สรุป-KPI-CMBIS รายรพสต รายสัปดาห์ปี 2561.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปผลงานหน่วยบริการ รหัส 5014 อำเภอสันทราย ณ วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
2
จัดอันดับตามตัวชี้วัด เป้าหมายร้อยละ 60 (69.71) อยู่อันดับที่ 14
3
จัดอันดับตามคะแนนเฉลี่ย 8.60 (อยู่อันดับที่ 15)
4
จากการสรุปผลงานตัวชี้วัดที่สำคัญ จำนวน 15 ตัวชี้วัด อำเภอสันทรายมีผลงานที่ผ่านตามเกณฑ์ เป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด และยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ เป้าหมาย จำนวน 9 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 1 ,3,6,9-14)
5
6
ตัวชี้วัดที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (85%)
7
ลำดับ
รหัสสถานบริการ
สถานบริการ
เป้าหมาย
ผลงานร้อยละ
ส่วนขาด
8
105964
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง
11100.000
9
205977
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่
44100.000
10
305975
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น
33100.000
11
405974
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่
55100.000
12
505972
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก
11100.000
13
605969
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง
11100.000
14
777647ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร171482.353
15
805971
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม
4375.001
16
905968
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา
2150.001
17
1005967
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง
2150.001
18
1105966
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร
2150.001
19
1205965
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย
4250.002
20
1305973
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก
100.001
21
1405976
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่
200.002
22
15
23
รวม493775.5112
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ตัวชี้วัดที่ 2 หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)
42
ลำดับ
รหัสสถานบริการ
สถานบริการ
เป้าหมาย
ผลงานร้อยละ
ส่วนขาด
43
105964
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง
11100.000
44
205965
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย
77100.000
45
305973
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก
44100.000
46
405968
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา
44100.000
47
505969
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง
11100.000
48
605970
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง
22100.000
49
705972
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก
33100.000
50
805974
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่
7685.711
51
977647ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร191684.213
52
1005977
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่
6583.331
53
1105966
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร
4375.001
54
1205975
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น
4375.001
55
1305971
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม
5360.002
56
1405976
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่
2150.001
57
1505967
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง
100.001
58
รวม705984.2911
59
60
ตัวชี้วัดที่ 3 หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (80%)
61
ลำดับ
รหัสสถานบริการ
สถานบริการ
เป้าหมาย
ผลงานร้อยละ
ส่วนขาด
62
105969
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง
11100.000
63
205965
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย
66100.000
64
305975
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น
44100.000
65
405977
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่
55100.000
66
505970
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง
22100.000
67
677647ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร121083.332
68
705974
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่
6583.331
69
805972
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก
3266.671
70
905973
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก
3266.671
71
1005968
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา
4250.002
72
1105966
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร
4250.002
73
1205971
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม
5240.003
74
1305976
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่
200.002
75
1405967
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง
100.001
76
1505964
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง
100.001
77
รวม594372.8816
78
79
80
81
82
83
ตัวชี้วัดที่ 4 เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)
84
ลำดับ
รหัสสถานบริการ
สถานบริการ
เป้าหมาย
ผลงานร้อยละ
ส่วนขาด
85
105964
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง
3232100.000
86
205972
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก
2020100.000
87
305975
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น
2828100.000
88
405969
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง
2323100.000
89
505965
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย
3434100.000
90
605973
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก
3232100.000
91
705968
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา
302996.671
92
805966
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร
272696.301
93
905976
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่
464495.652
94
1005977
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่
535094.343
95
1177647ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร878193.106
96
1205974
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่
534992.454
97
1305970
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง
201890.002
98
1405967
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง
472859.5719
99
1505971
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม
9199.8982
100
รวม 623 503 80.74120
Loading...
 
 
 
สัปดาห์ 12
สัปดาห์ 11
สัปดาห์ 10
สัปดาห์ 9
สัปดาห์ 8
สัปดาห์ 7
สัปดาห์ 6
สัปดาห์ 5
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 3
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 1