4_7 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.4/7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายภัคพล รัตนสัมฤทธิ์
1 3094531 5 2561 74 177
15
2
นายพชร จันทร์งาม
1 12 8 45 31 5 2561 49 170
16
3
นายอัคเรศ ไหลงาม
1 28 8 45 31 5 2561 53 175
17
4
นายพงศธร พลโคตร
1 10 9 2544 31 5 2561 75 180
18
5
นายอนุรักษ์ นิยม
1 30 11 45 31 5 2561 90 165
19
6
นางสาววรัมพร พุ่มจำปา
2 14 10 45 31 5 2561 53 158
20
7
นางสาวณัฐชยา ศาสตร์แก้ว
2 1 12 45 31 5 2561 52 163
21
8
นางสาววรรณพร ชมจุรัย
2 8 8 45 31 5 2561 48 155
22
9
นางสาวอารญา โตศิลา
2 27 4 46 31 5 2561 43 158
23
10
นางสาวกรกนก ศรีสุราช
2 4 11 45 31 5 2561 50 159
24
11
นางสาวจิณณพัต ธูปเกิด
2 4 4 46 31 5 2561 62 158
25
12
นางสาวญาณิกา นิติวณิชชา
2 9 2 46 31 5 2561 75 155
26
13
นางสาวปรายฟ้า พูลเพิ่ม
2 23 2 46 31 5 2561 85 167
27
14
นางสาวรวิภา นามอรรถ
2 12 2 45 31 5 2561 40 150
28
15
นางสาวลักขณา ป้องกัน
2 19 3 46 31 5 2561 75 168
29
16
นางสาวสุธิรา คุ้มทรัพย์
2 25 9 45 31 5 2561 45 152
30
17
นางสาวสุภัชชา ทับรอด
2 21 8 46 31 5 2561 63 163
31
18
นางสาวเจนจิรา แตงเข็ม
2 22 2 46 31 5 2561 80 172
32
19
นางสาวชุติมณฑน์ น่วมทิม
2 26 11 45 31 5 2561 40 150
33
20
นางสาวพีรยา เอี่ยมสมบูรณ์
2 8 2 45 31 5 2561 47 170
34
21
นางสาววาสนา การภักดี
2 26 10 45 31 5 2561 115 167
35
22
นางสาวสุชัญญา วิริยภาพ
2 14 9 45 31 5 2561 50 163
36
23
นางสาวหทัยภัทร เจียมอยู่
2 15 7 45 31 5 2561 80 170
37
24
นางสาวพนิดา เพ็ชรอินทร์
2 17 11 45 31 5 2561 46 170
38
25
นางสาวมนัสชนก แก้วน้อย
2 5 12 46 31 5 2561 85 163
39
26
นางสาวยุพาพิน พุ่มโพธิ์
2 5 1 46 31 5 2561 45 162
40
27
นางสาวศวรรยา มาคุ้ม
2 13 6 45 31 5 2561 48 155
41
28
นางสาวสุพิชญา ภาณุศิษย์
2 8 2 46 31 5 2561 38 150
42
29
นางสาวอรณี ไผ่สม
2 28 11 45 31 5 2561 51 163
43
30
นางสาวชนิกานต์ โตเทศ
2 28 9 45 31 5 2561 49 160
44
31
นางสาวธัญวรัตน์ เขียวศรี
2 17 9 45 31 5 2561 50 160
45
32
นางสาวเบญจมาศ สุขสว่าง
2 27 5 45 31 5 2561 52 160
46
33
นางสาววรรษมล อู่เงิน
2 9 12 45 31 5 2561 46 162
47
34
นางสาวกชกร เสือสมิง
2 24 6 45 31 5 2561 65 165
48
35
นางสาวปิยาพัชร ยอดรัก
2 8 11 44 31 5 2561 54 165
49
36
นางสาววรรณธิดา วิเชียร
2 16 3 45 31 5 2561 46 156
50
37
นางสาวทัศนีย์ จูอาภรณ์
2 13 7 45 31 5 2561 58 167
51
38
นางสาววริศรา สรรพสมบัติ
2 4 9 45 31 5 2561 56 154
52
39
นางสาวปรียาพร ยี่ป๋า
2 4 5 46 31 5 2561 51 158
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu