ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบคำนวณเบี้ยเลี้ยงไปราชการ
2
เติมข้อมูลในข้อที่ 1,2,5,8
3
ตามวันและเวลาที่เดินทาง
4
5
1วัน เวลา ไป11/5/19 16:00วันที่และเวลาที่ใช้คำนวณ ต้องตรงกับที่กรอกข้อมูลในรายงานเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ที่ส่งเบิก
6
2วัน เวลา กลับ11/8/19 7:30
7
3
คิดเป็นจำนวนชั่วโมง:นาที
63:30
8
4
คิดเป็นวัน:ชั่วโมง:นาที
1:15:30
วัน:ชั่วโมง:นาที
** ถ้าเกิน 12 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน
9
5
คิดเป็นจำนวนวัน (สุทธิ)
3วัน
10
6
อาหาร/เบี้ยเลี้ยง วันละ
3มื้อ
11
7รวม เป็น9มื้อ
12
8มีจัดเลี้ยง2มื้อ
13
9
คงเหลือที่เบิกได้
7มื้อ
14
10
เบิกได้มื้อละ
80บาท
15
11
รวมเป็นเงินที่เบิกได้
560บาท
16
17
หมายเหตุ*
การไปราชการแบบพักค้างคืน
18
- เศษวัน ที่เกิน 12 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน
19
- ไม่มีการเบิกแบบครึ่งวัน
20
21
**
การไปราชการแบบไม่พักค้างคืน
22
- เดินทางเกิน 12 ชั่วโมงคิดเป็น 1 วัน เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 240 บาท
23
- เดินทาง มากกว่า 6 แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง เบิกได้ ครึ่งวัน (120 บาท)
24
25
***
สูตรนี้ สร้างขึ้นใน microsoft excell คำนวณยอดอัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูล
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100