ม.5/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ผู้ประเมิน 1. นางสุพรรณี ขันเงิน 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายวัชรพงศ์ แก้วสุข
3333333333333.00ดี
8
2
นายอภิสิทธิ์ พิมพ์หล่อ
4444444444444.00ดีมาก
9
3
นายธนากร เรือนคำ
3333333333333.00ดี
10
4
นายธีระศักดิ์ ศุภดล
4444444444444.00ดีมาก
11
5
นายวิทวัส สายแวว
3333333333333.00ดี
12
6นายวิษณุ ชมเชย3333333333333.00ดี
13
7
นายธนาทรัพย์ สาวแวว
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
14
8
นายยุทธพิชัย มาทวี
2222222222222.00พอใช้
15
9
นายศรัณย์ จันทาทอง
2222222222222.00พอใช้
16
10
นายศุภชัย หลักจันทร์
2222222222222.00พอใช้
17
11
นายศิรวิชญ์ สุภาวงศ์
2222222222222.00พอใช้
18
12
นางสาวสามินี หอมหวล
4444444444444.00ดีมาก
19
13
นางสาวพรชิตา ขาวฟอง
3333333333333.00ดี
20
14
นางสาวสุนิตา รัตนกูล
4444444444444.00ดีมาก
21
15
นางสาวปิณฑิรา อยู่เย็น
3333333333333.00ดี
22
16
นางสาวศศิธร จานศิลา
3333333333333.00ดี
23
17
นางสาวอริญญา แก้วประไพ
3333333333333.00ดี
24
18
นางสาวสาวิตรี สมอาจ
3333333333333.00ดี
25
19
นางสาวรติมา พลับพลึง
4444444444444.00ดีมาก
26
20
นางสาววริสสรา โคระชาติ
4444444444444.00ดีมาก
27
21
นางสาวอภิชญา สุวรรณโชติ
4444444444444.00ดีมาก
28
22
นางสาวญาดา บุญหล้า
3333333333333.00ดี
29
23
นางสาวอนุสรา อัมพันธ์
3333333333333.00ดี
30
24
นางสาวจิดาภา สายธนู
3333333333333.00ดี
31
25
นางสาวชลลดา รักระเบียบ
3333333333333.00ดี
32
26
นางสาวณัฐริกา กำทอง
3333333333333.00ดี
33
27
นางสาวปาริฉัตร ผิวขำ
3333333333333.00ดี
34
28
นางสาวพรภิรมย์ อ่อนจันทร์
4444444444444.00ดีมาก
35
29
นางสาววาสนา บุญจูง
3333333333333.00ดี
36
30
นางสาวศิโรรัตน์ ศรีหารัตน์
3333333333333.00ดี
37
31
นางสาวอนุสรา แก้วรักษา
3333333333333.00ดี
38
32
นางสาวอิสยาห์ภรณ์ สุคำภา
3333333333333.00ดี
39
33
นางสาวอุไรลักษ์ รูปอ้วน
3333333333333.00ดี
40
34
นางสาวฐาณิดา แช่มชื่น
3333333333333.00ดี
41
35
นางสาวศิริยากร แสงเดือน
3333333333333.00ดี
42
36
นางสาวกติกา วันฤกษ์
3333333333333.00ดี
43
37
นางสาวปาณิศา ก้านกิ่ง
3333333333333.00ดี
44
38113.003.054054054
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1