สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...สำนักงานอธิการบดี...สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ลำรางทุ่งกะโล่.......
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน - - - - - - - - - - - - - - - - -
7
ผล
งบแผ่นดิน
169,633.52 169,633.52 169,633.52 - - - - - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
- - - - - - - - - - - - - - - - -
9
1. กิจกรรมงานบำรุงดุแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ดูแลสถานที่
แผน - - - - -
10
พัฒนาพื้นที่และอื่นๆ ผล
งบแผ่นดิน
169,633.52 169,633.52 169,633.52 - - -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. กิจกรรม แผน - - - - -
13
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
14
งบรายได้
- - - - -
15
3. กิจกรรม แผน - - - - -
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. กิจกรรม แผน
19
20
21
22
23
24
25
26
27
งบรายได้
- - - - -
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu