Ceny na rynku nieruchomości Polsce w latach 2006-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DANE ZACZERPNIĘTE Z: https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls?v=2018q2
2
Baza cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN Narodowego Banku Polskiego powstaje dzięki dobrowolnemu przekazywaniu danych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz deweloperów przy zaangażowaniu oddziałów okręgowych NBP;
3
4
Badanie dotyczy zarówno cen ofertowych, jak i transakcyjnych sprzedaży oraz najmu mieszkań w granicach administracyjnych 16 miast stolic województw oraz Gdynii, w których dokonywana jest znacząca część rynkowego obrotu. Ceny zawierają podatek VAT.
5
6
W arkuszu Rynek pierwotny przedstawiono średnie ceny metra kwadratowego mieszkania zarówno ofertowe, jak i transakcyjne dla 16 miast stolic województw oraz Gdynii. Podano również ceny średnie dla 7 i 10 miast ważone zasobem rynkowym danego miasta.
7
W arkuszu Rynek wtórny przedstawiono średnie ceny metra kwadratowego mieszkania zarówno ofertowe, jak i transakcyjne dla 16 miast stolic województw oraz Gdynii. Podano również ceny średnie dla 7 i 10 miast ważone zasobem rynkowym danego miasta.
8
W arkuszu Rynek wtórny dodatkowo przedstawiono indeksy hedoniczne*/ cen mieszkań; wskaźniki te odzwierciedlają "czystą" zmianę cen, tj. oczyszczoną ze zmian jakościowych (np. wzrostu lub spadku udziału mieszkań droższych); indeks hedoniczny uwzględnia zmiany jakości mieszkań próby badawczej w każdym z kwartałów, czym odróżnia się od prostego wskaźnika dynamiki tj. średnia cen czy mediana.
9
10
*/Więcej informacji na temat indeksu hedonicznego cen mieszkań zawarto w artykule "Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr", Marta Widłak (2010) Wiadomości Statystyczne nr 9.
11
12
13
UWAGA : analiza większej liczby danych wykazała, że powinny być one następująco grupowane:
14
1/ Warszawa,
15
2/ 6 największych miast (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław)
16
3/ pozostałe 10 analizowanych miast (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra).
17
Od III kwartału 2014 r. dane są prezentowane w tych grupach; będą również uzupełniane dane dla 7 największych miast (Gdańsk, Gdynia, Kraków,
18
Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław); grupowanie 9 miast nie będzie uzupełniane.
19
UWAGA: Prezentowane dane mogą podlegać korektom wynikającym z aktualizowania bazy w kolejnych okresach (również uzupełniania danych historycznych).
20
21
House Prices Database - BaRN Narodowy Bank Polski (NBP) database is created by voluntary sharing of data by real estate agents as well as developers with the NBP. The data is collected with involvement of regional branches of NBP;
22
23
The analysis covers both offer and transaction prices, as well as housing rents within 16 biggest cities (administrative capitals of Voivodeships and Gdynia), where ​​the significant part of the market transactions is created. The prices include VAT tax.
24
25
The Primary market spreadsheet presents the average prices per square meter of housing, both offer and transaction, for the 16 capital cities of voivodeships and Gdynia. Also the average prices for the 7 and 10 cities, weighted with the market housing stock of the city, are shown.
26
The Existing stock market spreadsheet presents the average prices per square meter of housing, both offer and transaction, for the 16 capital cities of voivodeships and Gdynia. Also the average prices for the 7 and 10 cities, weighted with the market housing stock of the city, are shown.
27
The existing stock market spreadsheet also presents the existing stock hedonic house price indexes * /; These indicators reflect the "pure" price change, thus correct for quality changes (eg, increase or decrease in the share of more expensive housing in the sample); The hedonic index takes into account changes in quality of housing in the analysed sample in each quarter, thus differs from a simple average ie. the mean price.
28
29
*/More information on hedonic house price indexes is presented in "Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr" (Methods for determining hedonic price indices as a means of monitoring changes in the quality of goods)", Marta Widłak (2010) Wiadomości Statystyczne No 9.
30
31
NOTE: The analysis of longer series of data showed that they should be grouped as follows:
32
1/ Warszawa,
33
2/ 6 biggest cities (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław)
34
3/ the remaining 10 analysed cities (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra).
35
Since the third quarter of 2014 data are presented in these groups; they will also be supplemented by data from 7 major cities (Gdańsk, Gdynia,
36
Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław); the grouping of 9 cities will not be supplemented.
37
Note: The presented data are subject to adjustments resulting from the updating of the database in subsequent periods (also supplement historical data) .
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100