ม.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
3
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4
ที่เลขประจำตัวห้องชื่อ-นามสกุล
5
1301081เด็กชายกรณ์ดนัย รวมสุข
6
2301091เด็กชายกฤษฏิชัย พุทธรักษา
7
3301101เด็กชายกิตติศักดิ์ สีขอ
8
4301111เด็กชายจักริน กัลยาสนธิ์
9
5301121เด็กชายจีรเกียรติ เสาร์ดี
10
6301131เด็กชายชนะ อาทรประชาชิต
11
7301141เด็กชายญาณเมธี วงศ์ใหญ๋
12
8301151เด็กชายณัฐชนน กาติ๊บ
13
9301161เด็กชายธนโชติ ธูปหอม
14
10301171เด็กชายธนัชชา ยาวิละ
15
11301181เด็กชายธีรภัทร มูลมาตร
16
12301191เด็กชายนรภัทร หลิมสกุล
17
13301201เด็กชายบรรณวิชญ์ สมตุ้ย
18
14301211เด็กชายประกาศิต คำภักดี
19
15301221เด็กชายพชรพล เมืองแก้ว
20
16301231เด็กชายภควัต เครือระยา
21
17301241เด็กชายภาณุพงษ์ บุญปก
22
18301251เด็กชายมุนินทร์ วงศ์ใหญ่
23
19301261เด็กชายลิบปกรณ์ แสงศรีจันทร์
24
20301271เด็กชายสิรภัทร กันทะเนตร
25
21301281เด็กชายอนันทวีป หาญสุข
26
22301291เด็กชายอิทธิพัทธ์ ปิงสุแสน
27
23301301เด็กหญิงกนกพร ไชยะ
28
24301311เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดมณีกาญจน์
29
25301321เด็กหญิงกาญจณา หน่อใหม่
30
26301331เด็กหญิงเกวลิน สองสีใส
31
27301341เด็กหญิงขนิษฐา อิ่มใจ
32
28301351เด็กหญิงชิตชนันท์ เจริญพร
33
29301361เด็กหญิงณัฐณิชา คำสี
34
30301371เด็กหญิงทิติยากร บรรดาศักดิ์
35
31301381เด็กหญิงธมลวรรณ วงศ์ใหญ่
36
32301391เด็กหญิงธิดาพร ก้อนแก้ว
37
33301401เด็กหญิงนิรมล กิตติศิริมงคล
38
34301411เด็กหญิงบุญฑริกา บุญพิลา
39
35301421เด็กหญิงพรอำภา สิงห์ตื้อ
40
36301431เด็กหญิงพัสน์นันท์ บุญหมั้น
41
37301441เด็กหญิงภนาวดี เเสงศรีจันทร์
42
38301451เด็กหญิงโยษิตา วรพระอินทร์
43
39301461เด็กหญิงวันพญา ศรีคำ
44
40301471เด็กหญิงวิริยา ใจหล้า
45
41301481เด็กหญิงสุชาวลี เเซ่เล้า22
46
42301491เด็กหญิงสุนิสา จันทรัตน์23
47
43301501เด็กหญิงอภิชญา ขันพรมมา45
48
44301511เด็กหญิงอริศญาภรณ์ สักลอ
49
45301521เด็กหญิงอารีรัตน์ เมืองมูล
50
1301532เด็กชายกฤตพล ใจคำ
51
2301542เด็กชายกันทรากร เมืองมูล
52
3301552เด็กชายจักรี ศรีจันทร์พาล
53
4301562เด็กชายเจตนิพัทธ์ หายโศรก
54
5301572เด็กชายชาญณภัทร ใจใจหญ่
55
6301582เด็กชายฐิติพงค์ เทพารักษ์
56
7301592เด็กชายณัฐนนท์ เวียงคำ
57
8301602เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์
58
9301612เด็กชายธนากร ปุกคำ
59
10301622เด็กชายธีรศักดิ์ เกิดสุข
60
11301632เด็กชายนฤเบศร์ เเซ่ปัง
61
12301642เด็กชายบัณฑิต ศรีคำ
62
13301652เด็กชายปราเมศ เเซ่ปัง
63
14301662เด็กชายปิยวัฒน์ หมื่นสี
64
15301672เด็กชายภัทร์ดนัย หาญยุททะ
65
16301682เด็กชายภาณุวิชญ์ กาญจนวัฒนกูล
66
17301692เด็กชายรัฐกิษต์ อินลวง
67
18301702เด็กชายวรวิทย์ โนกุล
68
19301712เด็กชายวิสุทธิญาณ สุขเขียว
69
20301722เด็กชายศักดิ์นรินทร์ หอมนาน
70
21301732เด็กชายอนุพงษ์ ทุ่นใจ
71
22301742เด็กชายอิราวัต บุทธิจักร
72
23301752เด็กหญิงกนกวรรณ ยาวงค์
73
24301762เด็กหญิงกรกนก ไชยะ
74
25301772เด็กหญิงกีรยา พันธ์ดี
75
26301782เด็กหญิงเกศกนก หล้าเรือน
76
27301792เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันทะวัง
77
28301802เด็กหญิงชนาภา เชื้อสะอาด
78
29301812เด็กหญิงโชติกา พันตา
79
30301822เด็กหญิงฐิรญา แก้วสด
80
31301832เด็กหญิงทิพานัน คำคง
81
32301842เด็กหญิงธวัลรัตน์ แซ่ซ้ง
82
33301852เด็กหญิงธิราพร วิชัย
83
34301862เด็กหญิงนิลยา หาญบุญศรี
84
35301872เด็กหญิงเบญจวรรณ มะโนมัย
85
36301882เด็กหญิงปรียาภัทร งามขำ
86
37301892เด็กหญิงพิชญาพร แสงงาม
87
38301902เด็กหญิงภัทรธิดา การสุข
88
39301912เด็กหญิงรุจิรา อินปั๋น
89
40301922เด็กหญิงวารุณี ศรีคำ
90
41301932เด็กหญิงศตกมล สักคำ
91
42301942เด็กหญิงศุภิสรา วิชาคำ22
92
43301952เด็กหญิงสุพัตรา ชาวคำเขตร์23
93
44301962เด็กหญิงอภิญญา โชติช่วง45
94
45301972เด็กหญิงอริษา เบิกบาน
95
1301983เด็กชายกฤษกร มาไกล
96
2301993เด็กชายกานต์กนก อุตุพร
97
3302003เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีวิลัย
98
4302013เด็กชายเจษฎา เทศกูล
99
5302023เด็กชายชิณุชา งามขำ
100
6302033เด็กชายฐิติพงศ์ บุดดานาง
Loading...
 
 
 
ชื่อมอหนึ่ง
 
 
Main menu