4/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
6
คำชี้แจง
ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
7
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
8
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
9
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
10
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
11
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
12
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
13
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
14
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
15
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
16
17
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
18
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
19
1เด็กชายกิตติศักดิ์ขวัญตา3232335
20
2เด็กชายภูพานหาญอาสา3322334
21
3เด็กชายอัศวกรรังวารี3233335
22
4เด็กชายธีรวัฒน์ปัตตานัง2332334
23
5เด็กชายอภิเชษฐ์ผลาจันทร์3223434
24
6เด็กชายธีรพงษ์วงศ์สุขะ3233324
25
7เด็กชายพัสกรรั่วไธสง3323435
26
8เด็กชายณัฐพงษ์พรมสนาม3223334
27
9เด็กหญิงนุจรีย์จิกจักร์3322334
28
10เด็กหญิงสุภาวดียนต์พันธ์3432435
29
11เด็กหญิงนัดดาวัลย์สารีนันท์4233325
30
12เด็กหญิงฉันทนาผลาจันทร์4332234
31
13เด็กหญิงรัชดาวรรณอัคพิน4233435
32
14เด็กหญิงลักษิกาเบ็ญตัน3442334
33
15เด็กหญิงพลอยไพลินพวงจำปา4342435
34
16เด็กหญิงพิมพ์พิลาพวงจำปา4332335
35
17เด็กหญิงสุพิชชาประครองศรี3342335
36
18เด็กหญิงในฝันสุรินทะ3432335
37
19เด็กหญิงสุพิตาแซ่ฉั่ว3442335
38
20เด็กชายสิริกรบังอรจิต3342435
39
21เด็กหญิงชนรดีพละสินธุ์3432335
40
22เด็กหญิงบริมาสแถวเนิน3432335
41
23เด็กชายดำริจัตุกุล3432335
42
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ22161972221107
43
สรุปผลการประเมินร้อยละ77.54
44
คะแนน0.39
45
แปลผลดีมาก
46
47
เกณฑ์ในการพิจารณา
48
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
49
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
50
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
51
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
52
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6