แบบรายงานคลินิกเกษตรกรตามเกณฑ์ 58.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิ
2
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา
3
4
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรวัยทำงานในพื้นที่ของหน่วยบริการ ปี 2558
5
6
ลำดับข้อมูลจำนวน (คน)
7
จานลานอุ่มยาง
โพนเมือง
นาสะแบงถ่อนรพ.พนา
8
1แรงงานในชุมชนทั้งหมด795531598764694658
9
2แรงงานภาคเกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่658339298345398395
10
3
เกษตรกรที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรทางเลือก
244424525662
11
4
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการที่ได้รับการอบรมหลักสูตรอาชีวอนามัย
222212
12
5ผู้ที่ได้รับการอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัย/เฝ้าระวังโรคประกอบอาชีพ (อสม./อส.อช.)
13
6
ผู้ที่อ่านฉลากภาชนะบรรจุ ก่อนการใช้สารเคมีทุกครั้ง
14
7
ผู้สวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีขณะทำงานกับสารเคมี ทุกครั้ง
15
8
ผู้สวมใส่รองเท้าบู๊ทหรือรองเท้าปิดมิดชิดกันสารเคมีทุกครั้ง
16
9
ผู้ที่ล้างมือทุกครั้งก่อนพักทานอาหารหรือดื่มน้ำ
17
10ผู้ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปื้อนสารเคมีทันที ณ จุดทำงาน หลักเลิกการฉีดพ่น ทุกครั้ง
18
11จำนวนผู้ใช้สารเคมีแล้วเสื้อผ้าเปียกชุ่มสารเคมี
19
11.1 อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายหลังเลิกงานทันที ณ จุดทำงาน
20
11.2 ร้อยละที่อาบน้ำหลังเสื้อผ้าเปียกสารเคมี ณ จุดทำงาน
#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน58
ผลตรวจโคลีนเอสเตอเรส
ผลประเมินความเสี่ยงแบบ นบก56
เกณฑ์ประเมินคลินิก58
แผ่น1
 
 
Main menu