ส่งงานแนะนำตนเอง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล
ชั้น ม.5 ห้อง .................
เลขที่
ส่งงานตรงนี้คะแนน
2
8/1/2016, 12:01:19นาย ภราดร มาตรศักดา11
https://docs.google.com/presentation/d/1S85gxewfsMAxLCQAkhf1aiZNTYtD20OxaQNajbqIleY/edit?usp=sharing
9
3
11/1/2016, 13:38:44
นางสาวกิติญาพร ฑีฆะพันธ์
12
https://docs.google.com/presentation/d/1UkiEI4A9RfI_9yfkqSrLRfNRXfXu3DyzG3ML-Qboa2U/edit#slide=id.p
9
4
8/1/2016, 14:51:00นางสาวกุลณัฐ กุลสะโก13
https://docs.google.com/presentation/d/13mukgENuHmPZt4TBNkCyL-kpteMehR_zTXJggqAYErI/edit?usp=sharing
8
5
12/1/2016, 21:29:23
นางสาวจิราวรรณ สรสิทธิ์
14
https://docs.google.com/presentation/d/1eP3Y_SULcFTgWFtKYR7wLY1zW384HdOik3CBQSqNdd4/edit?usp=sharing
8
6
11/1/2016, 8:00:47นางสาวชลลดา ทองอ้น15
https://docs.google.com/presentation/d/1JTQ4LmjfNfAxCP5DuBP2Chb7jO6eNcs2P8wRf3MNgrY/edit?usp=docslist_api
8
7
12/1/2016, 13:31:00
นางสาวญาสุมินทร์ บุญสอาด
16
https://docs.google.com/presentation/d/1nmecDeUBhiz5-af3s9zCDVX78QiV1n2JSIuYuDiH9Vw/edit?usp=sharing
10
8
8/1/2016, 12:07:39น.ส. นภัทร์ ทวยไธสง17
https://docs.google.com/presentation/d/16xqE_K0Gr-ZTgO2d6BjiNUD5Q-TZpls3qjHsV2wwPbA/edit?usp=sharing
8
9
8/1/2016, 18:49:21นางสาวปิยาภรณ์ คำมี18
https://docs.google.com/presentation/d/1j-XDFNpuQRQ31BzWYESA67i2gIqHsU5kQdQDqKg1jT0/edit#slide=id.gf754249f7_7_4
7
10
11/1/2016, 17:09:10นางสาวมยุรา ภูมี19
https://docs.google.com/presentation/d/1-B_iI01VyWJLdOQ3XOC_pEBvkuP7mcPgcSX4pDGgr2o/edit?usp=docslist_api
7
11
8/1/2016, 11:50:36นางสาวรพีพรรณ พรหมศรี110
https://docs.google.com/presentation/d/1vixaB-1svF3Z03PODKRcvhN7Gp49hiF6SOxH5q8gY0U/edit?usp=sharing
8
12
8/1/2016, 16:18:54นางสาววารุณี บุญเกิ่ง111
https://docs.google.com/presentation/d/1u7ptY3DlAfVCX8mhP_fAhcdFR2caDG-kfFY3mkIv8EE/edit?usp=sharing
8
13
8/1/2016, 14:09:00
นางสาววิลาวัณย์ ปิ่นหอม
112
https://docs.google.com/presentation/d/11lLbTDa194etYm5XFkeHeOky-tRJ5GaS-TvjCOTSims/edit?usp=sharing
9
14
11/1/2016, 7:52:51นางสาวสุภาพร แซ่ตั๊น 113
https://docs.google.com/presentation/d/1-1S0smG7jrCQB-1yGlSGsoy26LabHQ3MHdA8C1Jp0wg/edit?usp=docslist_api
8
15
11/1/2016, 17:19:29นางสาวอรุณกมล ลีสี114
https://docs.google.com/presentation/d/1dgJ5X_-30PAaSN9rDEnS6qbyIj1ox0cmApbSEHnXrZo/edit?usp=sharing
8
16
8/1/2016, 17:43:11วิมลวรรณ์ แฝงบุญ115
https://docs.google.com/presentation/d/1Hr93JFvMPEMg6tAXm1DHviSPN0nbvS56YRZml0KEC2w/edit?usp=sharing
7
17
8/1/2016, 16:31:09
นางสาวสุทธิสา แสงสุกวาว
116
https://docs.google.com/presentation/d/15okYVj7Ur7OOqP6pWI-uRjDl48hulYd5OHRG7KAhbQA/edit?usp=sharing
