ACDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ชื่อ-สกุล (ระบุคำนำหน้า) เช่น นายอภิศร ทิพเสนา
โรงเรียน (ไม่ต้องใส่คำว่าโรงเรียน)
สังกัด เช่น สพป.หนองคาย เขต 2
เหตุผลการเข้าร่วมอบรม
2
9/8/2021, 20:07:07นางสาวอารีรัตน์ รินทราชบ้านหนองไร่สพป.ระยอง เขต 1เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองในการทำสื่อการเรียนการสอน
3
10/8/2021, 8:49:06นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียมสพป.บึงกาฬเพิ่มเติมความรู้ครับ
4
10/8/2021, 9:05:19นายทินกร พรหมเทศบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1ต้องการพัฒนาตนเอง
5
10/8/2021, 9:07:28นายสุรชัย ธาตุวิสัย
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1เพิ่มความรู้ เพื่อใช้ในการสอนให้เกิดประโยชน์
6
10/8/2021, 9:09:25นายวันเฉลิม ไชยยงค์บ้านหนองหมื่นสพป.หนองคาย เขต 1พัฒนาตนเอง
7
10/8/2021, 9:09:58นางสาวอารีรัตน์ รินทราชบ้านหนองไร่สพป.ระยอง เขต 1เพื่อพัฒนาตนเองในการทำสื่อการเรียนการสอน
8
10/8/2021, 9:10:46นางสาวปิยาภรณ์ พวงรัตน์บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีสพป.หนองคายเขต2ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
9
10/8/2021, 9:14:04นางสาวอมรรัตน์ คำภูแก้วบ้านหนองหมื่นสพป.หนองคาย เขต1ต้องการพัฒนาตนเอง
10
10/8/2021, 9:14:27นายณัฐพล สุสุวรรณบ้านด่านสพป.อุดรธานี เขต 1อยากมีความรู้เพิ่มครับ
11
10/8/2021, 9:15:46นางนิภา พรหมเทศ
มัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา”
เทศบาลนครสกลนคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต้องการพัฒนาตนเอง
12
10/8/2021, 9:16:41นางสาวปรารถนา ยกเทพบ้านโนนทองสพป.ขอนแก่น เขต 5ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด
13
10/8/2021, 9:17:39นางหนึ่งฤทัย รัตนวงค์บ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาตนเองในการตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในยุคโควิด 19 เพื่อให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ และนักเรียนได้รับวการพัฒนาได้มากที่สุด
14
10/8/2021, 9:17:53นางสาวพนิดา ราชคามินทร์บ้านหนองหมื่นสพป.หนองคาย เขต 1สนใจในเนื้อหาการอบรม
15
10/8/2021, 9:18:36นางกาญจนา ทิพเสนา
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
16
10/8/2021, 9:18:41นางสาวศิริขวัญ วันทาวงศ์อุดรพัฒนศึกษาสพม.อุดรธานีหาความรู้เพิ่มเติม
17
10/8/2021, 9:19:20นางสาวจิตหรา บัวใหญ่รักษาบ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต 2ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
18
10/8/2021, 9:22:28นางสาวจิณภัค ภัทรกรปิยวัชบ้านท่ากกต้องสพป.บึงกาฬต้องการความรู้เพื่อพัฒนาด้านการสอน
19
10/8/2021, 9:25:17นายวิทยา อาจบำรุงบ้านนาคำมูลชมภูพรสพป.นค.2เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
20
10/8/2021, 9:26:29นางอภิญญา คุรุภัณฑ์หนองสำโรงวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1นำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำสื่อการสอน
21
10/8/2021, 9:26:49
ว่าที่ร.ต.หญิงกัลยกร พรมนาไร่
สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2พัฒนาองค์ความรู้
22
10/8/2021, 9:28:01นางสาวปนัดดา หล้าคอมบ้านเหล่าโพธิ์ศรีสพป.หนองคาย เขต 2ศึกษาวิธีการทำคลิปวิดีโอการสอน
23
10/8/2021, 9:32:56นางสาวปาริฉัตร เนินสนิทบ้านหนองไร่สพป. ระยอง เขต1อยากพัฒนาตัวเอง
24
10/8/2021, 9:33:58นางพรนิภา วรรณมหินทร์ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์สพป.หนองคาย เขต 2นำไปพัฒนาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
25
10/8/2021, 9:35:10นางสาวละอองดาว กองวงศ์บ้านดอนเหมือนสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน
26
10/8/2021, 9:36:00นางสาวสุกัญญา ยิ่งคงดีบ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต2เพื่อให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมค่ะ
27
10/8/2021, 9:39:16นายวรวงศ์ ติหะปันโยจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1เพิ่มความรู้ด้านคลิปวิดีโอ
28
10/8/2021, 9:40:52นายโยทินย์ สีหาราชบ้านนาดงสพป.บึงกาฬเพื่อใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน
29
10/8/2021, 9:41:24นางสาววยุดา ฤทธิ์มหาอนุบาลนิคมเปงจานสพป.หนองคาย เขต2ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
30
10/8/2021, 9:41:34นางสาวสุภาพร พรมนามบ้านนาคำมูลชมภูพรสพป.หนองคาย เขต 2สนใจการตัดต่อวีดิโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สอนในสถานการณ์ covid19
31
10/8/2021, 9:44:24
ว่าที่ร.ต.พงษ์สุรีย์ ใจปัญญา
บ้านป่าเหมือดสพป.เชียงใหม่ เขต 1อยากได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
32
10/8/2021, 9:45:24นางกษมน มังคละคีรีบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1ต้องการพัฒนาตนเอง
33
10/8/2021, 9:46:55
นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอนสพป.หนองคาย เขต 2อยากเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอ
34
10/8/2021, 9:48:27นางสาวรุ่งทิวา คามจังหารบ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคายเขต2เรียนรู้การตัดต่อคลิปเพื่อใชเเป็นสือการสอน
35
10/8/2021, 9:48:35นางสาวชญาภา ถาโคตรจันทร์บ้านนาเมยสพป.หนองคาย เขต 2อยากเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอ
36
10/8/2021, 9:48:42นางไพลินทร์ อุดมเดชบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1ต้องการพัฒนาตนเอง
37
10/8/2021, 9:50:59นายอภิชาติ ชาบุญมีบ้านห้วยน้ำเย็นสพป.หนองคาย เขต 2อยากเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอ
38
10/8/2021, 9:51:22 นางสาวรุ่งทิวา คามจังหารบ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคายเขต2เพื่อใช้ในการสอน
39
10/8/2021, 10:00:46นางสาวสุจริต แสงสุวรรณ์ชุมชนบ้ายปากสวยสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อให้มีความรู้การตัดต่อวิดีโอ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
40
10/8/2021, 10:02:49นายปรีชา ไชยดีบ้านโนนสวรรค์สพป.หนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
41
10/8/2021, 10:05:12นางมกราพร ตระกูลมาบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1ต้องการพัฒนาตนเอง
42
10/8/2021, 10:13:09นางสาวเพียงตะวัน ทวีโคตรบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนครเขต1เพื่อการเรียนการสอน
43
10/8/2021, 10:14:33นางสาวกิติยารัตน์ การิกกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน
44
10/8/2021, 10:14:53นายปรัชญา แก่นจำปาบ้านกลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน
45
10/8/2021, 10:28:39นางสาวิตรี โคตรสุโพธิ์กลางนาเดื่อสพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาสื่อการสอน
46
10/8/2021, 10:39:28นางสาวอภิญญา ศรีพูนบ้านนาเพียงใหญ่สพป.หนองคาย. เขต 2เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากค่ะ
47
10/8/2021, 10:42:58นายคณาวุฒิ กุตันบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้
48
10/8/2021, 10:43:24นายสมาน หงษีบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
49
10/8/2021, 10:45:16นายทินกร เทียมทันบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1เพื่อพัฒนาทักษะ ของตนเอง
50
10/8/2021, 10:46:59นางสาวชัญญา ตีลุบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
51
10/8/2021, 10:47:43นางสาวพิสมัย อาสาชะนาบ้านโนนสว่างโนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1อยากได้ความรู้เพิ่มเติม
52
10/8/2021, 10:52:22
นางสาวเพชรมณีรัตน์ นามบุตร
บ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1เพื่อพัฒนาทักษะตนเอง
53
10/8/2021, 10:54:44นางขันตรี วงค์คำบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1เพื่อพัฒนาทักษะตนเอง
54
10/8/2021, 10:58:05นางสาวจินดา นะวะสดบ้านท่ากกต้องสพป.บึงกาฬอยากฝึกแล้วนำไปสอนออนไลน์
55
10/8/2021, 10:58:43นางสาววาสนา วิมูลอาจบ้านท่ากกต้องบึงกาฬอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
56
10/8/2021, 10:58:52นางอุไรวรรณ คำปัญญาบ้านดงดาลสพป.หนองคาย.2เรียนรู้และพัฒนา
57
10/8/2021, 11:06:47นายเอกชัย ชัยเพ็ง บ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1พัฒนาตนเอง
58
10/8/2021, 11:14:01นายบุญส่ง พุ่มบานชำนาญสามัคคีวิทยาสพม.ชบ.รยพัฒนาตนเอง
59
10/8/2021, 12:15:37นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาดสพป.หนองคาย เขต2สนใจอยากพัฒนาตนเองในเรื่องการตัดต่อวิดีโอ
60
10/8/2021, 12:31:48นางสาวอภิญญา ธาตุวิสัยบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการพัฒนาตัวเอง และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบonline และon demand ในสถนนการณ์โควิด
61
10/8/2021, 12:35:58นางสาวสุชานาถ ดวงจำปาสนธิราษฎร์บำรุงสพป.หนองคาย เขต 2เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
62
10/8/2021, 12:36:01นางสาวภักจิต ดวงอาสงค์อนุบาลนิคมเปงจานสพป.หนองคายเขต2เรียนรู้และพัฒนาตนเองและผู้เรียน
63
10/8/2021, 12:36:10นางสาวกชนันท์ ศรีลารัตน์บ้านดงดาลสพป.นค.2เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองและผู้เรียน
64
10/8/2021, 12:36:43นางสาวกันดา จันทะโรสนธิราษฎร์บำรุงสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
65
10/8/2021, 12:41:12นางสาววนิดา ศรีทาพุฒบ้านใหม่สพแ.หนองคาย เขต 2เพื่อรับความรู้เพิ่มเติม
66
10/8/2021, 12:41:14
ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย สอนศิริ
สนธิราษฎร์บำรุงสพป.หนองคาย เขต 2พัฒนาการเรียนการสอน(ตัดต่อวิดีโอการสอน)
67
10/8/2021, 12:43:01นายฤทธิเกียรติ อุ่นวิเศษสนธิราษฎร์บำรุงสพป.หนองคาย เขต 2ศึกษาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาตนเอง
68
10/8/2021, 13:00:40นางสาวศศิวิมล ระงับพะยัญบ้านกลุ่มพัฒนาสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อเรียนรู้การตัดต่อวิดีโอ
69
10/8/2021, 13:13:08นางสาวสุจิตรา กาบบัวบ้านนิคมดงบังสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน
70
10/8/2021, 13:16:35นายเสรี มินเด็นบ้านเหล่าถาวรสพป.บึงกาฬนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
71
10/8/2021, 13:44:19นายศุภกร ถนอมเทวศิริกุลบ้านหนองโสกดาวสพป. อุดรธานี เขต 1อยากพัฒนาทักษะการสร้างวิดีโอในการสอนครับ
72
10/8/2021, 13:44:47นางมนัญชยา นนท์สุรัตน์บ้านคำปะกั้งสพป.หนองคาย เขต 2สนใจเนื้อหาที่ทางโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้จัดอบรม
73
10/8/2021, 14:40:37
นางสาวธัญญารักษ์ มั่นเหมาะ
บ้านกุดบงสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ online
74
10/8/2021, 15:30:42นายสุเมธี อ่อนศรีชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์สพป.หนองคาย เขต 2อยากรับความรู้
75
10/8/2021, 15:59:46นางสาวสุจินดามณี วรรณศิริบ้านนาคำมูลชมภูพรสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาตนเอง
76
10/8/2021, 16:40:14นางสาวอาภาพรรณ ไทยธานีบ้านหนองแก้วสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการทราบวิธีการตัดต่อคลิปวีดีโอ
77
10/8/2021, 20:24:43นางวิไลลักษณ์ ไชยอาจหาดคำบอนวัฒนาสพป.หนองคาย เขต 1สนใจและอยากพัฒนาตนเอง
78
10/8/2021, 21:57:20นายณัฐพล ณรงค์เดชา
บ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
สพป.อยุธยา เขต 2ถ่ายทอดให้คณะครู แบะมช้กับนักเรียน
79
10/8/2021, 23:18:17นางสาววิลาส นพเก้าบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อต้องการนำความรู้จากการอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
80
11/8/2021, 7:20:49นางไพรัตน์ ชาพลดอน
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1พัฒนาตัวเอง
81
11/8/2021, 7:39:21นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2ต้องการพัฒนาตนเอง
82
11/8/2021, 7:58:31นางพิสมัย กองธรรมบ้านจับไม้สพป.หนองคาย เขต 2เพื่อจัดทำสิ่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
83
11/8/2021, 9:03:10
นางสาวอุ่นละออ ศรีกุลจันทร์
บ้านหนองหลอดสพป.อุดรธานี เขต 1ต้องการเรียนรู้
84
11/8/2021, 9:18:13นางสาวพรรณนิดา สุวรรณบลชุมชนบ้านชุมช้างสพป.หนองคาย เขต 3เพิ่มความรู้ และ ประสบการณ์ ในการทำงาน
85
11/8/2021, 9:24:38นายกรฤต บุญชะนะบ้านโพนทันสพป.หนองคาย เขต2เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์
86
11/8/2021, 9:29:05นางกัญญารัตน์ สะวิสัยชุมชนบ้านชุมช้างสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการพัฒนาตนเอง
87
11/8/2021, 9:29:50 นางสาวระภีพรรณ หอมสมบัติบ้านกลุ่มพัฒนาสพป.หนองคาย เขต2เพื่อพัฒนาตนเอง
88
11/8/2021, 9:50:13นางสาวดารุณี พลยาหมู่บ้านตัวอย่างสพป.หนองคาย เขต 2อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของตนเอง
89
11/8/2021, 9:56:56นางสาวสิริพร เพ็งทองบ้านคำโคนสว่างสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อนำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
90
11/8/2021, 10:03:08นางสาวมณีรัตน์ เครือสังข์หมู่บ้านตัวอย่างสพป.หนองคาย เขต2พัฒนาตนเอง
91
11/8/2021, 10:08:40นางลินดา บูชากุลหมู่บ้านตัวอย่างสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาตนเอง
92
11/8/2021, 10:29:56นายรชต เขตเจริญบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2 ต้องการความรู้เพิ่มเติม
93
11/8/2021, 10:45:21นางสาวณัฏฐ์ณริณ สารทรัพย์
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2หาความรู้เพิ่มเติม
94
11/8/2021, 10:48:05นางสาวนรินญา กิวิลา
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2เพิ่มพูนความรู้
95
11/8/2021, 10:54:28นางทิพวัลย์ พรหมโคตร
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2หาความรู้เพิ่มเติม
96
11/8/2021, 12:47:27นางสาวภาวิณี ประทุมสายบ้านหัวขัวเหมือดแอ่สพป.อุดรธานี เขต 2พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
97
11/8/2021, 13:05:20นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคายเขต 2ใช้ในกิจการการเรียนการสอน
98
11/8/2021, 13:09:12นางสาวอรญา จำเริญศรีบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2อยากตัดต่อเป็น
99
11/8/2021, 22:58:27นางสาวอวัสดา ทนงยิ่งหมู่บ้านตัวอย่างสพป.หนองคาย เขต2พัฒนาตนเอง
100
12/8/2021, 8:17:24นายกิตติ จันทร์หล่นโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต2นำไปพัฒนาเพื่อสร้างสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน