ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Standarddeutsch
Standarddeutsch WF
Standarddeutsch 3P
Luxemburgisch
Luxemburgisch WF
Luxemburgisch 3P
MusterKommentar
2
backenVbackt, bäcktbakenV
baakt, béckt, beekt
DE-V-LU-V
3
befehlenJbefiehltbefeelenNbefeeltDE-J-LU-NLaut Nübling 2001 mit WF (befillt)
4
bellenNbelltbillenNbillt
DE-N-LU-N
5
bergenJbirgt?XXDE-J-LU-X
6
berstenJbirstbaschtenNbaschtDE-J-LU-N
7
besinnenNbesinntbesënnenNbesënnt
DE-N-LU-N
Laut Dammel/Nowak 2011 mit WF (besannt)
8
bestattenNbestattetbestuedenJbestitDE-N-LU-JAbweichende Bedeutung
9
bewegenNbewegtbeweegenNbeweegt
DE-N-LU-N
10
bezahlenNbezahltbezuelenJbeziltDE-N-LU-J
11
biegenNbiegtbéienNbéit
DE-N-LU-N
12
bietenNbietetbiddenNbitt
DE-N-LU-N
13
bindenNbindetbannenJbënntDE-N-LU-J
14
blasenJblästblosenJbléistDE-J-LU-J
15
blühenNblühtbléienVblitt, bléit
DE-N-LU-V
Vokal variiert auch im Plural (bléien; blitt; bléien), daher Pseudowechselflexion
16
bratenJbrätbrodenJbréitDE-J-LU-J
17
brechenJbrichtbriechenJbréchtDE-J-LU-J
18
dreschenVdrischt, dreschtdreschenNdrescht
DE-V-LU-N
19
empfangenJempfängtempfänkenNempfänktDE-J-LU-N
20
empfehlenJempfiehltempfielenNempfieltDE-J-LU-N
21
erschreckenJerschrickterschreckenNerschrecktDE-J-LU-NSD: Transitiv ohne WF (er erschreckt sie, deshalb erschrickt sie)
22
essenJisstiessenJësstDE-J-LU-J
23
fahrenJfährtfuerenJfiertDE-J-LU-J
24
fallenJfälltfalenJfältDE-J-LU-J
25
fangenJfängtfänkenNfänktDE-J-LU-N
26
fechtenVficht, fechtetfechtenNfecht
DE-V-LU-N
27
findenNfindetfannenJfënntDE-N-LU-J
28
flechtenVflicht, flechtetflechtenNflecht
DE-V-LU-N
29
fliegenNfliegtfléienJflittDE-N-LU-J
Vokal variiert auch im Plural (fléien; flitt; fléien), daher Pseudowechselflexion
30
fliehenNflieht?XX
DE-N-LU-X
31
fließenNfließtfléissenNfléisst
DE-N-LU-N
32
fragenVfragt, frägtfroenJfreetDE-V-LU-J
33
fressenJfrisstfriessenJfrësstDE-J-LU-J
34
frierenNfriertfréierenNfréiert
DE-N-LU-N
35
gärenNgärtgärenNgäert
DE-N-LU-N
36
gebärenVgebiert, gebärtgebierenJgebiertDE-V-LU-JNicht im LOD, Daten aus Dammel/Nowak 2011
37
gebenJgibtginnJgëttDE-J-LU-J
38
XXXgeheienVgeheit, gehäitDE-X-LU-VVerb kommt im Deutschen nicht vor. Bedeutung: ›werfen‹
39
gehenNgehtgoenJgeetDE-N-LU-J
40
geltenJgiltgëllenNgëlltDE-J-LU-N
41
genießenNgenießtgenéissenNgenéisst
DE-N-LU-N
42
geschehenJgeschiehtgeschéienJgeschittDE-J-LU-J
43
gewinnenNgewinntgewannenJgewënntDE-N-LU-J
44
gießenNgießtgéissenNgéisst
DE-N-LU-N
45
grabenJgräbtgruewenVgrueft, grieftDE-J-LU-V
46
habenNhathunnJhuetDE-N-LU-J
47
haltenJhälthalenJhältDE-J-LU-J
48
hauenNhauthaenJheetDE-N-LU-J
49
(ver)hehlenNverhehlt?XX
DE-N-LU-X
50
helfenJhilfthëllefenNhëlleftDE-J-LU-N
51
holenNholthuelenJhëltDE-N-LU-JAbweichende Bedeutung
52
jagenNjagtjoenVjeet, jot
DE-N-LU-V
53
jätenNjätet?XX
DE-N-LU-X
54
kaufenNkauftkafenJkeeftDE-N-LU-J
55
klimmenNklimmtklammenJklëmmtDE-N-LU-JNicht im LOD, Daten aus Nübling 2001
56
knetenNknetetkniedenNkniet
DE-N-LU-N
57
kommenNkommtkommenJkënntDE-N-LU-J
58
kriechenNkriechtkräichenJkréchtDE-N-LU-JNicht im LOD, Daten aus Nübling 2001
59
kriegenNkriegtkréienJkrittDE-N-LU-J
60
ladenJlädtluedenNluetDE-J-LU-NLaut Nübling 2001 mit WF (lidd)
61
lassenJlässtloossenJléisstDE-J-LU-J
62
laufenJläuftlafenJleeftDE-J-LU-J
63
lesenJliestliesenNliestDE-J-LU-N
64
liegenNliegtleienJläitDE-N-LU-J
65
(er)löschenJerlischtXXXDE-J-LU-XSD: ›löschen‹ in anderen Bedeutungen ohne WF (löscht)
66
lügenNlügtléienJlittDE-N-LU-J
Vokal variiert auch im Plural (léien; litt; léien), daher Pseudowechselflexion
67
machenNmachtmaachenJméchtDE-N-LU-J
68
mahlenNmahltmuelenNmuelt
DE-N-LU-N
Laut Nübling 2001 mit WF (millt)
69
melkenVmelkt, milkt?XXDE-V-LU-X
70
messenJmisstmoossenNmoosstDE-J-LU-N
71
nagenNnagt?XX
DE-N-LU-X
72
nehmenJnimmt?XXDE-J-LU-X
73
packenNpacktpakenV
paakt, péckt, peekt
DE-N-LU-V
74
pflegenNpflegtfleegenNfleegt
DE-N-LU-N
75
quellenJquilltquëllenNquëlltDE-J-LU-N
76
rächenNrächträchenNrächen
DE-N-LU-N
77
raffenNrafftrafenVreeft, raft
DE-N-LU-V
Nicht im LOD, Daten aus Nübling 2001
78
ratenJrätrodenJréitDE-J-LU-J
79
riechenNriechtrichenNricht
DE-N-LU-N
80
rufenNruftrufenJrifftDE-N-LU-J
81
rupfenNrupft?XX
DE-N-LU-X
82
sagenNsagtsoenJseetDE-N-LU-J
83
salzenNsalztsalzenNsalzt
DE-N-LU-N
84
saufenJsäuftsaufenJsëft, säiftDE-J-LU-J
85
saugenNsaugt?XX
DE-N-LU-X
86
schaffenNschafftschafenNschaaft
DE-N-LU-N
87
schaltenNschaltetschaltenNschalt
DE-N-LU-N
88
scheltenJschilt?XXDE-J-LU-X
89
scherenNschertschierenNschiert
DE-N-LU-N
90
schiebenNschiebt?XX
DE-N-LU-X
91
schießenNschießtschéissenNschéisst
DE-N-LU-N
92
schlafenJschläftschlofenJschléiftDE-J-LU-J
93
schlagenJschlägtschloenJschléitDE-J-LU-J
94
schließenNschließtschléissenNschléisst
DE-N-LU-N
95
schmelzenJschmilztschmëlzenNschmëlztDE-J-LU-N
96
schmerzenNschmerzt?XX
DE-N-LU-X
97
schwärenNschwärt?XX
DE-N-LU-X
98
schwellenJschwilltschwëllenNschwëlltDE-J-LU-N
99
schwimmenNschwimmtschwammenJschwëmmtDE-N-LU-J
100
schwörenNschwörtschwierenNschwiert
DE-N-LU-N