ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
प्रपत्र ३
2
जि.प. खातेप्रमुख कार्यालयाची आवक, निर्गती आणि प्रलंबित साप्ताहिक माहिती
3
कार्यालय प्रमुखाचे नाव व पदनाम - कृषी विकास अधिकारी, कृषी विभाग जि प जळगावमाहेजुलै २०२२
4
अ.क्रकार्यासनाचे / विभागाचे नाव नोंद्वहीचा प्रकारमागील आठवड्या अखेर शिल्लक चालू आठवड्यातील आवकएकूण शिल्लकचालू आठवड्यातील निकाली आठवडा अखेर शिल्लकप्रक्रियाधीन/शिल्लक प्रकरणांचा कालावधीनिहाय तपशिल
5

आठवड्या तील
२ आठवड्या तील १ महिन्या तील २ महिन्या तील ३ महिन्या तील६ महिन्या तील ६ महिन्या वरील
6
1कृषी विभाग जि प जळगाव वर्कशीट (WS)59595900
7
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
8
अवेट (प्रतीक्षाधीन नोंदवही) 0
9
एकूण0595959000000000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100