แบบรายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องปี 58-59
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
ประทับเวลา1.สถานภาพผู้ตอบ2.เพศ3.อายุ4.ระดับการศึกษา
5.ระยะเวลาในการทำงาน กศน.
6.จำนวนครั้งการรับบริการต่อเดือน
1.การทักทาย ต้อนรับ
2.การให้ข้อมูลเบื้องต้น/แนะนำ
3.การสื่อสารและการสร้างความเข้ามจถูกต้องชัดเจน
4.การประชาสัมพันธ์หลากหลายและรวดเร็ว
5.การส่งเสริม สนับสนุน งานบริหารทั่วไป/งานวิชาการ ถูกต้องชัดเจน
6.การกำหนดจุดเน้นเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานชัดเจน
7.การนิเทศกำกับ ติดตาม และประเมินผล มีความเหมาะสม
8.ความพึงพอใจโดยภาพรวม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ (โประระบุ)
2
26/9/2017, 9:17:12ครู กศน.ตำบลชาย35-40ป.ตรี11-15 ปีมากกว่า 10 ครั้งปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางดีดีดี-
3
26/9/2017, 9:25:43ครู กศน.ตำบลหญิง26-30 ปีป.ตรีน้อยกว่า 5 ปีมากกว่า 10 ครั้งดีมากดีมากดีมากดีดีมากดีดีดี-
4
26/9/2017, 9:26:24ครู กศน.ตำบลหญิง35-40ป.ตรี5 -10 ปี1-4 ครั้งดีดีดีดีดีดีดีดีไม่มี
5
26/9/2017, 9:26:24ครู กศน.ตำบลหญิง40 ปีขึ้นไปป.ตรี11-15 ปี1-4 ครั้งดีดีดีปานกลางดีดีดีดีไม่มี
6
26/9/2017, 9:27:00ครู กศน.ตำบลหญิง40 ปีขึ้นไปป.ตรี5 -10 ปี1-4 ครั้งดีดีดีดีดีดีดีดีไม่มี
7
26/9/2017, 9:29:02ครู กศน.ตำบลหญิง35-40ป.ตรี5 -10 ปี1-4 ครั้งดีดีดีดีดีปานกลางดีดีไม่มี
8
26/9/2017, 9:33:31ครูอาสาสมัครฯหญิง40 ปีขึ้นไปป.ตรี16-20 ปี1-4 ครั้งดีดีดีปานกลางปานกลางดีดีดี_
9
26/9/2017, 9:33:32บรรณารักษ์หญิง35-40ป.ตรีน้อยกว่า 5 ปี1-4 ครั้งดีมากดีดีดีดีดีดีดีไม่มี
10
26/9/2017, 9:39:04ครูอาสาสมัครฯชาย40 ปีขึ้นไปป.ตรี11-15 ปีมากกว่า 10 ครั้งดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากดีมาก
กิจกรรมควรผ่านเวบและdocial media
11
26/9/2017, 10:05:14ข้าราชการครูชาย31-35 ปีป.ตรี5 -10 ปีมากกว่า 10 ครั้งปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
การสื่อสารและประสานงานในการติดตามงานระหว่างเจ้าหน้าที่จังหวัดกับบุคลากรอำเภอยังน้อย และช้า
12
26/9/2017, 15:08:15ครูอาสาสมัครฯหญิง40 ปีขึ้นไปป.ตรี11-15 ปี5-10 ครั้งดีดีดีปานกลางปานกลางปานกลางดีดี
ขอข้อมูลที่ชัดเจนกว่าเดิม
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แบบรายงาน ปี2558
แผ่น29
แบบรายงาน ปี 2559
แผ่น27
แผ่น24
แผ่น23