ผลการสอนกลางภาค 1/2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการทดสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2
เลขที่ชื่อ - สกุลห้อง
คะแนนที่ได้
(40 คะแนน)
ผลการประเมิน
การแก้ไข
3
1ด.ช.กษิดิ มิ่งโคกสูง1/128
4
2
ด.ช.เจษฎาภรณ์ เสาะสูงเนิน
1/127
5
3ชัยภัทร อาภรณ์พงษ์1/121ไม่ผ่าน
6
4ฐิติวัฒน์ ประพาวิชา1/119ไม่ผ่าน
7
5ด.ช.ธนาคาร ดวงสมศรี1/127
8
6ด.ช.ธีรภัทร ลาไธสงค์1/129
9
7ด.ช. นาวี เกื้อปัญญา1/129
10
8บรรณธร สาติยะ1/130
11
9
ด.ช. ปรมัตถ์ สะโลรัมย์
1/128
12
10
ด.ช. พีรภาส ปาราเมศวิศิษฏ์
1/126
13
11ด.ช.ภูดิศ พึ่งทรัพย์1/127
14
12ออก
15
13วรเมธ สุขวงกฎ1/128
16
14
ด.ช.เศรษฐพงศ์ ปรูกระโทก
1/117ไม่ผ่าน
17
15
ด.ช.อภิรักษ์ ชัยพิทักษ์
1/134
18
16ด.ญ.กัญญพัชร เทพวงค์1/125
19
17
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันพวง
1/124
20
18ด.ญ. ชลิษา มุ่งพูนกลาง1/122ไม่ผ่าน
21
19ด.ญ.ณัฎฐ์กฤตา ปรือทอง1/128
22
20ด.ญ.ณิชชยา ยินดี1/133
23
21
เด็กหญิงธมนวรรณ ดวงดารา
1/119ไม่ผ่าน27 ผ่าน
24
22นลินรัตน์ ผูกมิตร1/128
25
23นิจฉรา ชลากรโกศล26
26
24
ด.ญ.ประติมากร สร้อยทองหลาง
1/131
27
25ด.ญ.ปริตา ฉิมจารย์1/128
28
26พัชรภรณ์ จีนกลาง1/123ไม่ผ่าน
29
27ด.ญ. พิมพ์ชนก ฉิมจารย์1/125
30
28
เด็กหญิงมินตรา พืชพันธ์
1/128
31
29เด็กหญิง วริศรา สุขร่วม25
32
30ด.ญ.ศศิวรรณ ทินกระโทก1/121ไม่ผ่าน
33
31
เด็กหญิงศศิวิมล เทพตาแสง
1/121ไม่ผ่าน
34
32ศิริยุภา นนทสี26
35
33ด.ญ.ศิริรัตน์ รักสนิท1/123ไม่ผ่าน
36
34
เด็กหญิงศุภธิดา กระแสอินทร์
1/112ไม่ผ่าน
37
35
เด็กหญิงศุภพิชญ์ สุรัตน์น์ภิรมย์
1/125
38
36
เด็กหญิง สโรชา วิเศษพันธ์
1/125
39
37
ด.ญ.สุทธิดา บรรดาศักดิ์
1/125
40
38
ด.ญ.สุธาสินี สุรัตน์ภิรมย์
1/120ไม่ผ่าน
41
39สุพรรษาป่วย
42
40สุพัตรา ชนะ1/125
43
41สุวนันท์ สินสันเทียะ1/119ไม่ผ่าน
44
42ด.ญ.อนันตญา ทุลาไธสง1/120ไม่ผ่าน
45
43
เด็กหญิงอนุธิดา ไพบูลย์
1/127
46
44อภัสรา ดาโสม1/117ไม่ผ่าน
47
45เอมิกา ชุ่มฃาลี19ไม่ผ่าน
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu