ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
प्रपत्र ३
2
जिप खातेप्रमुख कार्यालयाची आवक, निर्गती आणि प्रलंबित साप्ताहिक माहिती
3
कार्यालय प्रमुखाचे नाव व पदनाम - कृषी विकास अधिकारी, कृषी विभाग जि प जळगाव December-2019 dt.01/12/2019 to 07/12/2019
4
अ.क्रकार्यासनाचे / विभागाचे नाव नोंद्वहीचा प्रकारमागील आठवड्या अखेरचालू आठवड्यातील निर्गती एकूण शिल्लकचालू आठवड्या तील निकाली आठवडा अखेर शिल्लकशिल्लक प्रकरणांचा कालावधी
5

आठवड्या तील
२ आठवड्या तील १ महिन्या तील २ महिन्या तील ३ महिन्या तील६ महिन्या तील ६ महिन्या वरील १ वर्षां वरील
6
1कृषी विभाग जि प जळगाव वर्कशीट (WS)0797979000000000
7
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
8
अवेट (प्रतीक्षाधीन नोंदवही) 0
9
एकूण0797979000000000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
प्रपत्र ३
22
जिप खातेप्रमुख कार्यालयाची आवक, निर्गती आणि प्रलंबित साप्ताहिक माहिती
23
कार्यालय प्रमुखाचे नाव व पदनाम - कृषी विकास अधिकारी, कृषी विभाग जि प जळगाव Feb.-2019 dt.01/02/2019 to 07/02/2019
24
अ.क्रकार्यासनाचे / विभागाचे नाव नोंद्वहीचा प्रकारमागील आठवड्या अखेरचालू आठवड्यातील निर्गती एकूण शिल्लकचालू आठवड्या तील निकाली आठवडा अखेर शिल्लकशिल्लक प्रकरणांचा कालावधी
25

आठवड्या तील
२ आठवड्या तील १ महिन्या तील २ महिन्या तील ३ महिन्या तील६ महिन्या तील ६ महिन्या वरील १ वर्षां वरील
26
1वर्कशीट (WS)0134134134000000000
27
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
28
अवेट (प्रतीक्षाधीन नोंदवही) 0
29
एकूण0134134134000000000
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100