BCDEFGJKNORS
1
รหัสชั้นเรียน Google Classroom ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
2
ชื่อผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชารหัสวิชาชั้นรหัสชั้นเรียนชั้นรหัสชั้นเรียนชั้นรหัสชั้นเรียนชั้นรหัสชั้นเรียน
3
4
5
เลือกธีม
6
เลือกธีม
7
เลือกธีม
8
เลือกธีม
9
เลือกธีม
10
เลือกธีม
11
เลือกธีม
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100