ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาคะแนนหน่วยงานE-mail หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล (ผู้ปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือ)
เบอร์โทรศัพท์
2
28/8/2019, 15:59:49สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทองangthong@energy.go.thนางสาวยุวลักษณ์ รัชนจิตบริสุทธ์035612019
3
28/8/2019, 20:15:14สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองAngthong.moe@gmail.com
นางสาวพนิดา จำนงค์เวช /สุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล
0961712827 / 0824897456
4
29/8/2019, 9:25:43เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองpaco_atg@opsmoac.go.thนางสาวสุรีรัตน์ ภู่ระหงษ์035620525
5
29/8/2019, 9:28:52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองka@atg.go.thนางสาวกนกรัตน์ ทองดี0617198829
6
29/8/2019, 9:33:03ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทองAngthong_pcd@dsdw.go.thนางสาววาสนา ถ้ำหิน035-691555
7
29/8/2019, 10:16:41อำเภอวิเศษชัยชาญA.wiset1506@gmail.comนางนงนุช ค่อมสิงห์ 0898050572
8
29/8/2019, 10:42:21สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทองat_ops@moc.go.th
นางสาวรุ่งทิพย์ สายหยุด/นางสาวสุวิมล ยอดขำ
035611774
9
29/8/2019, 11:15:54สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองatg.onab@gmail.comนางสาวกมลวรรณ วันแก้ว035-610989, 035-610990
10
29/8/2019, 11:38:58สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองfpo-angthong@fisheries.go.thมะลิวรรณ​ ปลูกงาม0861244719
11
29/8/2019, 12:32:00องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้นYeelon3@gmail.comสุภัคษร รัตนบวรชัย0904099439
12
29/8/2019, 13:46:34องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์Norasinghs.pamok@gmail.comนางสาวธิดาชนก ทัศนัย0908140829
13
29/8/2019, 13:56:53สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองangthong.dop@probation.mail.go.thนางสาวนิภาภรณ์ ปั้นเกตุ0-3561-4030
14
29/8/2019, 14:00:26องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์Norasingha.pamok@gmail.comนางสาวธิดาชนก ทัศนัย0908140829
15
29/8/2019, 14:06:17สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทองangthong@excise.go.th
นางสาวแพรว ทับทิมอ่อน และ นางสาวบุญสิตา มณีอินทร์
035611572
16
29/8/2019, 14:41:39สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองgadangthong@gmail.comนางกรแก้ว ธรรมภาค0817127064
17
29/8/2019, 14:50:39สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองangthong@dpt.mail.go.thนายศจิษฐา เรืองตาตะ035611353
18
29/8/2019, 14:54:11
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
angthong.org@mnre.mail.go.thนางสาวกานดา อุบลแย้ม035615995 , 0817570123
19
29/8/2019, 15:01:52เทศบาลตำบลม่วงเตี้ยPuyjunk555@gmail.comน.ส.วรางคณา เนื้อนวล0892207070
20
29/8/2019, 15:28:54การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง5541019@pwa.co.thนายสกล เพชรเอี่ยม0809866734
21
29/8/2019, 15:38:50องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่Chotikapupath2532@gmail.comน.ส.โชติกา ภู่พัทน์0989766860
22
29/8/2019, 15:54:50โรงพยาบาลอ่างทองsrb.ath123@gmail.comนายยุทธนา เกษมสุข
035 615111 ต่อ 115 ,0958629838
23
29/8/2019, 16:09:29
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง
sf-aongthong@hotmail.comนางอภิรดี เสือพันธ์0951649464
24
29/8/2019, 16:15:38สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทองEmail.angthong@rd.go.thภาวนา บุญเปล่ง0851800155
25
29/8/2019, 16:16:59สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทองangthongmoj@gmail.comน.ส.ราตรี สัญญะวิรี035615787-8
26
29/8/2019, 16:24:53สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทองrtang@treasury.go.thนางสาวสุคณา ทองลอง0814107980
27
30/8/2019, 8:54:03สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง atg01@ldd.go.th
นางสุดใจ วงษ์สวนน้อยและนายศรายุทธ ประจำแท่น
089-2421464,089-0906354
28
30/8/2019, 9:10:50องค์การบริหารส่วนตำบลบางจักBangjaksao@hotmail.comนายอนันต์ ยวงเกตุ 093-0060367
29
30/8/2019, 9:18:18สำนักงานสัสดีจังหวัดอ่างทองSdangthong068@hotmail.comสิบตรี​ สรวิชญ์์์ จันทร์ทองอยู่035611240
30
30/8/2019, 9:38:52องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างChutarut_2528@hotmail.comนางสาวจุฑารัตน์ วนาภานุเบศ082-9780988
31
30/8/2019, 9:39:11องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างChutarut_2528@hotmail.comนางสาวจุฑารัตน์ วนาภานุเบศ082-9780988
32
30/8/2019, 9:55:11องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์chai-ya-rid@hotmail.comนางจันทิมา มาพิพัฒน์035866467
33
30/8/2019, 10:04:16องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จKerdsung-kang@hotmail.comนางสาวสุชญา เกิดสังข์0879963751
34
30/8/2019, 10:08:04สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองangthong_70@hotmail.comนางสาวศรีทรงพร อินทวารี035-614634
35
30/8/2019, 10:15:43สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองangthong@mol.mail.go.thเบญจมาศ ป้อมสิงห์035611553
36
30/8/2019, 10:17:54องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผงtb.phongpheng@gmail.comนางสาวปัญฑารีย์ บิณบาตร 882459116
37
30/8/2019, 10:39:01อำเภอป่าโมกpamok.printer@gmail.com
Nid_ningnew@hotmail.com
อรวรรณ ชื่นบุญอาภรณ์
น.ส.นฤมล เฉลียวเลิศ
0818513611
098-2646358
38
30/8/2019, 10:39:33สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทองangthong@alro.go.thนางสาวบุตสดี พลายบัว0865710351
39
30/8/2019, 10:52:38อำเภอเมืองอ่างทองMeungangthong1501@gmail.comญานิกา ปานแดง0876794277
40
30/8/2019, 11:01:20ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทองAngthongdopamail@gmail.comนางเพชราวรรณ์ ผลชอบ035614832
41
30/8/2019, 11:08:07สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองatg@doe.go.thสุชาดา ภาคาไทย035613038
42
30/8/2019, 11:19:11สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองcpd_angthong@cpd.go.thนางสาวปาลิกา เดชฤดี063-1915942
43
30/8/2019, 11:40:48องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชAkekarach_tumbon@hotmail.comนางสาวกุสุมา​ เกษรสุข0867570710
44
30/8/2019, 13:21:52เทศบาลตำบลป่าโมกadmin@pamok.go.th
นางประภาพรรณ กลีบกลาง นางสาววรวรรณ สิงห์ไพร
0923910690 0858079502
45
30/8/2019, 13:28:17สำนักงาน ธกส. จ.อ่างทองYupin.sr @baac.or.thนางยุพิน ศรีสุวรรณ0854041261
46
30/8/2019, 13:53:20องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชthevarach@hotmail.comนางสาวขวัญจุติ สุทธิรักษ์035862058
47
30/8/2019, 14:16:36องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชFinance_dep@akekarach.go.thนางสาวกุสุมา​ เกษรสุข0867570710
48
30/8/2019, 14:50:42เทศบาลตำบลไชโยfbchaiyo@hotmail.comนางสาวกัสมา หนุมาน035699008
49
30/8/2019, 15:09:20
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
angthong@labour.mail.go.thน.ส.เกศศินี แสงแก้ว035-611331 /0843755785
50
30/8/2019, 15:28:32อำเภอไชโยchaiyo1502@hotmail.comนางสาวนิภาภรณ์ สาสกุล035610220
51
30/8/2019, 15:32:49เทศบาลเมืองอ่างทองangthongcity777@gmail.comนางสาวธิติญา วสุนันต์035-611714-5 ต่อ 107
52
30/8/2019, 15:59:43องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลPhaijumsin@gmail.com
นางสาวกรรณิการ์ อัจฉริยะเดชา/นางสาวนิภาพร เงินวงษ์
035-632789
53
30/8/2019, 16:11:56องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ratchasathit@hotmail.co.thนางสาววิวรรณ นุชถนอม0985194264
54
30/8/2019, 16:55:32สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองangthong@dol.go.thนายเกรียงไกร ข้ามสี่093-1390704
55
30/8/2019, 20:00:28องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผงtb.phongpheng@gmail.comนางสาวปัญฑารีย์ บิณบาตร 882459116
56
2/9/2019, 8:51:39สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทองangskill@gmail.comนางพรพิวรรณ ทองศักดิ์0879066917
57
2/9/2019, 9:26:29เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ tessabanwiset@gmail.comนางสาวอุไรรัตน์ เทพมังกร35631405
58
2/9/2019, 9:44:31องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ6150108@dla.go.thรุ้งรัตน์ ทองงาม มิตรานันท์ ชีระภากร0985693621 '035850050
59
2/9/2019, 9:53:26บ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดอ่างทองangthongshelter@gmail.comนางสาววิยะดา สุทนต์035949842
60
2/9/2019, 9:59:59สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองangthong@sso.go.thนางจำนงค์ สนธิพันธ์0817597144
61
2/9/2019, 10:32:23สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองangthong2517@gmail.comนางสาวชุติกาญจน์ แซ่ตั้ง0890887932
62
2/9/2019, 10:53:04องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทองSanjaorongthong@gmail.comนางสาวสุภาวดี โคกสวน829270472
63
2/9/2019, 12:19:14องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วyui.rungarun1355@gmail.comน.ส.รุ่งอรุณ ฤกษ์บุรุษ0915951355
64
2/9/2019, 14:14:08สำนักงานเทศบาลตำบลบางจักbangjak_wiset2@yahoo.comน.ส.ศิวสุดา รอดเสียงล้ำ035-669466
65
2/9/2019, 14:36:53องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงphaiwong12345@hotmail.comวีรพรรณา เกตุแก้ว0869599415
66
2/9/2019, 16:00:06องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้ายsao@yangchai.go.thนายพงศ์ธรรศ ก๋งฉิน035-610915
67
3/9/2019, 9:14:43องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลmonkuk0722@gmail.comนางสาวมนฤดี เซ็งแซ่0806634918
68
3/9/2019, 9:31:58
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
angthong@m-society.go.thนายนันทชัย บุญนิฉันท์0823944762,035-616156-7
69
3/9/2019, 9:50:02สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองpvlo_ant@dld.go.thนายสุภณัฏฐ์ ภาคพิบูลย์035611746
70
3/9/2019, 10:23:30แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง angthong@drr.go.thนางวรนุช ชมภู 035610672
71
3/9/2019, 10:25:28อำเภอสามโก้fukr555@hotmail.comนางสาวกฤษณา เพราะบรรเลง0839271624
72
3/9/2019, 10:28:59องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์phomuang@gmail.comนางสาวรัชนู. พานทอง035610519 - 0930515279
73
3/9/2019, 10:30:32องค์การบริหารส่วนตำบลอบทมobtom55@hotmail.comนายศุภจักร ทองคำเจิม089-6000983
74
3/9/2019, 10:32:16องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับilovebangplub@gmail.comนางพรชิศา สายไหม0899448860
75
3/9/2019, 11:17:12องค์การบริการส่วนตำบลตลาดกรวดTalatkruat01@gmail.comนางสาวศิริอักษร วงสวรรค์0821996995
76
3/9/2019, 11:23:07องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหBanhae_11@hotmail.comนายประเวศ พึ่งเจียก0817458543
77
3/9/2019, 11:45:51เรือนจำจังหวัดอ่างทองangthongprison@gmail.com
1.นางสาววิริยา ดีพลา 2.นางสาวชุติมาผิวแดง 3.นายณุชาติ ติยานันธ์
035 610432
78
3/9/2019, 12:02:09เทศบาลตำบลสาวร้องไห้Saoronghai602@gmail.comนายรัฐภรณ์ เอี่ยมเพชร0987458773
79
3/9/2019, 13:42:54สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทองcadat@cad.go.thพัชรา ชูคันหอม035-611351
80
3/9/2019, 14:28:30องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่chotikapupath2532@gmail.comโชติกา ภู่พัทน์0989766860
81
3/9/2019, 14:35:01องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน6150615@dla.go.thนางรุ่งอรุณ เอี่ยมสะอาด035 610752 , 035610753
82
4/9/2019, 8:18:51องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
abt_huapai.angthong@windowslive.com
admin@huaypai.go.th
สาริณี พุ่มพวง
สุดารัตน์ กองแหวน
นางสาวสุภัค อ่อนสำอางค์
035860608-9ต่อ 12
'0836056090
035870026ต่อ101
83
4/9/2019, 9:34:55เทศบาลตำบลท่าช้างTachangcity.angthong@gmail.comชนิดา สุขวิเศษ8,251,799,240,812,320,000
84
4/9/2019, 10:59:35สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองmoi_angthong@industry.go.thนางสุนิสา บุญเขตต์0867667458
85
4/9/2019, 11:27:40สำนักงานจังหวัดอ่างทองpranoomjad@yahoo.comนางประนอม นุ่มประไพ035611235
86
4/9/2019, 13:43:05เทศบาลตำบลม่วงคันthip.4813@gmail.comนางสาวปัทมพร แสนฉลาด065-3566298
87
4/9/2019, 14:55:11องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐbanit_101@hotmail.comนางบุศรา เพ็งหล่ำ0819480597
88
5/9/2019, 11:39:37สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​อ่างทอง​atgcdd@gmail.comวิษณุ​ ขำ​วงศ์​832201669
89
5/9/2019, 11:42:15สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองangthong@mots.go.thนางสาวรสิตา คงปรีดี035610113
90
5/9/2019, 12:35:16องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์Aongkarak111@hotmail.comนางสาวกนกวรรณ สีทอง035610588
91
5/9/2019, 15:24:27เทศบาลตำบลเกษไชโยkedchaiyo14140@gmail.comนางสาวธัญภา แก้วภิรา035862678
92
5/9/2019, 17:15:34สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองatg@cgd.go.thน.ส.ชาติรส มธุรส035-611213
93
6/9/2019, 9:01:04ที่ว่าการอำเภอแสวงหาpk.swh14150@gmail.comน.ส.กมลรัตน์ อุ่มแสง0927232287
94
6/9/2019, 13:25:23สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองprdangthong@gmail.comนางสาวผุสดี ศรีสุวรรณ์098- 9853184 ,035-613003
95
9/9/2019, 11:17:39เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองphetmuengthong@gmail.comนางสาวดวงตา ทรัพย์วิลัย035610725 (0946406774)
96
9/9/2019, 12:36:15อบต.สีบัวทอง Sributhong@gmail.com นางทัศนีย์ จันทลุน035870444
97
9/9/2019, 15:23:42เทศบาลตำบลแสวงหาtessaban-sawangha@hotmail.com , 5150508@dla.go.thทิพมาศ ชอบชม0899055294
98
10/9/2019, 10:40:14อบต.ศรีพรานSripran121@hotmail.com
1 นงนุช ขำโพธิ์ทัย 2 กรรณิการ์ จันทร์พวง
0817595082
99
12/9/2019, 16:24:19อบต.จำปาหล่อjampalor_sao@hotmail.comนางสาวนันทิดา ชมสุวรรณ์0948819731
100
12/9/2019, 17:57:58สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทองledangthong@led.mail.go.thนางสาววรินทร ทิมชม0855403438