อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
2
3
ลำดับที่หลักสูตรชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิประสบการณ์ในการทำวิจัยนักศึกษาในควบคุมดูแล
4
วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
5
1ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
1. อ. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
ปริญญาเอกเนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2558). ภาวะผู้นำเชิงปริวรรตเพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
1. ต่วนซอบารียะห์ ลาเตะ
2. ไซนุดดีน ละมะ
3. ซูฮายมี สาแล
4. รังสิรัตน์ โกสัยยะ
5. วรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์
1. วรรณฤดี หนูอักษร
2. มะโซ ลาเซะ
6
2. ผศ. ดร.จรุณี เก้าเอี้ยนปริญญาเอกจรุณี เก้าเอี้ยน. (2558). การพัฒนารูปแบบเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 196 หน้า.
1. มูฮำหมัด ตาเห
2. ยูไรดะห์ อาแวจิ
3. นุรฮีซัน หะยีแวสตาปอ
4. กาชาด ศิริชัยวัฒนา
5. มูหำหมัดรุสดี ลอเด็ง
1. ตอเหเราะ ดอละ
2. มาคอเซาะ สาแล
3. มัสตูรอ อาแซ
4. หร้อด้าน เอียดวารี
5. บุศรอ สะตี
6. ลีซาน ตีมุง
7. มาหามะ กอสิง

7
3. ผศ. ดร.นิตยา เรืองแป้นปริญญาเอกนิตยา เรืองแป้น. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
1.  พัฒนศักดิ์ วาเด็ง
2. มุสลิม มามะ
3. อับดุลรอฟา กาแบ
1. วันทนา เนื้อน้อย
2. สังคม พรมมาศ
3. ซาลีนา กอและ
4. ซีอี อาดำ

8
4. รศ. ดร.สันติ บุญภิรมย์ปริญญาเอกสันติ บุญภิรมย์. (2557). รายงานการวิจัยเรื่อง ศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐลบาล ในสามจังหวัดชายแดนใต้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 93 หน้า.
1. นิเลาะ นิเฮงไม่มี
9
5. รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโรปริญญาโทดุษฎี มัชฌิมาภิโร, จรุณี เก้าเอี้ยน และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 6. (2557). ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 80 หน้า
ไม่มี1. จุฑามาศ จินดาโชติ
2. อับดุลรอซะ สะตี
3. นูไซนะ อาบูซิ
10
2ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)1. อ. ดร.มูฮำหมัดสุใหมี เฮงยามาปริญญาเอกมูหำมัดสุใหมี เฮงยามา. (2558). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
1. ซูไรดา แอทอง
2. ซีตีมารีแย บือเฮง
3. นูฮา มาแนง
4. มูหามะ มะสาและ
5. มะสดี มะเซ็ง
6. สูวานี ดอแม
7. เจ๊ะกอบเสาะ บากา
8. ซอมะ มีสา
9. ซากียะห์ วายะโยะ
10. ต่วนเด๊าะ อีแต

ไม่มี
11
2. อ. ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะปริญญาเอกมูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2559). บทบาทของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
1. อารีนา หะยีเตะ
2. รอฮีมะห์ ลีกามิง
3. ซาฮีดา เฮงปิยา
4. ตูแวนะ อีแต
5. วาสุกรี ดอเลาะ
6. อาดารีนา เจ๊ะมะ
7. รอกายะ ดาลี
8. อาอีซะ สามะแม
ไม่มี
12
3. อ. ดร.อับดุลรอแม สุหลงปริญญาเอกอับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
1. นิอามะ มะดามะ
2. อับดุลพาตะ เซะแง
3. นูรอารีนา อาวัม
4. นูรีฮัน อิหะโละ
5. รอฮีมะห์ เด็ง
6. ซูรีซา อาแว
7. ณฐกร สินดุกา
8. ฮาดียะห์ เฮงยามา
9. ลาตีห์ปะ เจะกายอ
ไม่มี
13
4. อ. ดร.ยามีละห์ โต๊ะแมปริญญาเอกอับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2559). การแก้ปัญหาการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลายไม่พร้อมกัน : ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
(กำลังดำเนินการ)
1. นาซูฮา เจ๊ะมะ
2. รูซีตาร์ ยาโก๊ะ
3. ฮาซือน๊ะ เวาะเซง
4. ซูไวบะห์ เจะอาลี
5. ซูซาน มะเซ็ง
ไม่มี
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร