรมศินีย์ จันทรภูมี เลขที่26
2.เด็กหญิง เพ็ญนภา นะดาบุตร เลขที่28
3. เด็กหญิง วรรณรัฐ นนทบุตร เลขที่37
4. เด็กหญิง ศิริญญา แพงจ่าย เลขที่39
5. เด็กชาย อัมรินทร์ ป้องนู เลขที่44
4
https://docs.google.com/document/d/1YjCJa8YuYV0pcRC7W6z4CEf1Or2i7sfrHFDWlXmT04M/edit
55
13/2/2017, 23:08:43
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
ด.ญ.ฐนิตา ไกรสำโรง เลขที่9
ด.ญ.นิราวรรณ แสงรุ่ง เลขที่16
ด.ญ.ฟาริดา สมควร เลขที่24
ด.ช.ภาณุพงศ์ กุลสุข เลขที่26
ด.ช.วัชระ ภัทราวิวัฒน์ เลขที่31
8
https://docs.google.com/document/d/16iFcXydG8FKB0SB0I6DZJAzuzICUhqDUKQN8H3-R20w/edit
56
15/2/2017, 9:06:14
แหล่งท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน
1.ด.ญ.พิมพิรดา พรหมรัตน์ เลขที่ 28
2.ด.ญ วริยา รัตน์พิทักษ์สุข เลขที่ 35
3.ด.ญ.สิริ์ลดา กล้าทุกวัน เลขที่ 39
4.ด.ญ.สุธารินทร์ แก้วดี เลขที่ 40
5.ด.ญ.อทิตติยา เจริญอ้น เลขที่ 42
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5
5
https://docs.google.com/presentation/d/1ik8yPGgedpKBr27ICsjHBZHkudlFz3y-7LN5Q3Hc1c0/edit?usp=sharing
57
1/3/2017, 21:38:52
แหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
๑. ด.ญ ณัฐพร รูปโฉม เลขที่ ๑๑
๒. ด.ญ ธัญญลักษณ์ ทองปน เลขที่ ๑๕
๓. ด.ญ นริศรา สินธุมัด เลขที่ ๑๙
๔. ด.ญ มนัสนันท์ ไพูบูลย์ เลขที่ ๓๒
๕. ด.ญ ภคพร ตาทอง เลขที่ ๒๙
๖.ด.ญ ศิริยากร มูลเพ็ญ เลขที่ ๔๐
4
https://docs.google.com/presentation/d/1o0qRCs1P50FI_0ARdnfa0V3Pwt7DQK8etLUY54JihV8/edit#slide=id.g1c2fe869dd_0_65
58
5/12/2017, 19:44:21
การสื่อสารเทคโนโลยี
1.ด.ช.กิตติศักดิ์ สังขฤกษ์ เลขที่ 7 2.ด.ช.ธนกฤต ศิริมา เลขที่ 13
3.ด.ช.พิชัยยุทธ ทองเลืองเลขที่ 27
11
https://drive.google.com/file/d/1T_cZhXITO7NNiI7iTFaCtdFQVfFyb5O4/view?usp=sharing
59
5/12/2017, 20:04:13
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิส์
เทพฤทธิ์ นนทะชัย
อรรนพ กมลฤกษ์
อัครพล สุพร
11
https://drive.google.com/file/d/1jAGBjbBbthJq5jvlwKL2__3LDEkr12HP/view?usp=sharing
60
5/12/2017, 20:07:59
ประยุกต์ด้านการศึกษา
1.ด.ช.พัชรพล สุภสร เลขที่ 26
2.ด.ช.วีรวัตร์ ปัสสารี เลขที่ 30
3.ด.ช.อนพัทย์ ไชยพังยาง เลขที่ 33
11
https://drive.google.com/open?id=1KU21crv4J_Zm5R4g8nhncKY0xTzxpw7J
61
5/12/2017, 22:53:30
การขอเข้าระบบจากระยะไกล (Telnet)
1. ด.ช.ธนดล เอี่ยมรุ่งพาณิชย์
2. ด.ช.วันฉัตร อุดมฤกษ์
3. ด.ช.วายุ โหมดม่วง
11
https://docs.google.com/document/d/1kuz_wsvYCTn8P6V-lTlv_wRDkUCxEirmGxORmWOE87s/edit?usp=sharing
62
13/12/2017, 12:55:24
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
1ด.ช.อัครพล สุพร เลขที่ 35 ม.1/11
2ด.ช.เทพฤทธิ์ นนทะชัย เลขที่ 12 ม.1/11
3ด.ช.อรรถนพ กลมฤกษ์ เลขที่ 34 ม.1/11
11
https://drive.google.com/file/d/1jAGBjbBbthJq5jvlwKL2__3LDEkr12HP/view?usp=sharing
63
13/12/2017, 13:17:33
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(ล่าสุด3)
1ด.ช.เทพฤทธิ์ นนทะชัย เลขที่ 12 ม.1/11
2ด.ช.อรรถนพ กลมฤกษ์ เลขที่ 34 ม.1/11
3ด.ช.อัครพล สุพร เลขที่ 35 ม.1/11
11
https://drive.google.com/file/d/1jAGBjbBbthJq5jvlwKL2__3LDEkr12HP/view?usp=sharing
64
13/12/2017, 13:28:35
การใช้อินเตอร์เน็ตทางด้านราชการ
ด.ช.ก้องกิดากานต์ มานะพิมพ์ เลขที่ 1
ด.ช.กาจพล เสาร์แก้ว เลขที่2
ด.ช.สิรวิชญ์ วิลามาศ เลขที่31
11
https://drive.google.com/open?id=1xjy88X5ODbvjVkvxGQJ_nHtunn6Xff3a
65
20/12/2017, 9:00:54
คอมพิวเตอร์ด้านการวิทยาศาสตร์
ด.ช. ศุภพิชญ์ ไชยชมภู เลขที่ 39 ม.1/5
ด.ช. ปกาสิทธ์ แก้วหลวง เลขที่ 21 ม.1/5
ด.ช. ชัชวาล มาลัยเถาว์ เลขที่ 11 ม.1/5
ด.ช. พีรพัฒน์ หวังผล เลขที่ 28 ม.1/5
ด.ช. ปกาศิต กุติการ เลขที่ 20 ม.1/5
ด.ช. ณัฐนคินท์ หงษ์คำ เลขที่ 14 ม.1/5
ด.ช. ธนวัฒน์ สันดร เลขที่ 17 ม.1/5
5
https://drive.google.com/drive/my-drive
66
23/1/2018, 9:25:14
ประโยชน์ของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
ด.ญ.กนกพันธุ์ คงไชย เลขที่ 2
ด.ญ.สิรินทรา เอกคณิต เลขที่ 35
ด.ญ.สุพรรษา กินรีวงศ์ เลขที่ 38
ด.ญ.อรปรียา จันทร์พวง เลขที่ 44
8
https://drive.google.com/file/d/1zcTsqEKepw9vxrcY9mfBFAk47KLuBig6/view?usp=sharing
67
20/2/2018, 10:18:46
การสนทนาบนเครือข่าย
1ด.ช.ณัฐวรรธน์ ภูโอบ เลขที่11
2ด.ช.นันทพงศ์ ศาลารมย์ เลขที่17
3ด.ช.เสฎฐวุฒิ บุญรุ่ง เลชที่32
11
https://drive.google.com/file/d/1ilyvDRhA60Yo1fGd3_grUHrCGIR3UGKB/view?usp=drivesdk
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...