ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ชื่อ - สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรศัพท์อื่นๆ
โทรสารที่ตั้ง
โทรศัพท์มือถือ
2
กระทรวงมหาดไทย
3
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร
056-611034
(สป.มท.16711)056-611034
ศาลากลาง ชั้น 4
089-2032805
4
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร
056-612444
(สป.มท.16713)056-612444
ศาลากลาง ชั้น 4
089-2032699
5
นายชนก มากพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตร
056-611722
(สป.มท.16712)056-611722
ศาลากลาง ชั้น 4
089-2031985
6
นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม
ปลัดจังหวัดที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
056-611074
056-613710
056-611074 ,
056-613710
ศาลากลาง ชั้น 4
089-9618638
7
- รอการแต่งตั้ง -หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตรสำนักงานจังหวัดพิจิตร
056-611918
(สป.มท.16720)056-612319
ศาลากลาง ชั้น 4
089-2034257
8
- รอการแต่งตั้ง -พัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
056-611089
056-611089 ต่อ 105
ศาลากลาง ชั้น 1
084-8740593
9
นางเทียนทอง อัศวะมหาศักดา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
056-611385
056-611385 ต่อ 108
Click!!
085-1182915
10
นายพีรพล จันทพรรณ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพิจิตร
056-612520
056-612520Click!!
080-0451021
11
นางรติฬส พ่วงพร้อม
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
056-615932
056-616048Click!!
089-9696751
12
เรือโท วิรัตน์ โอฐน้อย
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
056-611391
056-611391
ศาลากลาง ชั้น 3
089-2449928
13
นายสมชาย สัมมามิตร
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
056-612221
056-613118Click!!
089-8594996
14
นายกำพล วีรพลพงษ์กุล
ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอตะพานหินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะพานหิน
056-621131
056-651209
056-621131 ,
056-651209
Click!!
089-8586148
15
นายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตรการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร
065-6393152
Click!!
096-8208228
16
นายไชยยา สมถวิลนายอำเภอเมืองพิจิตรที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร
056-611147
0-5661-1147Click!!
081-8673289
17
- รอการแต่งตั้ง -นายอำเภอตะพานหินที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
056-621147
056-621147 ต่อ 13
056-621147 ต่อ 11
Click!!
081-8673292
18
นายโชคชัย รักเกื้อ
นายอำเภอบางมูลนากที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก
056-632005
056-632005Click!!
081-8673298
19
นายวัฒนา เจริญจิตร
นายอำเภอโพทะเลที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล
056-991460
056-991453 ,
056-991557
056-991453Click!!
081-8673312
20
นายหัฎฐะพล เมฆอาภา
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้างที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
056-689021
056-689022056-689021Click!!
081-8673291
21
นายสุภโชค ศิลปคุณ
นายอำเภอสามง่ามที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม
056-691200
056-691200Click!!
081-8673315
22
นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล
นายอำเภอทับคล้อที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ
056-641464
056-641464Click!!
081-8673324
23
นายธงชัย ขิมมากทอง
นายอำเภอวังทรายพูนที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน
056-695600
056-695601056-695601Click!!
081-8673319
24
นายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร
นายอำเภอวชิรบารมีที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี
056-900114
056-900116Click!!
084-7000931
25
นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์
นายอำเภอสากเหล็กที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก
056-698181
056-698181Click!!
081-8673360
26
นายสิทธิพันธ์ บุตรศรี
นายอำเภอดงเจริญที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ
056-905489
056-905489Click!!
081-8673372
27
นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์
นายอำเภอบึงนารางที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง
056-902258
056-902258Click!!
081-8673373
28
นางสาวอรุณพร ภิรมย์ภักดี
ผอ.กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดพิจิตร
056-612319
(สป.มท.16721)056-611319
ศาลากลาง ชั้น 4
089-2034260
29
นายณฐพงษ์ วงศ์สง่า
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานจังหวัดพิจิตร
056-615763
(สป.มท.16781)0-5661-5763
ศาลากลาง ชั้น 1
085-4842592
30
- รอการแต่งตั้ง -ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดพิจิตร
056-611378
(สป.มท.16786)0-5661-1378
ศาลากลาง ชั้น 4
089-2034256
31
นายภูดิศพงศ์ วงศ์ทองเหลือ
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดพิจิตร
056-611378
(สป.มท.16723)056-611378
ศาลากลาง ชั้น 4
084-3878776
32
นางสาววรรณา อรุณอาศิรกุล
หน.หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานจังหวัดพิจิตร
093-1397291
(สป.มท.16725)
ศาลากลาง ชั้น 4
093-1397291
33
- รอการแต่งตั้ง -จ่าจังหวัดที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
056-611074
056-611074
ศาลากลาง ชั้น 4
081-1716730
34
นายเขม คงสินชัยป้องกันจังหวัด (ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจว.)ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
056-612169
056-611095
ศาลากลาง ชั้น 4
081-1716791
35
นายทองแดง นันศรีพรม
เสมียนตราจังหวัดที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
056-611094
ศาลากลาง ชั้น 4
36
พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
056-615245
056-615245Click!!
081-8909599
37
นายสุรพล เตียวตระกูล
นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรสำนักงานเทศบาลเมืองพิจิตร
056-611287
Click!!
38
นายปัญญา แพมงคลนายกเทศมนตรีเมืองตะพานหินสำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน
056-662746
056-622746Click!!
089-9613327
39
นายนิเวศน์ น้อยอ่ำ
นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนากสำนักงานเทศบาลเมืองบางมูลนาก
056-631122
056-631869Click!!
081-8869649
40
กระทรวงกลาโหม
41
พันเอก วสันต์ มั่นสุ่ม
สัสดีจังหวัดสำนักงานสัสดีจังหวัดพิจิตร
056-612114
056-612114
ศาลากลาง ชั้น 1
086-7359736
42
กระทรวงการคลัง
43
นางสาวยุบล ปกป้อง
คลังจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
056-611125
ศาลากลาง ชั้น 1
081-3566371
44
นางอรวรรณ แท่นนพรัตน์
สรรพากรพื้นที่พิจิตรสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
056-611165
056-611165 ต่อ 104
056-612362Click!!
064-6595452
45
นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตรสำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพิจิตร
056-611025
056-611025 ต่อ 107
ศาลากลาง ชั้น 1
081-9886699
46
นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตรสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร
056-613010
056-615880
ศาลากลาง ชั้น 3
065-5053820
47
นางสาวภัสส์พิชชา ณฐวัฒน์ฐากุล
ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพิจิตรธนาคารออมสิน เขตพิจิตร
056-621422
056-621422Click!!
061-7897962
48
นางขนิษฐา อ่ำรักษ์
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพิจิตรธนาคารออมสิน สาขาพิจิตร
056-611264
056-613555
056-611264 ,
056-613555
Click!!
081-9731406
49
นางสุทธินันท์ พิริยะกฤต
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิจิตรสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร
056-650939
056-650939 ต่อ 64
Click!!
081-9501484
50
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
51
นายนฤพล สังเกตุท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร
056-039859
056-039859Click!!
090-9729642
52
นางสาวอสมาภรณ์ เสือเล็ก
ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร (รก.)สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร
056-613234
056-613234Click!!
087-5181654
53
นายเลิศชาย หวังตระกูลดี
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานนครสวรรค์สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์
056-221811
056-221812056-221810Click!!
062-5980370
54
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
55
นายธรรมนูญ แจ่มศรี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
056-612495
056-612495 ต่อ 101
ศาลากลาง ชั้น 2
085-7275335
56
- รอการแต่งตั้ง -เกษตรจังหวัดพิจิตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
056-613423
056-613423 ต่อ 102
Click!!
57
- รอการแต่งตั้ง -ประมงจังหวัดพิจิตรสำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
056-611126
056-613367
056-611126 ,
056-613367
Click!!
58
- รอการแต่งตั้ง -ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
056-652889
056-652889Click!!
085-6609857
59
นายอดุลย์ ศรีบุรี
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตรด่านกักกันสัตว์จังหวัดพิจิตร
056-632161
056-632161Click!!
081-9778761
60
นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก
สหกรณ์จังหวัดพิจิตรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
056-613542
056-613542
ศาลากลาง ชั้น 2
081-8876989
61
นายพิเชษฐ แก้วบุญเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
056-612006
056-612006Click!!
062-3087349
62
นายสำราญ ถวิลไพร
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
055-009805
056-009806Click!!
081-9352267
63
นายวัฒนา ริ้วทองผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร
056-611309
056-612309Click!!
094-6018224
64
นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
056-990390
Click!!
092-2642319
65
นายวิทยา ทรัพย์คงทน
ผอ.สนง.​จัดรูป​ที่ดิน​และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม​ที่​ 6สำนักงานจัดรูป​ที่ดิน​และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม​ที่​ 6
056-656074
056-990783Click!!
081-9059675
66
นายวัลลพ พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตรสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร
056-990034
056-990049Click!!
087-6187887
67
นายวรธน ซ่อนกลิ่น
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตรศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร
056-619936
094-2864971056-619936Click!!
083-6206699
68
นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตรโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตร
056-612518
056-615926Click!!
081-5328903
69
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ดงเศรษฐี)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ดงเศรษฐี)
056-990781
056-990781Click!!
065-5204342
70
นายทวนชัย เลี้ยงสุข
ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ท่าบัว)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ท่าบัว)
056-669029
056-669029Click!!
081-8889778
71
นายพินิจ เขียวพุ่มพวง
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร
056-990035
056-990035Click!!
081-3730941
72
นายอัครสิชฌ์ มหาจิราศิริ
ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร
056-611862
056-611862 ต่อ 101
Click!!
095-4725927
73
กระทรวงคมนาคม
74
นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตรแขวงทางหลวงจังหวัดพิจิตร
056-608600
056-608601Click!!
062-6451991
75
นายประไพ สวนกูลขนส่งจังหวัดพิจิตรสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
056-990372
056-990372Click!!
087-2802549
76
นายสมบัติ ไชโยนายสถานีรถไฟพิจิตรสถานีรถไฟจังหวัดพิจิตร
056-612163
Click!!
086-9380983
77
นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
056-608937
056-608937Click!!
091-9024397
78
นายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตรแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร
056-608624
056-608625Click!!
086-7881273
79
นายธวัชชัย ฮะประสาร
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ (รก.)สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรต์
056-256581
056-256581-3
056-256581-3
Click!!
085-8137171
80
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
81
- รอการแต่งตั้ง -ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
056-611295
056-611295
ศาลากลาง ชั้น 2
081-7520638
82
นายวิชัย แตโชผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิจิตรศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร
056-613425
056-613425Click!!
089-9608261
83
นายธิติพล ดวงแก้ว
หัวหน้าวนอุทยานนครไชยบวร จังหวัดพิจิตรวนอุทยานนครไชยบวรจังหวัดพิจิตร
056-221140
056-221140 ต่อ 620
056-221140 ต่อ 620
Click!!
086-4618775
84
นายธนิตย์ หนูยิ้ม
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12(นครสวรรค์)
056-221140
056-221140Click!!
061-2734554
85
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
86
- รอการแต่งตั้ง -สถิติจังหวัดสำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
056-611085
056-613665
ศาลากลาง ชั้น 2
090-9804244
87
นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
056-608616
092-2460103
(เบอร์ ผอ.ประจำสถานี)
056-608616Click!!
086-4418739
88
นายพงศ์สวัสดิ์ หินแก้ว
โทรศัพท์จังหวัดพิจิตร
ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร
(บมจ.ทีโอที)(ผส.บภน.1.1(พจ.))
ทีโอทีพิจิตร
056-907555
056-612333056-907601Click!!
081-7073553
89
นายสุพจน์ ดีทองคำ
ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.พิจิตรกสท.พิจิตร
056-611970
056-611970Click!!
081-2330139
90
- รอการแต่งตั้ง -หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร
056-611135
091-7719023
(เบอร์ ผช.)
056-611135Click!!
091-7720438
91
กระทรวงพลังงาน
92
นายจิรพงค์ ใจคะจัด
พลังงานจังหวัดพิจิตรสำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
056-612600
056-612600
ศาลากลาง ชั้น 3
086-6741991
93
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
94
นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
056-611130
056-615513
056-611130 ,
056-615513
ศาลากลาง ชั้น 1
084-7003739
95
นางสาวอมรรัตน์ แก่นแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร
056-613531
056-613531Click!!
081-7076747
96
นายภัคสรร กาลือหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
056-990392
056-990393056-990394Click!!
089-8105045
97
กระทรวงพาณิชย์
98
นายพิชัย เมืองมัจฉา
พาณิชย์จังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
056-990380
056-990379Click!!
081-9730054
99
นายยุทธนา พุทธิมา
หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-8 พิจิตรสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-8 พิจิตร
056-613212
056-613213
ศาลากลาง ชั้น 1
090-1976953
100
กระทรวงยุติธรรม