แบบรับสมัครนิทรรศการ 60-พลศึกษา (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ประทับเวลาโรงเรียนกิจกรรมที่เข้าร่วมระดับ
ครูผู้ควบคุม คนที่ 1
รายชื่อนักเรียน คนที่ 1
รายชื่อนักเรียน คนที่ 2
รายชื่อนักเรียน คนที่ 3
รายชื่อนักเรียน คนที่ 4
2
17/1/2018, 9:24:48
บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6นางสาวปวีณา ทองดี
เด็กชายรวิณ แก้วระวัง
เด็กหญิงสุกฤตา สุวะไชย
3
17/1/2018, 9:27:56บีคอนเฮาส์แย้มสอาด
การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทคู่
ป.4-6นางสาวปวีณา ทองดี
เดกหญิงธัญรัตน์ ปิยะกุลดำรง
เด็กหญิงปุนิกา ไชยกาญจน์
4
17/1/2018, 9:30:15บีคอนเฮาส์แย้มสอาด
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
ป.4-6นางสาวปวีณา ทองดี
เด็กชายภูดิศ วงศ์อิน
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อาจโต
เด็กชายอภิวิชญ์ เมรีศรี
เด็กชายนันท์นภัส เมืองโคตร
5
17/1/2018, 14:11:36
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
นางสาวกนกนาฎ เฮ็งบ้านแพ้ว
เด็กชายวรัญญู ศรีใหม่
เด็กชายภูหิรัญย์ ร่มไทร
เด็กชายเจษฎา วงศ์สาลี
เด็กชายสรวิชญ์. อินทนู
6
17/1/2018, 14:15:24
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
นางพูลศรี จันทร์ผ่อง
เด็กชายธนวุฒิ ตระการจันทร์
เด็กชายอิทธิพล รัตนภิรมย์
เด็กชายอธิพัชร์ ชะอุ่ม
เด็กชายธงไทย มานา
7
22/1/2018, 13:05:52
วัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6
นายประภาตพาคินทร์ ละม้ายศรี
ด.ช.ประพัฒน์ศักดิ์ สุขารมณ์
ด.ช.มอญแดง คำแสง
ด.ช.ภูพิพัฒนฺ ศรีสมบัติ
ด.ช. ธีรภัทร แจ่มสิน
8
22/1/2018, 13:08:42
วัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
ป.4-6
นายประภาตภาคินทร์ ละม้ายศรี
ด.ช.วิบูล สมทรงด.ช.ณัฐพลโกศัยด.ช.ปติกรณ์ วงศ์อนุด.ช.พิทักษ์ ผมกระโทก
9
22/1/2018, 13:12:58
วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลงงคราม)
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6
นายประภาตพาคินทร์ ละม้ายศรี
ด.ญ.เกศชนก บุญสุขด.ญ.สุชาวดี คงมี
ด.ญ.อินทิรา เรืองเชื้อเหมือน
ด.ญ. จุฬารัตน์ ปากเกร็ด
10
22/1/2018, 13:15:56วัดราษฎร์นิบม
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
ป.4-6
นายประภาตพาคินทร์ ละม้ายศรี
ด.ช.พิเชษฐ์ แน่นอุดรด.ช.แบงค์
11
22/1/2018, 13:26:18
วัดราษฎร์นิยมธรรม(พิบูลสงคราม)
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
ป.4-6
นายประภาตพาคินทร์ ละม้ายศรี
ด.ช.สรายุทธ ตลับนาค
ด.ช.ทิวานนท์ แทนประยูร
ด.ช.ภาคิน กูลเกื้อ
12
23/1/2018, 9:36:52
ออเงิน(อ่อน-เหม อนุสรณ์)
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6นายคทายุท มหาโพธิ์
ด.ช.สถาพร สุขสวัสดิ์
ด.ช.วัชรากร ทิพนนท์
ด.ช.ปิยวัฒน์ ทองเลิศ
ด.ญ.วัลลภา ผ่องฉวี
13
23/1/2018, 9:43:36
ออเงิน(อ่อน-เหม อนุสรณ์)
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
ป.4-6นายคทายุท มหาโพธิ์
ด.ช.ณภัทร มงคลเกาะแก้ว
ด.ช.กล้าหาญ มัยดีนาง
ด.ช.รัฐภูมิ เปียเมือง
ด.ช.เฉลิมชัย โฉมรุ่ง
14
23/1/2018, 9:47:18
ออเงิน(อ่อน-เหม อนุสรณ์)
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6นายคทายุท มหาโพธิ์
ด.ช.สถาพร สุขสวัสดิ์
ด.ช.วัชรากร ทิพนนท์
ด.ช.ปิยวัฒน์ ทองเลิศ
ด.ญ.วัลลภา ผ่องฉวี
15
23/1/2018, 9:49:14
ออเงิน(อ่อน-เหม อนุสรณ์)
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
ป.4-6นายคทายุท มหาโพธิ์
ด.ช.ณภัทร มงคลเกาะแก้ว
ด.ช.กล้าหาญ มัยดีนาจ
ด.ช.รัฐภูมิ เปียเมือง
ด.ช.เฉลิมชัย โฉมรุ่ง
16
23/1/2018, 10:40:43
ฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานคร
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
ป.4-6
นายอภิรักษ์ สงวนรักษ์
ด.ช.ภคนนท์ คำงามด.ช.ภคนันท์ คำงาม
ด.ช.กิตติกวิน กัลปหา
ด.ช.พัทธ์ดนัย สงวนพงษ์
17
23/1/2018, 10:48:00
ฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานคร
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6
นายสมนึก สอวัฒนชาติ
ด.ช.ชินภัทร พึ่งพันธ์
ด.ช.พีรธัช แพรพันธ์
ด.ช.พีรวิชญ์ หมั่นทรัพย์
ด.ช.รุ่งโรจน์ คำวงศ์
18
23/1/2018, 10:52:20
ฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานคร
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6
นางปิยาณี ชำนาญภักดี
ด.ญ.ญาณธิชา คล่องสากล
ด.ญ.ฐิพัชชานันท์ ชนะภัย
ด.ญ.จินห์จุฑา วุฒิพรพงษ์
ด.ญ.ภัทรวดี ไชยแสง
19
24/1/2018, 9:13:04ระเบียบวิทยา
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
ป.4-6นายวรวิทย์ อันแสนด.ช. จิรวัฒน์ นพเกตุ
ด.ช. ภูมิพัฒน์ แตงอ่อน
ด.ช. อภิวัฒน์ ไกรเสือ
ด.ช. ลัทธพล ชาญเดช
20
24/1/2018, 9:14:47ระเบียบวิทยา
การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ประเภทคู่
ป.4-6นายวรวิทย์ อันแสนด.ช.สิทธิโชค วิชาคำด.ช.ศุภณัฐ เพีนนดี
ด.ญ.ชลธิชา สุวรรณมงคล
ด.ญ.อริสา ไวพินิจ
21
24/1/2018, 9:58:13วัดเกาะสุวรรณาราม
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6
นายบุญทรัพย์ ห่อเพชร
ด.ญ.หนึ่งฤทัย ยินดีด.ญ.สุทธอร กมลเลิศ
ด.ช.ชินภัทร ถนอมเชยชม
ด.ช.อชิรกร ภูผางามเลิศ
22
24/1/2018, 10:33:55วัดเกาะสุวรรณาราม
การแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล
ป.4-6
นายบุญทรัพย์ ห่อเพชร
ด.ช.สุธิพงษ์ เปี่ยมจิตต์
ด.ช.อชิรกร ภูผางามเลิศ
ด.ช.จีรวัฒน์ จันทโสภณ
ด.ช.ธนพล มีน้อย
23
24/1/2018, 10:37:05วัดเกาะสุวรรณาราม
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6
นายบุญทรัพย์ ห่อเพชร
ด.ช.ชินภัทร ถนอมเชยชม
ด.ช.อชิรกร ภูผางามเลิศ
ด.ช.ณัฎฐศรันย์ พันธุอารี
ด.ช.ธนพล มีน้อย
24
24/1/2018, 10:39:10วัดเกาะสุวรรณาราม
การแข่งขันกรีฑา (วิ่ง 60 เมตร)
ป.4-6
นายบุญทรัพย์ ห่อเพชร
ด.ญ.หนึ่งฤทัย ยินดีด.ญ.สุทธอร กมลเลิศ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu