hr-glossary.csv
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
hrposdescription
2
abortprekiniverb
3
actionradnja, akcijaverb
4
alignment guidevodilica za poravnavanjenoun
5
applyprimjeniverb
6
ascendinguzlaznoverb
7
asidecrticanoun
(Post format) Kratka crtica o nečemu, kratka informacija ili priča, odlomak teksta
8
aspect ratio
proprocije, razmjer proporcija, omjer proporcija
noun
9
attachmentprivitaknoun
10
attributeatributnoun
11
authentication
provjera autentičnosti, ovjera, provjera, autentifikacija, utvrđivanje istinitosti, provjera identiteta
verb
12
AutoCompleteautomatsko ispunjavanjeverb
13
autosaveautomatsko spremanjeverb
Automatsko snimanje/spremanje sadržaja vaše objave, u određenim intervalima i u određenom broju revizija
14
background pattern
uzorak pozadine, pozadinski uzorak
noun
15
background task
zadatak u pozadini, pozadinski zadatak
noun
16
backtickotvoreni jednostruki navodniknoun
Backtick znak ( ` ) , koji je nakošen ulijevo, razlikuje se od znaka apostrofa ( ' ) koji je prikazan kao uspravan znak. Na Win OS za backtick pritisnite AltGR+ tipka br. 7, za apostrof pritisnite tipku sa upitnikom, iza tipke sa br. nula
17
backupsigurnosna kopijanoun
18
bad wordnekorektna riječnoun
19
baselineosnovica retkanoun
20
baseline guidevodilica osnovnog retkanoun
21
boilerplate textstandardni tekstnoun
22
bookmarkletbookmarklet, označeni apletnoun
Mala aplikacija pohranjena kao bookmark/zabilješka/favorit/oznaka koja kroz poveznicu omogućuje interakciju sa trenutno otvorenom web stranicom
23
borderobrubnoun
24
boxokvirnoun
25
browsepregledaj, pregledavativerb
26
browserpregledniknoun
27
buffermeđuspremniknoun
28
buggreška, kvar, nedostataknoun
29
buildmeđuverzijanoun
A named set of deliverables (software components) produced, usually by compiling, from a discrete set of source versions.
30
buildersastavljačnoun
Na primjer sastavljač stranice (page builder)
31
bulk actionsgrupne radnjeverb
32
bullet
grafička oznaka, markacija, oznaka
noun
33
bulleted listpopis s grafičkim oznakamanoun
34
bundlekomplet, paketnoun
35
buttondugmenoun
36
cache
predmemorija, privremena pohrana, privremena memorija
noun
37
callbackpovratni pozivverb
38
cancelodustani, otkaživerb
39
canonicalkanonski, kanoničninoun
40
captionnatpis, opis, tekst opisanoun
41
carouselvrtuljaknoun
42
change log
zapis o promjenama, zapisnik promjena, dnevnik promjena
noun
43
characterznaknoun
44
character setkodna tablica/stranicanoun
Slova/znakovi su predstavljeni u memoriji pomoću brojeva. To pridruživanje se naziva kodiranje karaktera ili kodna stranica, npr. utf8.
45
check boxpotvrdni okvirnoun
46
checkbox
potvrdni okvir, odabirni okvir, okvir za izbor
noun
47
childpodređenonoun
Child se odnosi na podređenu stavku nekog matičnog (parent) elementa.
48
child categorypotkategorijanoun
49
child menupodizborniknoun
50
child themepodtemanoun
Podtema je tema koja dijeli funkcionalnost i stil druge teme, a koja se zove matična tema (parent theme)
51
class namenaziv klasenoun
52
clearočistiti, uklonitiverb
53
clickthroughslijedni klik, klikovnonoun
Vrsta klika koji prati hiperpoveznicu na drugu web-stranicu, stranicu ili iframe
54
clipboardmeđuspremniknoun
55
collapsesažeti, smanji, skupiverb
Smanjivanje količine prikazanih informacija skrivajući podstavke, sekcije, dio teksta ili drugog sadržaja.
56
collatesortiranje, razvrstavanjeverb
Služi za pravilno srotiranje znakova u bazi podataka
57
collectionkolekcijanoun
58
color schemeshema boja, paleta bojanoun
59
columnstupac, rubrika, stupnoun
60
column delimitergraničnik stupacanoun
61
concatenationpovezivanjeverb
62
containerkontejnernoun
63
content headersadržaj zaglavljanoun
64
contributorsuradnik, sudioniknoun
65
cookiekolačićnounBrowser cookie
66
crawlpretraživanje radi indeksiranjaverb
67
credentialsvjerodajnicenoun
68
cropobreži, izreživerb
69
custom
prilagođeno, korisnički definirano
noun
70
custom fields
dodatni podaci, prilagođena polja
noun
71
customizationprilagođavanjeverb
72
customizeprilagodiverb
73
customizerprilagođivačnoun
74
databasebaza podatakanoun
75
debugispravljanje grešakaverb
76
debuggerprogram za ispravljanje grešakanoun
77
defaultzadano, izvornonoun
78
deleteobrisativerb
79
dependenciesovisnostinoun
80
deprecatedzastarjelo, umanjenoadjective
81
descendingsilaznoverb
82
developerprogramer, razvijateljnoun
83
directorydirektorijnoun
Popis datoteka koje se nalaze u memoriji računala (ili na nekom drugom podatkovnom mediju, disketi, disku, CD-u itd.) s osnovnim podacima o datoteci i uputama za pristup k njoj; imenik, kazalo
84
disableonemogućinoun
85
discardodbaciti, poništitiverb
86
disclaimerizjava o odricanju odgovornostinoun
87
dismissodbaciti, isključitiverb
88
displayzaslonnoun
Dio kompjuterske tehnologije i opreme, služi za prikaz podataka
89
displayprikaživerb
90
document rootosnovni direktorijnoun
Osnovni direktorija za web-stranicu gdje su smještene sve datoteke i mape web-strancie
91
downloadpreuzmi, preuzimanjeverb
92
draftskicanoun
Odnosi se na post draft ili page draft
93
dragpovuci, vući, povući, dovućiverb
94
drag-and-droppovuci i ispustiverb
95
drop-down menupadajući izbornikverb
96
editoruređivačnoun
Editing tool, odnosno alat za uređivanje teksta/koda kao što su visual editor, theme editor, plugin editor
97
editoruredniknoun
Korisnička uloga
98
email
e-pošta, elektronska pošta, poruke e-pošte
noun
Elektronička pošta
99
email addressadresa e-poštenoun
100
embedugraditi (kod)verb
Postavljanje ili ugradnja vanjskog media sadržaja, najčešće koristeći oEmbed format koji se obično sastoji od jedne linije koda/poveznice
Loading...