9
18
8/1/2016, 13:21:39
นางสาว สุภาพร สาระวิทย์
117
https://docs.google.com/presentation/d/18U980lydReBxb1XZnBEcUhjy15K1_gsbOYuLkRHbch0/edit?usp=sharing
7
19
8/1/2016, 11:14:37
นางสาว วิภาพร บุญสุวรรณ์
118
https://docs.google.com/presentation/d/10Im-MVE5J_Xm-BtWN6rMT-rirhoYiUNL5yzBw-Ww1H4/edit?usp=sharing
8
20
8/1/2016, 15:25:30
นางสาวจิราภรณ์ ทัดเทียม
119
https://docs.google.com/presentation/d/10qj_gghCX97wcr1NuOyxMNVi9ow4cilTwq-i9b5pcc0/edit?usp=sharing
8
21
8/1/2016, 11:10:07วราภรณ์ สุดท้าย120
https://docs.google.com/presentation/d/1es3waT7WCPgZ3iKh8CAZzIwSk_mtN-916m0VObMfa_M/edit?usp=sharing
8
22
8/1/2016, 17:29:44
นางสาวกัญญาวีร์ เรืองศรี
121
https://docs.google.com/presentation/d/1bsEcN88YEcRDMpos68Yskwe8sEXwJqDR264Svg7Q1CU/edit?usp=sharing
8
23
8/1/2016, 13:56:37นางสาว ศิริรัตน์ พิลาม122
https://docs.google.com/presentation/d/1DkTvROieLAh65Zfoksg6gL-yezbsLohQTgU0kL3jCnI/edit?usp=sharing
5
24
8/1/2016, 11:32:32
นางสาว รัตนาภรณ์ กันหาฤกษ์
123
https://docs.google.com/presentation/d/1EGd3lqmxczcRwTAhCmxOHfQ1caALUAuRrjxs_FPtVT4/edit?usp=sharing
7
25
8/1/2016, 12:04:20
นางสาวเบญจวรรณ มุ่งหมาย
124
https://docs.google.com/presentation/d/18Am7FM9WIOgnJrnbnnmHC6h6u-YapHW1np4oZdSlNdg/edit?usp=sharing
7
26
8/1/2016, 11:53:31
นางสาว รุ้งลาวัลย์ สุธรรมวิจิต
125
https://docs.google.com/presentation/d/13zwxKaDiw4vH5TKQ3qckZ3F-QadqywGiOg4zvIwnNUk/edit?usp=sharing
7
27
8/1/2016, 14:24:35นางสาว นฤมล ข้างน้อย126
https://docs.google.com/presentation/d/103nKzXWrB2hMvveK3_ZqgtnByvQsqB2ddALKa4IyG6c/edit?usp=sharing
7
28
8/1/2016, 12:05:56นางสาวธนาภรณ์ เทศแก้ว127
https://docs.google.com/presentation/d/1WTMZDETAyRskvasgtp8vZfPP5U_gH4u_Gr3bkAaEDjM/edit?usp=sharing
7
29
19/2/2016, 11:33:25นายปราโมทย์ ทิสา128
https://docs.google.com/presentation/d/16mZdYAbb7SItKNZmyo8mQh5rkTutB2Pnd4Vk-r_4jFk/edit?usp=sharing
6
30
11/1/2016, 16:18:44นาย อัครชัย ม่วงอ่อน129
https://docs.google.com/presentation/d/11DoCOihAYUS72iKSRY3WGnkk_sfxpR6J_ls3FFLRJQA/edit?usp=sharing
7
31
12/1/2016, 9:31:35นางสาวธาวินี กาสิทธิ์130
https://docs.google.com/presentation/d/1CZ6yHQJCsUmYpOyBYoCQIZYOWTrnL2dfM-llcDps3O8/edit?usp=docslist_api
8
32
8/1/2016, 11:30:38บัวสวรรค์ บุญสูง131
https://docs.google.com/presentation/d/11uh-i_R9vvFTvUApMkGTaNcKdeJQstEDi17sTRCdUDs/edit?usp=sharing
7
33
14/1/2016, 20:17:04
นางสาวปัทมวรร สมสระกุล
132
https://docs.google.com/presentation/d/1eodkKAhlQupR1x_OG4yV0wsgYpRWhLAMWNBdeSchQOA/edit#slide=id.g104ca21081_0_30
เปิดไม่ได้
34
8/1/2016, 12:53:08นางสาว พินรตา มานุช133
https://docs.google.com/presentation/d/15QCVyjQ9KAnnJXWHs4Lio1GW1H7FUVRRXFJKDzvTMgE/edit?usp=sharing
เปิดไม่ได้
35
8/1/2016, 11:54:05นางสาววราพร สุขมา134
https://docs.google.com/presentation/d/1bQjPeZA5POSUGhK29sp31bGfRoqQlFA0VdRo26nwf3Q/edit?usp=sharing
8
36
8/1/2016, 11:19:31นางสาว สุนิตา บรรทะโก135
https://docs.google.com/presentation/d/1LVi5yr1TX9NGbhIRFPV9ddidyRDKZGFI21aEbYCAarw/edit?usp=sharing
8
37
8/1/2016, 12:03:37ธีรนาฏ ฤทธา136
https://docs.google.com/presentation/d/1boLHNGf2hzco09pO9uXAYE3xSrcxxnrYBJZbTHo8CP0/edit?usp=sharing
7
38
18/11/2015, 15:53:18นาย นรินทร์ คตวงษ์22
https://docs.google.com/presentation/d/1zm48KVARm_GJDM0QOHUog5a_PXY3X4rNLw6W7btjhI4/edit?usp=sharing
7
39
18/11/2015, 17:52:16น.ส.กาญจนา ใยเมือง22
https://docs.google.com/presentation/d/1mToJs6JS5ARjPmOmgG8Y8EokF5Jgt0lVj0XLHksofg0/edit?usp=sharing
2
40
18/11/2015, 22:30:37น.ส.อภิญา ธรรมเจริญ23
https://docs.google.com/presentation/d/1woDR22vvDwfHJtTB6h_KgHBM449qTFUPUX22RcyVfms/edit?usp=sharing
7
41
10/2/2016, 14:45:36วีรชาติ คำพะธิก24
https://docs.google.com/presentation/d/10qwS2Md6Of6ns1STIuZ87QN2-XjgVBSNjWeTJStI-As/edit?usp=sharing
8
42
12/1/2016, 14:03:15
นายอุดมศักดิ์ มณีจันทร์
25
https://docs.google.com/presentation/d/1RQ8ZDVmxhsOyPaH4CR3fnayb-vuhfDqSM955q_DiOrA/edit?usp=sharing
8
43
2/12/2015, 18:49:33นางสาวณัฐชา วรรณกิจ26
https://docs.google.com/presentation/d/1fPgf7ucNbhR_5hOIWqH_aINGE5SD8QuY1ZjmomMsJnk/edit?usp=sharing
9
44
18/11/2015, 14:33:43สุธาสินี สารเสนา27
https://docs.google.com/presentation/d/1gCRjQVxPlCfgMv_tw7-uvj_oWof9JbhsIcc1bfbs_D0/edit?usp=sharing
7
45
20/2/2016, 11:33:46ฐิติพงศ์ ใจมั่น28
https://docs.google.com/presentation/d/1eqegMYMffFVFzDhhId_UwaLYnso2TLaPDDXivxpOQf8/edit?usp=sharing
6
46
18/11/2015, 14:34:31ณัฐพร รัตนกุล29
https://docs.google.com/presentation/d/1wsbpu0siBicn0G9dsN7b5cBZ2DX8_ZPXIxb662E21N8/edit?usp=sharing
5
47
18/11/2015, 21:35:05น.ส.ปานตะวัน ศรีตัดถา210
https://docs.google.com/presentation/d/1MLk3I3ps9whJePySvsgCFF9iWiZuiHbMYz-qb_yI5jk/edit?usp=sharing
8
48
18/11/2015, 22:10:13น.ส.สุทธิดา กาสิทธิ์211
https://docs.google.com/presentation/d/1jtEYyLiXoK81cPhiYOK-Z0EF49LlmS67g6DvR0blN-4/edit?usp=sharing
7
49
18/11/2015, 14:40:02น.ส กมลรัตน์ ภูธร212
https://docs.google.com/presentation/d/1JQZ-hCuh6JVzmFJlm6iui0-MTV30KyRGxrOAhVDdR-Y/edit?usp=sharing
8
50
18/11/2015, 14:40:35นางสาว นิลุบล งามวงค์214
https://docs.google.com/presentation/d/1nxLxSnItoZzxWnwz_V1Ti4DLWpLdTKk2XqAfisPxHFo/edit?usp=sharing
8
51
18/11/2015, 14:40:56รุ่งทิวา เสริมสร้าง215
https://docs.google.com/presentation/d/1st8nEy6xwbEfyEgLSlOu_-EaZQGmPBNlQPfSEdl50pw/edit?usp=sharing
2
52
18/11/2015, 14:51:11น.ส กัลยรัตน์ สายระดา216
https://docs.google.com/presentation/d/1UxoJi260XzyLmFfEnuPRdKVF_5UGIJUBBgMdNndEwHQ/edit?usp=docslist_api
7
53
18/11/2015, 17:25:36ชัยพร สุขสาร217
https://docs.google.com/presentation/d/1jt-3byTNr7w9kPIRLGFumxrDfX8Ij5DFyuQ_fq1whtk/edit?usp=sharing
7
54
18/11/2015, 16:02:03
นางสาว ภักจิราภรณ์ สลับศรี
218
https://docs.google.com/presentation/d/1yZdb-_Hjo1NTpjbdkyeF-yXDGhRhMfCPteAwKB5dQMU/edit?usp=sharing
8
55
18/11/2015, 14:36:05สราวุธ ขันตินัติ219
https://docs.google.com/presentation/d/1lQUKrGyigzJN5HSimaJPWk6WGLhiuY7fkCZDGvmL20U/edit?usp=sharing
7
56
18/11/2015, 18:12:06นายสิทธิชัย จำปาจวบ220
https://docs.google.com/presentation/d/1ZntVjv_h_2qSG5x4T7U4Rrr7fP9EqzFkMP8M-Z_5Q6U/edit?usp=sharing
7
57
18/11/2015, 19:11:29น.สกฤษณา เยียระพัน221
https://docs.google.com/presentation/d/1NKcMGskibsu-9q1oXd-VxGv34dno7AQKFwvjJjzAbuo/edit?usp=docslist_api
6
58
18/11/2015, 14:41:26ชลดา รัตนโสภา222
https://docs.google.com/presentation/d/1Yo3MnPTnaiYf0_N1polUV99JLq_ZTvsbBu0hrxm2YXA/edit?usp=sharing
2
59
18/11/2015, 14:38:35ณัฐสุดา พรมหาร223
https://docs.google.com/presentation/d/1jnZtIY9LErm3QzrbHztnSlLlEdTLI0wr6jiF9kL2l38/edit?usp=sharing
8
60
19/11/2015, 12:59:53น.สเบญจวรรณ แก้วกัญญา224
https://docs.google.com/presentation/d/1-r3jzYQzfnEwIUiBVHAC4b4s8FvXgT57aVkqwX42MVM/edit?usp=docslist_api
7
61
18/11/2015, 14:41:57ปนัดดา รจนา225
https://docs.google.com/presentation/d/1aYSxVloVAr8cwDUPkvbef6zzf7EpT_SzJK_6wt3Te5w/edit?usp=sharing
7
62
18/11/2015, 14:39:33น.ส ปลายตะวัน สมขาว226
https://docs.google.com/presentation/d/1-eUEKrIz1OaMq5aY3Ld2k5dnDY-O1O5o0ELnuF2Me7c/edit?usp=sharing
8
63
18/11/2015, 18:03:36นางสาวปิชยาดา อุ่นไทย227
https://docs.google.com/presentation/d/1K4AsLpcMASPiDrZERD56nyhF5DB83u9KhYz1kuISnTQ/edit?usp=sharing
7
64
18/11/2015, 18:44:22
นางสาวพัชราภรณ์ กันหาพันธุ์
228
https://docs.google.com/presentation/d/1WExCz1aVmN7NK-iIPPJZpeChVFL_iNJOJ8BI6lhmrvI/edit?usp=sharing
7
65
18/11/2015, 17:37:58พัชรี มาลัลอย229
https://docs.google.com/presentation/d/14LwMEbiGfE6gj8ahWxfIJF5gwzl5AkdvzzppP1XfyA0/edit?usp=sharing
8
66
18/11/2015, 18:10:03นางสาวมลิสา พรมหอม230
https://docs.google.com/presentation/d/10qSg3EJWxjmWdgACTy9xgfC6ysThqlkyqj3-FR9ih1A/edit?usp=sharing
8
67
22/12/2015, 20:50:36น.ส รัชนีพร สายราช231
https://docs.google.com/presentation/d/11dClHuiM-MOzmm1T0aPDJqGJ_91mm_xvT-PmUEdvDLc/edit
7
68
18/11/2015, 14:38:06วรัญญา เบ้าทอง232
https://docs.google.com/presentation/d/1dPYESXUhBIBmwFiSsr8NjQGoCll3LiqimABLKsxvxgc/edit?usp=sharing
7
69
18/11/2015, 14:38:42นางสาววิภดา ทองปิว233
https://docs.google.com/presentation/d/1aoXqds6VNwlZXnymI4lTtMq9gjeW0VQP892QADrbO3s/edit?usp=sharing
7
70
18/11/2015, 14:39:40วิไล คำนะโส234
https://docs.google.com/presentation/d/14uCPYU3JhOd5Ac-6G-24z3SAYLL25q_Br_agsVaPVLQ/edit?usp=sharing
7
71
18/11/2015, 14:42:14สุวนันท์ ชำนิวัด235
https://docs.google.com/presentation/d/15VZrgEi4W4K8YV661tJJMO61P2LpzWdlu2bWUuXJAvY/edit?usp=sharing
8
72
18/11/2015, 14:41:16นางสาวอภิสร ดวงโสมา236
https://docs.google.com/presentation/d/1v81zT2xhm5Tyl06EV5B9D91fCfC19GupAYgkylqYu4E/edit?usp=sharing
8
73
18/11/2015, 14:40:54นางสาวนฤมล ทองเกลี้ยง239
https://docs.google.com/presentation/d/1eQfX_qjmYRPaxuv7HUN4zEG8edoZqowcGNUIpYBqxKg/edit?usp=sharing
7
74
23/5/2016, 14:13:20น.สจิราวรรณ วรรณประภา216
https://docs.google.com/presentation/d/10aIzRimObEiYtaGRTO6BXtu6ggbCa2JYJqxBT9LL4a0/edit?usp=sharing
75
23/5/2016, 14:15:06น.สจิราวรรณ วรรณประภา216
https://docs.google.com/presentation/d/10aIzRimObEiYtaGRTO6BXtu6ggbCa2JYJqxBT9LL4a0/edit?usp=sharing
76
29/5/2016, 23:01:12นางสาวลักขณา โกศล217
https://docs.google.com/presentation/d/10roNLLCfTnyaQ3kVnpir5lsgbLr4cQQksOhQIaAHif4/edit?usp=sharing
77
22/8/2016, 20:35:41รุ่งทิวา เสริมสร้าง215
https://docs.google.com/presentation/d/1Hbxd8EBFOeWrRP1QFnZHhzGb4QsWf_ByMvGilARUtbE/edit?usp=sharing
78
20/11/2015, 15:02:05นางสาวจิราภรณ์ เงาศรี31
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1hw_VvLP5BaytN9nGtRw5EK04B_CuEAkcQ7a9OXZ6Puk/edit?usp=sharing
8
79
20/11/2015, 14:41:51นางสาว ชฎาพร ไพรวัลย์32
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1WxEm8CwzJGffQ_hk731gHrNBHFxC6okBMiPkDDLr8k8/edit?usp=sharing
8
80
18/12/2015, 9:38:27นางสาวปฐมาวดี ประพาน33
https://docs.google.com/presentation/d/12_hNI4FU47HMY5bgxr4oqzn1QJKse6A6vvu824Xhg7Y/edit?usp=sharing
3
81
20/11/2015, 21:08:34นางสาวอภิญญา สิงห์แก้ว35
https://docs.google.com/presentation/d/1KmnlsCFOP4L5qUR22OeVRV-Cy8CrntnZ9taTKzQVo1A/edit?usp=sharing
8
82
20/11/2015, 15:01:54
นางสาว จุฬาลักษณ์ ขันที
36
https://docs.google.com/presentation/d/1SKP5QpQ2WRMC2weRFNPbuXA5eehBTcRpd82c1euueQg/edit?usp=sharing
7
83
20/11/2015, 19:40:43นางสาว นนทิยา รุ่งแสง37
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1W-Wg6fcbcLQMOC89Nejv4PVQV8UYNQCmIpNwQD6YfAM/edit?usp=sharing
8
84
20/11/2015, 15:29:50นางสาว บุบผา ทองสรรค์38
