แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนบ้านนาดินดำตามเกณฑ์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.xlsx : OIT แบบรายงาน