เดือน ตุลาคม 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หนังสือรับ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
2
ที่
เลขทะเบียนรับ
ปีที่
ลงวันที่ตามหนังสือต้นฉบับ
จากถึงเรื่อง
มอบให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติ
บุคคลปฏิบัติ (สารบรรณกลาง)
หมายเหตุ
วันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ
3
1161412562
ศธ 04134/ ว 3379
1 ตค 2562
สพป.ลำพูน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 (2019-10-01 08:56:59)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 ตค 2562
คลิก
4
2161422562
ศธ 04135.069/144
30 กย 2562
บ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
5
3161432562
ศธ 04135.052/159
30 กย 2562
บ้านแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
6
4161442562
ศธ 04135.052/158
30 กย 2562
บ้านแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบแจ้งการเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
7
5161452562
ศธ 04135.015/251
30 กย 2562
บ้านดงสักงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
8
6161462562
ศธ 04135.065/235
30 สค 2562
บ้านล้องเครือกวาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
9
7161472562
ศธ 04135.120/220
30 กย 2562
บ้านหนองปลาสะวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
10
8161482562
ศธ 04135.029/148
30 สค 2562
บ้านนาทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
11
9161492562
ศธ 04135.047/396
30 กย 2562
บ้านม่วงสามปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสุวิทย์ มณีทอง ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
12
10161502562
ศธ 04135.115/321
30 กย 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพเพื่อการมีงานทำประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. สิวาภรณ์ โพธิ์อบ ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
13
11161512562
ศธ 04135.089/วนล.026
1 ตค 2562
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอยืมเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายสมพล หล้าเต็น ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
14
12161522562
ศธ 04135.092/282
30 กย 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
15
13161532562
ศธ 04135.020/193
30 กย 2562
บ้านต้นผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดลำพูน ระดับอำเภอ
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. กาญจนา ปาลี ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
16
14161542562
ศธ 04135.019/247
27 กย 2562
สามัคคีศรีวิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ว่าที่ ร.ต. หญิงรวีวรรณ มณีวรรณ ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
17
15161552562
ศธ 04135.050/252
30 กย 2562
บ้านแม่เทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางวนิดา ทะนุชิต ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
18
16161562562
ศธ 04135.085/512
30 กย 2562
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน ประจำเดือน ก.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด กาญจนา การเงินผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
19
17161572562
ศธ 04135.097/228
30 กย 2562
บ้านห้วยหละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพเพื่อการมีงานทำ ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายนิรัญ เหลืองอร่าม ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
20
18161582562
ศธ 04135.001/307
27 กย 2562
ชุมชนบ้านป่าไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2562 และขอเบิกใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด กาญจนา การเงินผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
21
19161592562
ศธ 04135.098/165
30 กย 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิชชานันท์ สุนันต๊ะ ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
22
20161602562
ศธ 04135.098/166
30 กย 2562
บ้านห้วยห้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พิชชานันท์ สุนันต๊ะ ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
23
21161612562
ศธ 04135.067/177
30 กย 2562
บ้านแม่กองวะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขอช่วยราชการของข้าราชการครู
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 แผ่น พี่บีห้องบุคคลถือมาให้
1 ตค 2562
คลิก
24
22161622562ศธ 04004/ว1303
1 ตค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (2019-10-01 10:05:09)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 ตค 2562
คลิก
25
23161632562
ศธ 04135.091/168
30 กย 2562
บ้านห้วยโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด ครูตั๋ง ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
26
2416164256226/1
25 กย 2562
บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถอนหลักประกันสัญญา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 ตค 2562
คลิก
27
25161652562ศธ04064/3461
27 กย 2562
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (2019-10-01 10:41:02)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 ตค 2562
คลิก
28
26161662562
ที่ ศธ 04110/3185
30 กย 2562
สพป.แพร่ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน (2019-10-01 10:58:39)
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 ตค 2562
คลิก
29
27161672562ศธ 04283/448
1 ตค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบาย "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน" สู่การปฏิบัติ (2019-10-01 11:12:50)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 ตค 2562
คลิก
30
28161682562
ที่ ศธ 04149/3545
30 กย 2562
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาค กาคกลางและภาคต
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 ตค 2562
คลิก
31
29161692562
ศธ 04135.033/266
30 กย 2562
บ้านปวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด (รปภ. เขต ผู้ถือมา)
1 ตค 2562
คลิก
32
30161702562
ศธ 04135.033/267
30 กย 2562
บ้านปวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เม.ยง 62 - 30 ก.ย. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด (รปภ. เขต ผู้ถือมา)
1 ตค 2562
คลิก
33
31161712562
ศธ 04135.092/287
1 ตค 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายพิเชษฐ์ บุญสุ ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
34
32161722562
ศธ 04135.115/322
30 กย 2562
วัดวังหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้าราชการครูขอลาออกจากราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายวินัย พรหมอนันต์ ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
35
33161732562
ศธ 04135.059/338
30 กย 2562
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
36
34161742562
ศธ 04135.022/172
30 กย 2562
บ้านท่าช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
37
35161752562
ศธ 04135.059/338
30 กย 2562
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
38
36161762562
ศธ 04135.022/161
20 กย 2562
บ้านท่าช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
39
37161772562
ศธ 04135.107/200
1 ตค 2562
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
40
38161782562
ศธ 04135.032/189
30 กย 2562
บ้านบวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เม.ยง 62 - 30 ก.ย. 62) เพิ่มเติม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
41
39161792562
ศธ 04135.104/222
30 กย 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
42
40161802562
ศธ 04135.036/271
1 ตค 2562
บ้านปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
43
41161812562
ศธ 04135.097/229
1 ตค 2562
บ้านห้วยหละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
44
42161822562
ศธ 04135.016/244
1 ตค 2562
บ้านดอนมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
45
43161832562
ศธ 04135.104/221
1 ตค 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน ก.ย. 62 และรายงานการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
46
44161842562
ศธ 04135.050/ศค. 040
1 ตค 2562
เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E (เชิญรอง,ศน.)
1 ตค 2562
คลิก
47
45161852562
ศธ 04135.050/ศค.039
1 ตค 2562
เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
48
46161862562
ศธ 04135.082/226
30 กย 2562
บ้านหล่ายท่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 62 - 31 ก.ย. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
49
47161872562ลพ 0003/ว17377
1 ตค 2562
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 ตค 2562
คลิก
50
48161882562
ศธ 04135.069/192
30 กย 2562
บ้านแม่แนต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานข้อมูลบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
51
49161892562
ศธ 04135.103/194
30 กย 2562
บ้านเหล่ายาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
52
50161902562
ศธ 04135.107/201
1 ตค 2562
บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งข้าราชการครูในสถานศึกษาถึงแก่กรรม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. รัตติยา เทพรักษา ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
53
51161912562
ศธ 04135.070/169
1 ตค 2562
บ้านศรีเตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางกรรณิการ์ สุภศิลป์ ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
54
52161922562
ศธ 04135.092/285
30 กย 2562
บ้านห้วยแพ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งสำเนาสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันและสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด พี่อุ้มการเงินถือมาให้ลงรับ
1 ตค 2562
คลิก
55
53161932562ศธ 02108/ว1852
30 กย 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด Line พี่แตน ส่งให้ลงรับ
1 ตค 2562
คลิก
56
54161942562
ศธ 04135.097/221
20 กย 2562
บ้านห้วยหละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (แก้ไข)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
57
55161952562
ศธ 04135.032/190
30 กย 2562
บ้านบวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62) (เพิ่มเติม)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
58
56161962562
ศธ 04135.069/196
1 ตค 2562
บ้านแม่แนต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
59
57161972562
ศธ 04135.058/147
1 กย 2562
บ้านแม่แสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 ก.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
60
58161982562
ศธ 04135.069/195
1 ตค 2562
บ้านแม่แนต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
61
59161992562
ศธ 04135.088/154
1 ตค 2562
บ้านห้วยบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. สุจิตรา เรือนอินทร์ ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
62
60162002562
ศธ 04135.009/359
30 กย 2562
บ้านก้อจัดสรร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
63
61162012562
ศธ 04135.054/146
1 ตค 2562
บ้านแม่ป้อกใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
64
62162022562
ศธ 04135.052/160
30 กย 2562
บ้านแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบรายงานข้อมูลบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 ตค 2562
คลิก
65
63162032562
ศธ 04135.090/208
30 กย 2562
บ้านห้วยปิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. สุทธาทิพย์ คำตัน ผู้ส่ง
1 ตค 2562
คลิก
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...