FST 1-60
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2
ตารางสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
3
เริ่มวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560ชั้นปีที่ 1
4
วัน/เวลา
08:30 - 09:2009:30 - 10:2010:30 - 11:2011:30 - 12:2012:30 - 13:2013:30 - 14:2014:30-15:2015:30-16:2016:30-17:2017:30-18:20
5
จันทร์GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1GE002 ภาษาอังกฤษฯ 1
6
(ก.3 FST1+FBM1+ICT1) ห้อง 21507ห้อง 21507
7
อังคารGE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
8
(ก.3 FST1+FBM1)ห้อง 5404
9
พุธST123 ชีววิทยาทั่วไปปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
10
ห้อง 540316302 (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา)
11
พฤหัสบดี
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (G.3)ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
12
(ก.3 FST1+FBM1+ICT1)ห้อง 2260216201 (ห้องปฏิบัติการเคมี 1)
13
ศุกร์ST121 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯST122 เคมีทั่วไป
14
ห้อง 5402ห้อง 5403
15
เสาร์
16
17
18
รหัสวิชา
ชื่อวิชาผู้สอนวันสอบกลางภาคเวลา
วันสอบปลายภาค
เวลา
19
1GE002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์พฤ. 12 ต.ค. 256012.00-14.00 น.ศ. 15 ธ.ค. 256009.00-12.00 น.
20
2GE101การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจไม่จัดสอบ-ไม่จัดสอบ-
21
3GE201การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ดอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่จัดสอบ-ไม่จัดสอบ-
22
4ST121แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ. 9 ต.ค. 256012.00-14.00 น.อ. 12 ธ.ค. 256013.00-16.00 น.
23
5ST122เคมีทั่วไปผศ. ภัชรี, อ.ปัทมพรพ. 11 ต.ค. 256009.00-11.00 น.พฤ. 14 ธ.ค. 256009.00-12.00 น.
24
ปฏิบัติการเคมีทั่วไปผศ.ดร.ทัศนีย์, ผศ.สุภางค์
25
6ST123ชีววิทยาทั่วไป ผศ.พรชัย, อ.สุวโรจน์ส. 14 ต.ค. 256009.00-11.00 น.จ. 18 ธ.ค. 256009.00-12.00 น.
26
7ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ผศ.พรชัย, อ.สุวโรจน์
Loading...
 
 
 
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
เลือกเสรี
exam
 
 
Main menu