https://docs.google.com/presentation/d/1MwsPwdFpD2Vm9umFjHwTxh2ntUtUVIUwU8u3rSyj6O8/edit?usp=sharing
7
85
20/11/2015, 10:25:27นางสาว วาสนา สาระรัตน์39
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1MaCePM-ym658CYt8rMrATuYB1EKvKAg6qSPPT8U6-_0/edit?usp=sharing
7
86
20/11/2015, 15:48:38นางสาวอรณี ปัตไตร310
https://docs.google.com/presentation/d/1BGDcItHTQFbdfduP5A-DukVAtEB49TGzpNz3iz9miyQ/edit?usp=sharing
7
87
20/11/2015, 15:28:11นางสาว อัมพร คูณคำตา311
https://docs.google.com/presentation/d/1z2fyHg5EonqOXJDlgeeFk-v4kH5sLxI09VjjQsVr79s/edit#slide=id.p
7
88
20/11/2015, 14:24:53อรยา บุญจันทร์312
https://docs.google.com/presentation/d/1KlLnImg2iNiG-DEGaGFIpwVjCC-fMTczPRaRHeQaDlE/edit?usp=sharing
7
89
20/11/2015, 15:46:43
นางสาวอุบลรัตน์ สุขชาติ
313
https://docs.google.com/presentation/d/1c7QkshU-nzToJxiwuruYcp9DZ6mS7-ouNdnh4T8FMn4/edit?usp=sharing
8
90
20/11/2015, 10:30:43นางสาวจินตนา คริจันทร์314
https://docs.google.com/presentation/d/1fRjgQlwMLtfcsPGV7bhU1PCoV7Wil3Tzfl8LBbj3pSU/edit?usp=sharing
7
91
20/11/2015, 18:23:43จุฑาทิพย์ จันเกษร315
https://docs.google.com/a/nl.ac.th/presentation/d/1Ffy_sEO0RRGhs5BiB67x8O5FS-2xiTaxauAe9zRe6qI/edit?usp=sharing
8
92
20/11/2015, 18:03:25นางสาวนันทนา ไชยรัตน์316
https://docs.google.com/presentation/d/1bjrSqUFcUgFpD03eca9roCz_J_5ZLe2_xyJA0hcvTbg/edit?usp=sharing
8
93
20/11/2015, 23:24:10นางสาวนุสรา สายเนตร317
https://docs.google.com/presentation/d/1we7of8ebn8VvK3h1Wmd2FDwNqp4O1vH2EBBCdE8Jl5s/edit?usp=sharing
9
94
20/11/2015, 16:37:34นางสาวสินจัย ดาวงค์318
https://docs.google.com/presentation/d/1gl9Yl8GlRMijyF0k98zpJNRJXLLwyfYdmsDtdkceo6g/edit?usp=sharing
7
95
20/11/2015, 14:59:06นางสาว สุทธิดา วิชัยโย319
https://docs.google.com/presentation/d/1Jh4eV5ZhrlNpbWheGuwFDOOdrcrQFsy1g08Cm5XDLd0/edit#slide=id.gd4dc10117_1_1งบ
7
96
20/11/2015, 14:29:24นางสาว วรวรรณ สุดเนตร320
https://docs.google.com/presentation/d/1pibxlxyCSnZLTocGRpDKkM0FJ14T6BwRQjCQRKOxi9s/edit?usp=sharing
10
97
20/11/2015, 10:28:09นางสาวกุลธิดา เนืองนอง321
https://docs.google.com/presentation/d/16fI08UTRlCiwsQRk-bhzS9uRftLoNBI6C4e_FWTKTAc/edit?usp=sharing
7
98
20/11/2015, 19:47:01รัชนีกร หงษ์มณี322
https://docs.google.com/presentation/d/1YzMM7aioCl7f2qWwzncQHw-ERGkLW4e8BR3A9OiKON4/edit?usp=sharing
7
99
20/11/2015, 20:12:11รัชนีพร ตั้งแสน323
https://docs.google.com/presentation/d/1oQZ47Ol808H7lD6O6IvXc7UbsPxfLaxr68P11WC1HXQ/edit?usp=sharing
8
100
20/11/2015, 14:40:28นางสาว วรดา สุดเนตร324
https://docs.google.com/presentation/d/1j8GVU7T8x4cxm7MYSR1JMJaH3YtNwYbxpSX6tPCwsuI/edit?usp=sharing
10
Loading...