ประกาศผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
สรุปผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6 / 2561ประกาศ
2
ที่ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ห้องรายการรางวัลคะแนน**ให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง ของตนเอง ถ้าพบว่าพิมพ์ผิด ให้แจ้งแก้ไขได้ที่ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
3
1
ด.ช.ชยุต โกวิทวิจารณ์
ม.38การแข่งขันอนิเมชั่น ม.ต้นชนะเลิศ82.6
4
2
ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ชาญอาศัย
ม.38
รองชนะเลิศอันดับ1
74.4
5
3
ด.ญ.อังค์นิษา ดุลยเสนีย์
ม.210
รองชนะเลิิศอันดับ2
66.4
6
4
ด.ช.จักรภพ หลิ่วพัฒนวงศ์
ม.27การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ต้นชนะเลิศ79.4
7
5
ด.ญ.อังค์นิษา ดุลยเสนีย์
ม.210
รองชนะเลิศอันดับ1
78.4
8
6
ด.ญ.ชนม์นิภา คำนูณวัฒน์
ม.210
รองชนะเลิิศอันดับ2
75.0
9
7
ด.ญ.ชนิสรา นันท์ธนกุล
ม.2 10
เข้้าร่วมแข่งขัน
69.3
10
8
นายภาณุพิชญ์ ตันติผาติ
ม.59การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลายชนะเลิศ81.6
11
9
นางสาวดวงพร ดุสนาทร
ม.69
รองชนะเลิศอันดับ1
78.3
12
10
นายเจตน์สฤษดิ์ สุริยานิมิตรสุข
ม.44
รองชนะเลิิศอันดับ2
74.3แบบประเมินความพึงพอใจ
13
11
นายปุณณ์ เตชะวชิรศิริ
ม.613การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ม.ปลายชนะเลิศ64.3** ให้นักเรียนทุกคนทำแบบประเมินความพึงพอใจ ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการจัดแข่งขันในครั้งต่อไปด้วยนะคะ https://goo.gl/UZxBFX
14
12
นายราชรัตน์ รัตนโภคาวงศ์
ม.59
เข้าร่วมแข่งขัน
23.5
15
13
ด.ญ.อังค์นิษา ดุลยเสนีย์
ม.210การแข่งขันกราฟิก/โปสเตอร์ ม.ต้นชนะเลิศ81.0
16
14
ด.ญ.วลัยนันทน์ ประสิทธิ์สม
ม.28
รองชนะเลิศอันดับ1
80.0
17
15
ด.ช.กันต์พัฒน์ ก๋าเมืองลือ
ม.27
รองชนะเลิิศอันดับ2
60.0
18
16
นายธนัช​ ฉุ้นประดับ
ม.59การแข่งขันกราฟิก/โปสเตอร์ ม.ปลายชนะเลิศ94.2
19
17
นายปิยะบุตร ปิยะสอน
ม.69
รองชนะเลิศอันดับ1
89.0
20
18
นางสาวศุภิสรา ตันทโอภาส
ม.53
รองชนะเลิิศอันดับ2
80.4
21
19
นายธนภูมิ ภูมิสมบัติ
ม.49
เข้าร่วมแข่งขัน
80.2
22
20
นางสาวปารดา ปภังกรกิจ
ม.51
เข้าร่วมแข่งขัน
72.6
23
21
นางสาวอรจิรา เจดีย์พราหมณ์
ม.511
เข้าร่วมแข่งขัน
71.8
24
22
นายธนาธร รสหวาน
ม.55
เข้าร่วมแข่งขัน
70.4
25
23
นางสาวสุภัชชา เสน่หา
ม.511
เข้าร่วมแข่งขัน
65.6
26
24
นายธัญเทพ สุขพัฒนนิกูล
ม.510
เข้าร่วมแข่งขัน
51.4
27
25
ด.ช. พุทธศิลป์ เดชอินทร์
ม.24กาาแข่งขันเขียนภาษาซี ม.ต้นชนะเลิศ165.0
28
26
ด.ช.พัฒนศิลป สงคง
ม.24
รองชนะเลิศอันดับ1
129.0
29
27
ด.ช.ราฟาเอล ซิโกซี ซา มูเอล ไววู
ม.15
รองชนะเลิิศอันดับ2
93.0
30
28
นายภูดิศ สุตัณฑวิบูลย์
ม.51กาาแข่งขันเขียนภาษาซี ม.ปลายชนะเลิศ256.0
31
29
นายณพวิทย์ เหมาะพิชัย
ม.44
รองชนะเลิศอันดับ1
242.0
32
30
นายปรัญชัย เชียรวิชัย
ม.44
รองชนะเลิิศอันดับ2
195.0
33
31
นายณัฐดนย์ อริยธนาพงศ์
ม.44
เข้าร่วมแข่งขัน
146.0
34
32
นางสาวศิโรรัตน์ ใจหมั้น
ม.66
เข้าร่วมแข่งขัน
70.0
35
33
นายศิวกร กำไรศิลป์
ม.44
เข้าร่วมแข่งขัน
44.0
36
34
นายวสันต์ อุดมธนทรัพย์
ม.44
เข้าร่วมแข่งขัน
34.0
37
35
ด.ช. วิชชากร ประเทพ
ม.36การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.ต้นชนะเลิศ85.5
38
36
ด.ช.ชยุต โกวิทจิจารณ์
ม.38
รองชนะเลิศอันดับ1
74.3
39
37
ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ชาญอาศัย
ม.38
รองชนะเลิิศอันดับ2
72.2
40
38
ด.ช. โมโตโนริ โคโนะ
ม.38
เข้าร่่วมแข่งขัน
69.3
41
39
นายศิวดล มะลิซ้อน
ม.67
การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.ปลาย
ชนะเลิศ77.8
42
40
นางสาวสุวิกรานต์ อาภารัตนวิสุทธิ์
ม.412การแข่งซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ ม.ปลายชนะเลิศ90.0
43
41
นางสาวณัฐนรี แพทอง
ม.513ชนะเลิศ90.0
44
42
นาย ธัญพิสิษฐ์ ชาญอาศัย
ม.38
รองชนะเลิศอันดับ1
80.0
45
43
นาย โมโตโนริ โคโนะ
ม.38
รองชนะเลิศอันดับ1
80.0
46
44
นายเตชสิทธิ์ อรพิมพ์
ม.412
รองชนะเลิศอันดับ2
70.0
47
45
นายธนกฤต ประเพณี
ม.412
รองชนะเลิิศอันดับ2
70.0
48
46
นายภูบดี สรสิริ
ม.412
เข้าร่วมแข่งขัน
50.0
49
48
นายธนาดล เกิดนิคม
ม.412
เข้าร่วมแข่งขัน
50.0
50
49
เด็กหญิงเจนจิรา บัลบาห์
ม.18การแข่งซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ ม.ต้นชนะเลิศ100.0
51
50
เด็กหญิงอาทิติยา ชานนท์
ม.18ชนะเลิศ100.0
52
51
เด็กหญิงธิติกานต์ อรุณพูลทรัพย์
ม.18
รองชนะเลิศอันดับ1
90.0
53
52
เด็กหญิงชาลิสา รันดอน
ม.18
รองชนะเลิศอันดับ1
90.0
54
53
เด็กชายเมธี นวลเนาว์
ม.19
รองชนะเลิศอันดับ2
80.0
55
54
เด็กหญิงมนัสดาป เมษาดี
ม.19
รองชนะเลิิศอันดับ2
80.0
56
55
เด็กชายนกันต์ จันทวงศ์
ม.112
เข้าร่วมแข่งขัน
70.0
57
56
เด็กชายศิวกร นิรันดร
ม.112
เข้าร่วมแข่งขัน
70.0
58
57
เด็กชายชนกชนม์ จันทวงศ์
ม.18
เข้าร่วมแข่งขัน
70.0
59
58
เด็กชายนิวัฒน์ อนุมาศ
ม.18
เข้าร่วมแข่งขัน
70.0
60
59
เด็กหญิงสุวิมล ศรีประไหม
ม.112
เข้าร่วมแข่งขัน
70.0
61
60
เด็กหญิงณัชชา องค์ชมภู
ม.19
เข้าร่วมแข่งขัน
70.0
62
61
เด็กชายดุลยุตม์ เลื่องสุนทร
ม.19
เข้าร่วมแข่งขัน
70.0
63
62
เด็กหญิงชมพูนุช อินศรีชื่น
ม.19
เข้าร่วมแข่งขัน
70.0
64
63
นางสาววศินี บุญทองแก้ว
ม.511การออกแบบภาพโปสเตอร์ ม. ปลายชนะเลิศ349
65
64
นางสาวปวีณา พงศ์พิทยานันต์
ม.511
รองชนะเลิศอันดับ1
345
66
65
นางสาวปัณจารี เทียนชัย
ม.511
รองชนะเลิศอันดับ2
337
67
66
นางสาวมินทร์ตรา บริสุทธิ์
59
เข้าร่วมแข่่งขัน
301
68
67
นายภาณุพิชญ์ ตันติผาติ
59
เข้าร่วมแข่่งขัน
293
69
68
นางสาวโสมรัศม์ จิตเลิศวิลัย
59
เข้าร่วมแข่่งขัน
299
70
69
นายราชรัตน์ รัตนโภคาวงศ์
59
เข้าร่วมแข่่งขัน
275
71
70
นายฟุรกอน ใบตุเหหลาะ
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
280
72
71
นางสาวปรมิตา ตู้เชื้อ
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
300
73
72
นางสาววิรินทร์รัตน์ ธนะสำเริง
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
309
74
73
นายธนพงษ์ อินทรีย์
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
295
75
74
นางสาวมณลดา บินอับดุลเลาะมาน
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
323
76
75
นางสาวธนัชพรรณ วิริยาลัย
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
327
77
76
นางสาววาสนา โชติฤทธิรงค์
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
312
78
77
นายณัฐกันต์เดช เผือกน้อย
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
333
79
78
นายนันทิพงศ์ มาสถิตย์
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
286
80
79
นางสาวพิมสิริ อนุชัย
510
เข้าร่วมแข่่งขัน
324
81
80
นายธนากร พืชเงิน
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
324
82
81
นายกษิดิศ นิธิเมธีพงศ์
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
332
83
82
นางสาววิชญา สมัครพงษ์
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
297
84
83
นางสาวจิราภรณ์ อินทร์โพธิ์
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
323
85
84
นายพลวัฒน์ บุญรัตนไมตรี
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
313
86
85
นางสาวสุภัชชา เสน่หา
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
330
87
86
นางสาวนริศรา หวัง
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
312
88
87
นางสาวอรจิรา เจดีย์พราหมณ์
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
325
89
88
นางสาวนภสพร เดชธนสถิรนันท์
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
310
90
89
นาวสาวศิริพร ใจสาร
511
เข้าร่วมแข่่งขัน
297
91
90
นางสาวชนกชนม์ เจริญเชื้อ
512
เข้าร่วมแข่่งขัน
304
92
91
นางสาววรวลัญช์ มีแก้ว
512
เข้าร่วมแข่่งขัน
320
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu