ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
แผน-ผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2
ระยะเวลา (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
3
หน่วยงาน :สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดงบประมาณบาทประจำเดือน
พ.ศ.
4
เป้าหมายทั้งปีคำขอ
5
6
ลำดับการดำเนินงานแผน/ผลงานกิจกรรมหลัก
7
1. การให้การรับรอง มผช.2. ตรวจติดตาม3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
8
1.1 รับคำขอ (คำขอ)1.2 ตรวจสถานที่ทำ (คำขอ)1.3 เก็บตัวอย่าง ครั้งที่ 1 (ชุดตัวอย่าง)1.4 เก็บตัวอย่าง ครั้งที่ 2 (ชุดตัวอย่าง)1.5 ส่งทดสอบ (ชุดตัวอย่าง)1.6 ลงข้อมูลในโปรแกรม
การรับรอง มผช. (คำขอ)
1.7 ประเมินผลการตรวจสอบ
(ชุดตัวอย่าง)
1.8 แจ้งหนังสือปรับปรุง
ผลไม่ผ่านครั้งที่ 1 (คำขอ)
1.9 แจ้งหนังสือยกเลิกคำขอ
ผลไม่ผ่านครั้งที่ 2 (คำขอ)
1.10 จัดประชุมคณะกรรมการ
รับรอง มผช. (ครั้ง)
1.11 จัดทำใบรับรอง (ฉบับ)2.1 ตรวจสอบที่ทำ (ราย)2.2 จัดซื้อตัวอย่าง (ชุดตัวอย่าง)2.3 ส่งทดสอบ (ชุดตัวอย่าง)3.1 ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนให้ผู้ผลิตชุมชนที่ยังไม่ได้รับ มผช. /ใบรับรองยื่นต่ออายุเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน (ครั้ง/ราย)3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ครั้ง/ราย)3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงประโยชน์จากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มผช. (ครั้ง/ราย)3.4 ประสานการจัดสัมมนาให้กับ สมอ.
(ครั้ง/ราย)
9
10
11
12
เป้าหมาย/ผลงานสะสมแผน (รวม)000000000000000/00/00/00/0
13
ผลงานสะสม (ในบัญชี)
000000000000000/00/00/00/0
14
ผลงานสะสม (นอกบัญชี)
000000000000000/00/00/00/0
15
ผลงานสะสม รวม000000000000000/00/00/00/0
16
1ตุลาคม 2564แผน0////
17
ผล (ในบัญชี)////
18
ผล (นอกบัญชี)////
19
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
20
2พฤศจิกายน 2564แผน////
21
ผล (ในบัญชี)////
22
ผล (นอกบัญชี)////
23
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
24
3ธันวาคม 2564แผน////
25
ผล (ในบัญชี)////
26
ผล (นอกบัญชี)////
27
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
28
4มกราคม 2565แผน////
29
ผล (ในบัญชี)////
30
ผล (นอกบัญชี)////
31
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
32
5กุมภาพันธ์ 2565แผน////
33
ผล (ในบัญชี)////
34
ผล (นอกบัญชี)////
35
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
36
6มีนาคม 2565แผน////
37
ผล (ในบัญชี)////
38
ผล (นอกบัญชี)////
39
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
40
7เมษายน 2565แผน////
41
ผล (ในบัญชี)////
42
ผล (นอกบัญชี)////
43
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
44
8พฤษภาคม 2565แผน////
45
ผล (ในบัญชี)////
46
ผล (นอกบัญชี)////
47
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
48
9มิถุนายน 2565แผน////
49
ผล (ในบัญชี)////
50
ผล (นอกบัญชี)////
51
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
52
10กรกฎาคม 2565แผน////
53
ผล (ในบัญชี)////
54
ผล (นอกบัญชี)////
55
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
56
11สิงหาคม 2565แผน////
57
ผล (ในบัญชี)////
58
ผล (นอกบัญชี)////
59
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
60
12กันยายน 2565แผน////
61
ผล (ในบัญชี)////
62
ผล (นอกบัญชี)////
63
ผลงานรวม000000000000000/00/00/00/0
64
65
66
ในบัญชี หมายถึง ผู้ที่ใบรับรองหมดอายุแล้วกลับมายื่นคำขอใหม่
67
นอกบัญชี หมายถึง ผู้ยื่นคำขอรายใหม่
68
หมายเหตุ
69
จำนวนใบรับรองของคำขอที่ยื่นขอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดทำ/ออกใบรับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
จำนวน
ฉบับ
70
จำนวนคำขอที่ยื่นขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดทำใบรับรองได้ ภายใน 30 กันยายน 2565
จำนวน
คำขอ
71
72
( )
73
อุตสาหกรรมจังหวัด…………………………………
74
วันที่...............................................................
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100