5_9 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.5/9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายกฤษฎา โพธิ์เหลือ
1 7 7 2543 5 6 2561 51 170
15
2
นายกฤตภาส เพียรใจ
1 5 6 2543 5 6 2561 62 175
16
3
นายณภัทร มั่งคง
1 21 7 2543 5 6 2561 70 182
17
4
นายธนภูมิ ปักษาพันธุ์
1 20 9 2543 5 6 2561 53 173
18
5
นายภาคย์ บุญอนันต์
1 26 12 2543 5 6 2561 93 188
19
6
นายชญานน รอดเรือง
1 9 3 2544 5 6 2561 70 181
20
7
นายณัฐกฤต วรรณกนก
1 15 11 2543 5 6 2561 48 160
21
8
นายเมธี อินทร์ขำ
1 2 5 2543 5 6 2561 60 170
22
9
นายธณวรรษ โชติพรหม
1 12 11 2543 5 6 2561 62 174
23
10
นายธนพนธ์ พูลทรัพย์
2 24 9 2543 5 6 2561 67 174
24
11
นายเป็นไทย เล็กรัตน์
2 12 9 2543 5 6 2561 62 178
25
12
นายสรรเพชร สอนทอง
2 8 8 2543 5 6 2561 47 179
26
13
นางสาววรัญญา เผ่าเมือง
2 5 11 2543 5 6 2561 90165
27
14
นางสาวชมพูนุช อ่อนสะระ
2 21 12 2543 5 6 2561 36 160
28
15
นางสาวสิราวรรณ ทิมโพธิทอง
2 10 4 2544 5 6 2561 59 157
29
16
นางสาวพรศิริ มาสริ
2 21 4 2543 5 6 2561 41 157
30
17
นางสาวกัญญาณัฐ พระแพง
2 2 2 2544 5 6 2561 57 155
31
18
นางสาวธันวา รัตนโภคา
2 9 9 2543 5 6 2561 51 163
32
19
นางสาวนาฏศิลป์ จันทร์กระจ่าง
2 28 6 2543 5 6 2561 54 162
33
20
นางสาวภูริษา ศรีสุคนธ์ตรัง
2 27 4 2544 5 6 2561 40 153
34
21
นางสาวศุภนิดา ทิพย์สุมณฑา
2 8 12 2542 5 6 2561 52158
35
22
นางสาวกุลธิดา รุ่งแจ้ง
2 30 1 2543 5 6 2561 38 158
36
23
นายธงชัย ศรีทองอินทร์
2 3 9 2543 5 6 2561 57 162
37
24
นางสาวจิรภิญญา ทิมบึงพร้าว
2 19 12 2543 5 6 2561 55 155
38
25
39
26
40
27
41
28
42
29
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu