รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ยืนยันข้อมูล B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง : แผ่น1