4.2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำ โรงบำบัดน้ำเสียรวม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ pH Cl2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
pHCl2(ppm)
2
น้ำเข้าระบบ7.40
3
น้ำทิ้งผ่านการบำบัด
7.380.2
4
มาตรฐานน้ำทิ้ง
90.3
5
6
* ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537
** BOD = Biochemical Oxygen Demand, COD = Chemical Oxygen Demand, SS = Suspended Solids,
TDS = Total Dissolved Solids, Temp = Temparature, pH = acidity/ basicity,
Cl2 = Chlorine (Residual Chlorine)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu